Logo PA Post
Beste lezer van deze nieuwsbrief,

In ‘normale' jaren zorgt de herfst 🍂 bij veel mensen voor een dubbel gevoel: enerzijds is er die sombere kant die wordt gevoed door kou, nattigheid 💦 en weinig licht en anderzijds is er het vooruitzicht op de gezelligheid van de decembermaand 🌲, samen met familie en vrienden, gevolgd door het nieuSwe licht van januari.

Maar dit is geen normaal jaar. Het coronavirus heeft al voor veel ellende gezorgd en zal ook in december nog niet verdwenen zijn. Toch is er zicht op verbetering; de komst van werkende vaccins wordt steeds reëler en hopelijk valt het nieuwe licht van januari samen met een succesvolle bestrijding van het virus. Ondertussen is het zaak dat we elkaar in het oog houden en steunen waar dat nodig is.
Steun verdienen zeker ook alle zorgverleners 👏🏼 die zich, al dan niet gerelateerd aan corona, dagelijks inzetten voor gezondheid en welzijn van iedereen die hulp nodig heeft.

Van de fractie

Ondanks de coronacrisis heeft de gemeenteraad toch voor een groot deel alle geplande onderwerpen kunnen behandelen. “…voor een groot deel…” betekent dat er de laatste maanden van het jaar toch volle agenda’s zijn.
Via https://altena.raadsinformatie.nl ('het RIS') kunnen die agenda’s worden geraadpleegd. Vragen of opmerkingen over de onderwerpen zijn natuurlijk welkom.

Nieuwe voorzitter

Op 1 oktober heeft Progressief Altena de eerste online Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Dit heeft positieve reacties opgeleverd, maar ook een aantal belangrijke verbeterpunten. Dat doet niet af aan de besluiten die zijn genomen:
er zijn unaniem 2 nieuwe bestuursleden gekozen!
Het bestuur heeft Ad Dolislager vervolgens benoemd tot voorzitter en Pieter van Wijk tot penningmeester. Ad en Pieter zijn voor veel van onze leden geen onbekenden en uit de reacties blijkt veel vertrouwen in hun deskundige inzet voor onze partij.
Verderop stelt onze nieuwe voorzitter zich ook aan je voor.

Nieuwe bestuursleden betekent ook afscheid nemen van anderen. Het is nooit fijn als goede bestuursleden aftreden, maar we kunnen niet anders dan hun persoonlijke keuze respecteren. Bart, Fenneke en Ferry: 💐 bedankt en we zijn er van overtuigd dat jullie in andere vormen een bijdrage aan onze partij zullen blijven leveren.

Begroting

Medio november moet de begroting van de gemeente weer bij de provincie worden ingediend; elk jaar weer een belangrijk moment voor zowel de raad als het college.

Financieel gezien ziet het er redelijk goed uit, maar dat betekent wel dat er heel wat heeft moeten gebeuren om de begroting zover te krijgen. We hebben fors moeten bezuinigen op het Sociaal Domein, om toch dat financiële beeld voor de komende jaren positief te houden. En dat is voor onze partij een pijnpunt.
Een ander pijnpunt was de harmonisatie van de subsidies voor verenigingen, maar gelukkig hebben we met een meerderheid van de raad daar de scherpe kantjes vanaf weten te halen.

Wij zijn vooral benieuwd hoe de bezuinigingen in het Sociaal Domein de komende jaren gaan uitpakken voor de inwoners. We gaan dat nauwlettend in de gaten houden. Er wordt nu vanuit gegaan dat bezuinigen kan zonder grote gevolgen voor de kwaliteit van de zorg, maar daar zit een stuk onzekerheid in. De vraag naar zorg is immers moeilijk exact te plannen, nog los van zaken als een coronacrisis.
Als het nodig is zullen nieuwe oplossingen gezocht moeten worden, want verder bezuinigen op de zorg zit er wat ons betreft in ieder geval niet in.

