Beginselverklaring

‘De toekomst maken we samen’

Sociaal & Liberaal

Het gedachtegoed van PvdA, D’66 en Groen Links vertoont veel overeenkomsten. Daarom hebben de drie partijen in Altena de handen ineengeslagen en als Progressief Altena gezamenlijke ambities geformuleerd, onder het motto ‘de toekomst maken we samen’.

Algemeen doel van deze gemeentepartij is een krachtig, sociaal, duurzaam en groen Altena te realiseren, waarin ondernemersgeest en burgerinitiatieven worden aangemoedigd en beloond, maar waarin tegelijkertijd niemand aan zijn lot zal worden overgelaten. Progressief Altena heeft een open karakter en wil een betrouwbare partner zijn voor alle burgers. Om de democratie op gemeentelijk niveau beter te laten functioneren, zal directe betrokkenheid van de burgers bij gemeente en bestuur zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Het fundament waarop Progressief Altena rust bestaat uit een viertal basisideeën: het kompas van de partij. Dit zijn geen dogmatische vastgelegde einddoelen, maar vertrekpunten. Immers, de oplossingen voor de problemen van vandaag blijken morgen oplossingen voor de problemen van gisteren. Dat is een valkuil. Progressief Altena moet daaroverheen zien te springen, de toekomst in.

 Denk en handel vanuit de burgers; creëer een open democratie

Progressief Altena gelooft in de optimale vrijheid voor ieder individu, zo lang die vrijheid de vrijheid van anderen niet aantast. Enerzijds zal de overheid de creativiteit van haar burgers daarom moeten stimuleren en de ruimte geven. Anderzijds zal de overheid erop moeten toezien dat ieders vrijheid gewaarborgd is (door wetgeving te handhaven).

Om de burgers beter van dienst te zijn pleit Progressief Altena voor het op termijn samengaan van de gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam, zonder dat daarmee het eigen karakter van de verschillende dorpen verloren zal gaan. Eén Altena zal leiden tot minder uitgaven, minder bureaucratie en een grotere slagkracht van de gemeente, waar alle inwoners van Altena hun voordeel mee kunnen doen.

Eén Altena zal door vergaande automatisering en de vele mogelijkheden die internet biedt de burgers ook gemakkelijker kunnen betrekken bij belangrijke gemeentelijk besluitvorming. Bijvoorbeeld via een gemeentelijke volksraadpleging in een of andere vorm. Bovendien wil Progressief Altena een ombudsman aanstellen die praktische vragen en problemen uit de directe leefomgeving van de burgers opvangt en verzamelt en deze vervolgens samen met verantwoordelijken bij de gemeente beantwoordt en oplost.

Tot slot zal Progressief Altena regelmatig discussieavonden organiseren over thema’s als duurzaamheid, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, sport en cultuur.

 Wees solidair met jong en oud en respecteer andersdenkenden

De gemeentelijke overheid zal het opnemen voor de zwakkeren in de regio (probleemjongeren, gehandicapten, zorgbehoevende ouderen, langdurig werklozen) door ze actief te informeren over de bestaande voorzieningen. Tegelijkertijd is het toezien op het welzijn van ‘onze buren’ uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid en is het de plicht van de gemeente (vrijwilligers)initiatieven te stimuleren en te helpen faciliteren daar waar mogelijk.

Progressief Altena wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijke en economische proces, daar worden we allemaal beter van. Meer welzijn voor iedereen zal leiden tot behoud van onze huidige welvaart.

Zo zal de lokale overheid sportvoorzieningen en culturele voorzieningen moeten faciliteren om bij te dragen aan een beter welzijn van de burgers en de sociale cohesie te bevorderen. Het aanbod van sporten moet worden vergroot. Handhaving van de bestaande bibliotheken is noodzakelijk. En ook een nieuwe muziekschool zou Progressief Altena graag gerealiseerd zien. Zo houd je Altena levendig voor jong en oud en kan dreigende krimp wellicht worden voorkomen.

 Streef naar een duurzame, regionale economie

Duurzaam ondernemen is van belang om werk te creëren en tegelijkertijd Altena mooi, schoon en leefbaar te houden. Progressief Altena wil daarom lokale duurzaamheidinitiatieven van burgers en bedrijven (zoals o.a. het in het leven roepen van regionale groene energie coöperaties) en innovatief ondernemerschap op gang en onder de aandacht brengen (ook bij bestaande bedrijven).

Altena laat momenteel groeikansen liggen omdat er geen aansluiting is tussen het bestaande beroepsonderwijs, (V)MBO, en de vraag die er is vanuit locale bedrijven. Vooral in de maakindustrie wil Progressief Altena werk maken van werk door hier aansluiting te bewerkstelligen en het onderwijs beter af te stemmen op de wensen van ondernemend Altena. Daarnaast zal ook samenwerking moeten worden gezocht met aangrenzende regio’s (Langstraat, Gorinchem, Hardinxveld/ Giessendam, Dordrecht en Zaltbommel) om economische activiteiten te bevorderen en jongeren meer kans op werk te bieden. Ook de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap moet bij mensen meer onder de aandacht worden gebracht.

Recreatie en toerisme bieden nieuwe groeikansen voor Altena. Het gebied functioneert nu al als toevluchtsoord voor rustzoekers en recreanten. Meer en betere voorzieningen (zoals fiets –en bootverhuur en verblijfplaatsen voor toeristen) kunnen bijdragen aan de economische vitaliteit van Altena en de groene uitstraling van het gebied.

 Koester de open ruimte en wees zuinig op Altena’s natuur

Progressief Altena wil de streek tegemoet treden met respect en wil stoppen met het vervuilen van de directe leefomgeving. Daartoe pleit Progressief Altena voor het zo open mogelijk houden van de streek, zonder aan mobiliteit in te boeten. Nog verdere verrommeling en versnippering van het landschap dient voorkomen te worden.

In plaats van nieuwbouw in het buitengebied (inclusief uiterwaarden) wil Progressief Altena dat bestaande woningen in de dorpskernen zoveel mogelijk duurzaam worden gerenoveerd of –indien dit niet mogelijk is – worden vervangen door nieuwbouwwoningen. Zo kan tegemoet worden gekomen aan starters en wordt het aanzien en de leefbaarheid van de dorpen verbeterd.

Hetzelfde geldt voor eventuele nieuwe bedrijventerreinen: Eerst de bestaande terreinen optimaliseren en verbeteren, voordat nieuwe grond ten koste van natuur en open ruimte in gebruik zal worden genomen. De vraag is overigens of het RBT überhaupt wel doorgang moet vinden, gezien de huidige economische situatie.

Verkeersstromen van en naar de bedrijventerreinen moeten zo min mogelijk overlast bezorgen voor de bewoners in de dorpen. De bestaande infrastructuur en het wegennet moeten dus op een slimme manier worden gebruikt en geoptimaliseerd. Eventuele uitbreiding mag niet ten koste gaan van woonrust en buitengebied. Daarnaast pleit Progressief Altena voor verbetering van openbare vervoersmogelijkheden voor ouderen en schoolgaande kinderen.

Natuurbeherende organisaties en landbouwbedrijven moeten worden gestimuleerd zoveel mogelijk samen te werken om daar waar mogelijk nieuwe natuur te creëren. De discussie moet bovendien niet alleen gaan over behoud van milieu en natuur, maar vooral over hoe aantasting van natuur en milieu voorkomen kan worden.