De ambities die andere partijen ook benoemen, zoals ‘huisvesting voor het onderwijs’, ‘economische ontwikkeling’ en ‘goede infrastructuur’ zijn allemaal zeker belangrijk, maar we hebben als coalitie afgesproken dat wij een sociale gemeente willen zijn; dan zijn ook andere ambities belangrijk zoals het ondersteunen van mensen met een beperking en het bestrijden van armoede en eenzaamheid. 


Ook onderwerpen zoals ‘cultuur’, ‘natuur’ en ‘milieu’ zijn wat ons betreft grote ambities. We hebben een zorgplicht voor onze cultuurhistorie en ons fraaie erfgoed. Diezelfde zorgplicht geldt zeker ook voor al het moois in onze gemeente zoals de bomen, het landschap en het water. Laten we zuinig zijn op elkaar en op onze leefomgeving.

Kees de Waal
Voorzitter fractie Progressief Altena

Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter

In de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober jl. ben ik (digitaal) gekozen als bestuurslid van Progressief Altena. Ruim een week later heeft het bestuur mij tot voorzitter benoemd. Graag stel ik me in deze nieuwsbrief aan u voor.
PA - voorzitter Ad Dolislager
Ad Dolislager
Ik ben geboren en getogen in Nieuwendijk en al bijna 45 jaar getrouwd met Chrisje. We hebben twee (in Sri Lanka geboren) kinderen en twee kleinkinderen.

Momenteel ben ik niet meer actief. Mijn hele werkzame leven (ook ± 45 jaar) heb ik bij gemeenten doorgebracht. Zo’n 30 jaar was ik nauw betrokken bij een van de drie voormalige Altena-gemeenten. Grofweg voor eenderde deel in een bestuurlijke rol (Werkendam) en voor tweederde deel in een adviserende rol (Aalburg en Woudrichem).
Jarenlang was ik lid van het CDA, maar kort na mijn benoeming in Aalburg heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ik vond toen dat ik mijn rol als “loyale meedenker van het gemeentebestuur” vanuit een neutrale positie moest invullen.

Een aantal jaren na mijn benoeming in Woudrichem ben ik toch weer lid geworden van een politieke partij, want partijloos voelde toch ook een beetje als zouteloos.

"I’m neither left or right, I’m just staying home tonight” – Leonard Cohen.

Om verschillende redenen werd het nu Progressief Altena. Niet in de laatste plaats omdat het concept van PA mij erg aanspreekt: één partij voor alle “lokale progressievo’s”. Ik was vereerd toen Bart me namens het bestuur vroeg of ik voorzitter wilde worden.

Een paar jaar daarvoor had ook Evert Begemann me al voorgesteld om binnen PA een actieve rol te gaan vervullen. Maar toen liet mijn privésituatie dat nog niet toe.
Van Evert heb ik veel geleerd. In 1986 werden wij tegelijk als raadslid van Werkendam geïnstalleerd. Hij werd meteen fractievoorzitter en voerde dus vaak het woord. Wat ik in hem bewonderde was, behalve natuurlijk zijn ‘sociale (mensgerichte) benadering van de dingen’, dat hij bij eigenlijk alle agendapunten in simpele bewoordingen de kern wist te raken.

Bart volg ik nu voor de tweede keer op. De eerste keer (in 2008) als secretaris van Woudrichem en nu dus als voorzitter van PA. Hij heeft inmiddels de zaken op een goede en plezierige manier aan me overgedragen. Ook langs deze weg wil ik hem daarvoor nogmaals bedanken!

‘Mooi zo. Maar wat nu…?’ (Hoor ik u denken). Daarover ben ik me op dit moment volop aan het beraden. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Inmiddels heb ik al met flink wat PA-mensen behoorlijk inhoudelijke gesprekken gevoerd. Daar probeer ik wat rode draden uit te halen. Die hoop ik binnenkort in het bestuur te bespreken. De eerste vergadering (met Anne, Herman, Joop, Maarten en Pieter) heb ik inmiddels al gehad. Die heb ik als heel prettig en constructief ervaren.
Tot zover deze korte introductie. Wie behoefte heeft aan ook een gesprek: aarzel niet!

Hartelijke groeten!

Ad Dolislager
addolislager@gmail.com
06 12942078

Opinie

Banner bij opiniestuk 'hoe' en 'wat', twee poppetjes met puzzelstukjes

🧩 Over het "wat" en het "hoe"

Het is inmiddels bijna een cliché, maar de veranderingen in de samenleving gaan snel en ook de gemeente moet daarin mee.

Mede door alle digitale mogelijkheden zijn mensen veel beter geïnformeerd dan vroeger en zij laten zich niet zonder meer door de gemeente vertellen wat goed voor hen is. 
Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling want iedereen heeft recht op de regie over zijn of haar eigen leven.
Foto van gemeentehuis Altena
De gemeentelijke organisatie probeert oprecht om in die ontwikkeling mee te gaan; waar vroeger zonder veel omhaal standaardoplossingen van de plank werden gehaald wordt nu veel beter geluisterd naar de vraag en worden daar vervolgens passende mogelijkheden bij gezocht.
Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat de manier van werken bij de gemeentelijke dienstverlening nog onvoldoende is afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving. Vaak wordt door de gemeente nog tot achter de komma bedacht en voorgeschreven hoe de uitvoering van de dienstverlening moet gebeuren, ook al gebeurt die uitvoering door gespecialiseerde partners. Het systeem van beleidsnota’s, regels en beschikkingen schrijft dat nu eenmaal zo voor. 


Dat past niet langer bij het idee dat de regie dient te liggen bij degene die de vraag stelt. Het past ook niet bij de manier waarop we met maatschappelijke partners willen samenwerken. Het woord “partner” gaat uit van gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaars deskundigheid en integriteit. Daar horen geen papierwinkels en bemoeienissen bij. Natuurlijk moeten er afspraken worden gemaakt over financiële kaders en wederzijdse rechten en plichten, maar het uitgangspunt daarbij zou steeds moeten zijn: de gemeente gaat over de vraag “wat” het maatschappelijke doel is en de maatschappelijke partner gaat over de vraag “hoe” we dat doel willen bereiken.
Door zich minder met het “hoe” te bemoeien kunnen ambtenaren het gemeentehuis uit om meer te weten te komen over het “wat”.

Meerdere gemeenten hebben dat uitgangspunt al in praktijk gebracht en noemen dat hun Maatschappelijke Agenda. Daar staat natuurlijk meer in dan alleen de manier van werken tussen gemeente en maatschappelijke partners: ook de rol van de samenleving komt daarin aan de orde. Als wij als inwoner meer regie willen betekent dat ook meer zelfredzaamheid. En als iemand in onze omgeving niet in staat is om zichzelf te redden zullen we daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor moeten nemen alvorens de gemeentelijke hulpverlening in beeld komt.
Gedeelde verantwoordelijkheid en vertrouwen komen bij elkaar in het woord “samen” en daarmee bij de moraal van dit verhaal: alleen samen kom je verder.

Kees de Waal
Oproep sociale media

Wij zoeken ondersteuning: 'socials' en pers

Je hebt ze hopelijk weleens voorbij zien komen: onze uitnodigingen, verslagen en andere actualiteiten op social media en in de krant. Het bijhouden van deze kanalen vraagt tijd en kennis, maar is ook leuk en waardevol.

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66, GroenLinks of PvdA of heb je grote affiniteit met het progressieve gedachtengoed? Wil je je inzetten voor Progressief Altena en de gemeente Altena? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Ben jij -of ken jij- iemand die ons hiermee kan helpen? Neem dan contact op met onze fractie of vul het formulier in op de pagina 'Contact'.

(Subsidie)beleid voor een mooier Altena

13 oktober is er een voorstel aangenomen om het subsidiebeleid voor 2021 aan te passen. Ook heeft de Raad de gemeente gevraagd om met partijen om de tafel te gaan over het nieuwe accommodatiebeleid.
Kinderen op een voetbalveld. Banner bij subsidie- en accommodatiebeleid.

Opinie

Ed is back!

Ed den Besten -wonend in Werkendam- was lid van de PvdA. Hij was onderdeel van de toenmalige steunfractie in de oude gemeente Werkendam. Bevlogen in campagetijd, altijd inzetbaar als er een partijklus te klaren viel.
Bij de komst van Progressief Altena zette Ed zich daar ook met overtuiging voor in, gedreven door zijn politieke idealen. In die tijd wisselde hij van werkgevers en stond achter de tap op zijn favoriete eiland Terschelling. Maar hij kon zijn draai niet goed meer vinden: niet in zijn werk, en helaas ook niet meer voor de politieke zaak.
Ed den Besten - op de muur een foto van Elvis Presley
Ed den Besten
Na een zoektocht kwam Ed bij een arts terecht. Deze arts constateerde dat Ed
een vorm van autisme heeft. "Ik wilde daar eerst niets van weten. Maar na een poosje vielen de puzzelstukjes op zijn plek.", vertelt hij me afgelopen week. 's Middags kreeg ik een e-mail waarin staat dat hij zich goed voelt en dat hij weer lid wil worden van een politieke partij die het dichtst zijn idealen benadert. Als ik hem bel vertelt Ed dat hij zijn verhaal graag wil inzetten om anderen te helpen.

"Mensen zoals ik zijn gebaat bij structuur en hebben net iets meer tijd nodig. Als werkgevers dat weten, dan komen we helemaal tot ons recht.". Ed werkt sinds kort bij de huishoudelijke dienst van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Met veel plezier!
Als het weer kan, gaan we een activiteit organiseren waarbij Ed zijn verhaal live kan vertellen. Om anderen te inspireren én om werkgevers te motiveren: om te denken in wat iemand wél in plaats van niet kan.

Paula Jorritsma

Opinie

Vrijheid

De vrijheid die wij in Nederland genieten is me altijd veel waard geweest. Toen ik 19 jaar oud was werd ik actief voor Amnesty International en dat ben ik nog steeds. “Dwarsdenkers als ik, zeker degenen die hun mond niet kunnen houden, zitten in veel landen achter de tralies -als ze nog leven.” memoreerde ik bij mijn afscheid als raadslid in Aalburg. Dit is ongeveer 25 jaar geleden. Voor mij motivatie genoeg om al die tijd brieven te schrijven aan autoriteiten om politieke gevangenen vrij te laten.

Ik werd als dwarsdenker getroffen door een essay van filosofe Alicja Gescinska in Vrij Nederland waaruit ik een klein deel citeer in een korte bewerking.

“Politici wapperen graag met de vlag van de vrijheid, terwijl juist onder het mom van die vlag veel verdrukking schuil gaat. In de VS wordt staatsinmenging of regulering al gauw gezien als het schenden van een of ander recht op vrijheid. Geen mondmaskers hoeven dragen en niet luisteren naar ‘coronawaanzin’ van virologen lijkt voor grote groepen in de VS een fundamenteel mensenrecht.

In Europa is een andere vrijheidsopvatting gangbaar, dankzij de naoorlogse welvaartsstaat: vrijheid draait niet om wat je mag, maar om wat je kan doen.
Om vrij te zijn is meer nodig dan louter de afwezigheid van restricties en beperkingen opgelegd door anderen. Soms zijn die zelfs nodig om je vrijheid te vergroten.
Isasiah Berlin vergeleek het in het invloedrijke essay Two concepts of Liberty (1958) met de vrijheid van de snoek en de witvissen. De vrijheid van de snoek resulteert in de dood van de witvissen. Dus die laatste zouden baat hebben bij regulering en bescherming. Je kunt het ook vergelijken met de vos en de kippen. Kippen hebben baat bij omheining en bescherming. De kippen een laisser faire vrijheid gunnen bekopen ze met hun dood. Het klinkt contra-intuïtief, maar het is zo: vrijheid bestaat alleen in beperkingen.”

In corona tijd kunnen we dergelijke overwegingen wel gebruiken, want het is moeilijk om een balans te vinden tussen het opofferen van vrijheden en het garanderen van onze veiligheid (volksgezondheid). We hebben bij COVID-19 te maken met veel onbekende zaken die de balans telkens opnieuw dreigen te verstoren. Het stelt hoge eisen aan politici, maar diegenen die het begrip vrijheid misbruiken voor eigen gewin kunnen we daarbij missen als kiespijn.
Gebruikte bron: essay 'De kunst van de twijfel' van Alicja Gescinska in Vrij Nederland #08 2020

Herman van Krieken
Pasfoto Herman van Krieken

Opinie

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is in mijn ogen zeer wenselijk. Wereldwijd zie je dat er aan de wortels van de democratie wordt geknabbeld. Een paar maanden geleden vonden we het bezopen dat er in China met een drone mensen werden gewaarschuwd om naar binnen te gaan. Een paar weken later deden we precies hetzelfde. Er werd zelfs een app ontwikkeld om ons in de gaten gehouden. Zelfs grondwettelijke regels stonden ter discussie. Overheden krijgen dankzij de technologische middelen steeds meer invloed op onze privacy. En waar blijven al die data? Door deze vragen groeit het verzet van de burgers met de dag.

Natuurlijk wordt dit verhaal niet alleen maar negatief, technologie kan ook ten goede gebruikt worden. Het gaat erom wie er achter de knoppen zit. Ik woon nu 47 jaar met plezier in deze streek en heb veel ten goede zien veranderen. Moest wel voor geknokt worden. Hebben we ook gedaan, vraag maar aan Herman. Toen was Progressief Aalburg een soort van Sjors v/d rebellenclub. Heerlijke tijd, maar ook een tijd waarin je om half twaalf in de avond gebeld werd met de opmerking: “Ik schiet je kapot als..?”. Nu heb ik me daar gelukkig nooit zoveel van aangetrokken, maar toch.
Een tijd waarin bv een boer met een zak geld zich de politiek in draaide en het wel even zou regelen. Gelukkig zijn we die periode ontgroeid, maar let op burgers: niet iedereen is een democraat. Haantjes zullen er altijd zijn en willen graag macht naar zich toe trekken.

Democratie is de minst slechte staatsvorm. De helft plus 1 wint, de andere helft baalt. Het is niet anders: een dictatuur of theocratie lijkt me ook niet zo’n goed idee.
De gemeente Altena is geboren. A hell of a job, maar het is gelukt en kan alleen maar beter worden als de politiek luistert naar zijn burgers.
Fons Naterop had het erover dat de gemeente Altena kan uitgroeien tot een blauwe zone. Een plek waarin mensen in harmonie met elkaar hoge leeftijden kunnen halen. Z’n plek zou ergens in Japan bestaan en nog op twee plekken ergens in de wereld. Dit kan alleen als bestuurders de wil hebben om naar elkaar en de burgers te luisteren en niet naarmate de tijd verstrijkt weg te zakken in het pluche van de macht. Een verschijnsel dat zich vaak voordoet naarmate we ouder worden. Ik ben nu zeventig en heb het hele politieke spectrum ter linkerzijde doorlopen. Mensen mogen van mij alles geloven, al geloof je in een tomaat. Mij best, maar doe er iets goed mee.

In onze gemeente zijn honderden mensen met kennis op allerlei gebieden. Soms botsen die belangen. Dat geeft niet, hoort erbij. Maak gebruik van hun kennis, breng ze bij elkaar en geef ze ook een platform. Geef ze de mogelijkheid om in de raad hun verhaal te doen en ontwikkel daar beleid uit. De ambtenaren gaan naar de burgers en niet andersom. Zij zijn de dienders en bedienen het volk. Net als de politieagent van nu vroeger diender heette.
De ambtenaar gaat naar de burger toe met zijn laptop vol met de nodige gegevens, bespreekt de problemen. Geen lange procedures, geld besparend en veel efficiënter. Een complete verandering in mindset en handelen. Corona heeft bewezen dat het digitaal werken in veel gevallen werkt.
Nu nog even de knop om en vooral handhaven, want daar ontbreekt het in dit fijne landje nog weleens aan.

Johan Roodnat

Tip van onze redactie

Schermafbeelding Altena Woont Slim

Wil je jouw huis verduurzamen?

Gemeente Altena heeft een nieuw energieloket ingericht: 'Altena Woont Slim'. Je kunt daar terecht met al je vragen over de beste aanpassingen voor jouw huis.
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet