Logo PA Post
Beste lezer van deze nieuwsbrief,

De eerste maand van het jaar is alweer bijna voorbij. Voor sommigen zal het voelen alsof het allemaal heel snel gaat, voor veel anderen zal het echter niet snel genoeg kunnen gaan.

Diegenen die erop letten, zullen merken dat de dagen weer iéts langer beginnen te worden, maar we zitten natuurlijk nog volop in de winter. Het witte landschap in Altena zorgde vorige week toch ook weer voor verschillende hele mooie foto’s.

Van de fractie

Inmiddels is de eerste officiële vergadering van het jaar ook alweer een feit. De zogeheten AltenaRondes waren door iedereen met een computer thuis te volgen via het Raadsinformatiesysteem.

We zijn het jaar begonnen met wederom diverse belangrijke onderwerpen:
 • Voorbereidingen voor de woonvisie (woningbouw)
 • Voorbereidingen voor de mobiliteitsvisie (mobiliteit voor de komende 40 jaar)
 • Automaatje
 • Beschermd wonen
 • Muziekonderwijs
Ook waren er een aantal enthousiaste insprekers. Bij het onderwerp woonvisie werd een enthousiast pleidooi gehouden voor ‘tiny houses’ in Altena, en de jongerenraad van Altena heeft hun onderzoek gepresenteerd naar de faciliteiten voor jongeren.
Op 9 februari staat de eerste raadsvergadering gepland.

Kees de Waal
Voorzitter fractie Progressief Altena

Voor alle leden: 18 februari ALV

Als eerste onderwerp een bericht van het bestuur:

De volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op 18 februari om 20:00 uur.
Alle leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met een nadere toelichting, maar de vergadering is digitaal en dus coronaproof.

Deze onderwerpen staan in ieder geval op de agenda:
 • Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2020
 • Financieel jaarverslag 2020
 • Begroting 2021
 • Beleidsplan 2021 (ter bespreking en vaststelling)
 • Communicatieplan 2021 (ter bespreking)
 • Proces gemeenteraadsverkiezingen 2022 (ter bespreking)
 • Rondvraag
Dus noteer alvast in de agenda: 18 februari, ALV Progressief Altena. Tot dan! ??

Voor alle leden: Programmacommissie

Beste leden,

Gemeenteraadsverkiezingen vormen het hoogtepunt van onze politieke vereniging. Het vraagt om het organiseren van drie commissies:
 1. De programmacommissie
 2. De kandidatencommissie
 3. De campagnecommissie
We hebben goede ervaringen met het kiezen van kandidaten als het programma al is vastgesteld. Dat geeft de kandidatencommissie -én de kandidaten- inhoudelijk houvast. Daarom starten we nu het proces van het maken van het programma, ook al lijken de Gemeenteraadsverkiezingen nog best ver weg. De eerste stap daarin is het samenstellen van een commissie.

De vorige keer zijn er 54 concrete doelstellingen geformuleerd, verdeeld over 10 gemeentelijke beleidsthema’s. De structuur van dat programma is ons goed bevallen. Het heeft ons vanaf de campagne tot en met het coalitieakkoord ondersteund. Het bestuur zal de 54 concrete punten met de fractie bespreken en een stoplichtrapportage maken: wat is er ? wel, ? deels en ? niet gerealiseerd? Hoe waarderen we dat? Dat vormt de inhoudelijke start van het proces in de commissie. De commissie krijgt de volgende opdracht:
 1. Kies en communiceer de data van zes bijeenkomsten: vijf thematische (digitale) bijeenkomsten en één overkoepelende bijeenkomst. Doe een datumvoorstel voor de ALV eind mei / begin juni waarop het resultaat wordt besproken. Vanwege de corona-beperkingen zal er vermoedelijk veel online worden vergaderd.
 2. We vragen de commissie ter voorbereiding van 5 thematische bijeenkomsten probleemschetsen en visies op te schrijven. Dit is in lijn met de eerdere opzet van het programma.
 3. Faciliteer de zes bijeenkomsten met de leden, scherp probleemstelling en visie aan en formuleer concrete en aansprekende resultaatdoelstellingen.
 4. Vat de belangrijkste discussiepunten samen ter voorbereiding van de overkoepelende bijeenkomst en schrijf op basis hiervan een concept programma.
 5. Maak een procesvoorstel om het concept programma te bespreken, amenderen en vaststellen in de ALV. Het bestuur zal deze bijeenkomsten leiden.
Vanuit het bestuur zal Pieter van Wijk in de commissie zitting nemen.
Hierbij nodigen we leden uit om hun belangstelling voor deelname aan de commissie bij hem te melden (tel: 06 4025 4919).

Financiële ondersteuning door corona


TONK-loket (beschikbaar per 1 maart)


De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is een vangnetregeling. De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige corona-omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Een aanvullende voorwaarde is dat andere regelingen niet -of onvoldoende- soelaas bieden. De focus van de TONK ligt op woonlasten.
 • Gemeenten hebben van de Rijksoverheid een zekere beleidsruimte gekregen, en gemeenten voeren de regeling ook uit. Denk je dat jouw situatie voldoet aan deze regeling? Doe dan zeker navraag bij gemeente Altena.
 • Omdat de regeling later van start gaat, is er ter overbrugging (tussen 1 februari en 1 maart) een handreiking beschikbaar. De verwachting is dat gemeenten vanaf 1 maart hun TONK-loketten zullen kunnen open.
 • De TONK-regeling geldt met terugwerkende kracht: van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Kijk voor een actueel overzicht van huidige regelingen op de website Rijksoverheid.nl.


Vacature (vrijwilliger)

Oproep sociale media

Wij zoeken ondersteuning: 'socials' en pers

Je hebt ze hopelijk weleens voorbij zien komen: onze berichten op social media en in de krant. Het bijhouden van deze kanalen vraagt tijd en kennis, maar is ook leuk en waardevol.

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66, GroenLinks of PvdA en/óf heb je grote affiniteit met het progressieve gedachtengoed? Wil je je inzetten voor Progressief Altena en de gemeente Altena? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij iemand die ons hiermee kan helpen? Neem dan contact op met onze fractie of vul het formulier in op de pagina 'Contact'.

Opinie

PA-PAula: koop lokaal!

Tijdens de lockdown is het aantrekkelijk om van alles en nog wat via de digitale weg te bestellen. De pakketjes worden zelfs door een bezorger thuis afgeleverd: luxe en coronaproof. Het is handig en fijn om online te bestellen bij bijvoorbeeld een Bol•com, waar alles te krijgen is. Maar dan ga je wel voorbij aan de lokale ondernemer, die behalve producten vaak ook veel kennis in huis heeft.
Dus in plaats van gisteravond laat een pot verf via internet te bestellen, heb ik gekeken of de lokale verfhandel -ondanks winkelsluiting- een mogelijkheid kon bieden.
Mailtje gestuurd en vanochtend werd ik eerste werk gebeld (waarbij de jongste zoon klagend riep dat hij toch echt liever wilde uitslapen ?). De verf kon geheel coronaproof worden afgehaald op het industrieterrein in Giessen (met de elektrische deelauto ?) Top!
Altena omtrek
Om ondernemers tegemoet te komen heeft de Rijksoverheid allerlei regelingen in het leven geroepen, bijvoorbeeld de TOZO-regelingen. Deze worden door de gemeenten uitgevoerd. De nieuwste loot aan de boom, de TONK-regeling, gaat in per 1 maart en biedt voor meer mensen soelaas dan alleen ondernemers. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De precieze uitwerking is nog niet helemaal duidelijk. Zodra er meer bekend is, wordt deze informatie gedeeld op de website van de gemeente en de papieren informatiepagina’s in Het Kontakt.

Nieuws

Vragen over bijenkasten in de Biesbosch

In de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor de grote aantallen bijenkasten in natuurgebieden. Ook in de Biesbosch staan er inmiddels honderden. Omdat deze aantallen de natuurlijke balans kunnen verstoren, hebben we schriftelijke vragen gesteld.
Honingbij bij gele bloemen, bannerfoto

Herstel Jannezandse brug van start

Werkzaamheden aan brug Jannezand zijn gestart
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de werkzaamheden bij de Jannezandse brug zijn gestart!
Vorige week vrijdag werd het brugdeel verwijderd. Dit was zelfs via een livestream te volgen. ??

Koud kunstje

Opinie

Sommige mensen noemen een koud kunstje een traditie. Anderen hebben ideeën die echt een warme traditie zouden kunnen zijn.
Treurige aanblik van een uitgebrande auto. Een koud kunstje.

Een Cultuurfonds voor Altena!

Ieder jaar wordt in oktober/november de begroting behandeld. Het cultuurfonds is nog niet eerder in een nieuwsbrief verschenen en is volgens ons zo belangrijk dat we het graag een keer extra onder de aandacht brengen.
Banner bij Cultuurfonds - schilderspalet
Begroting

Op dinsdagavond 10 november is een voorstel van Progressief Altena en de ChristenUnie aangenomen om het Altena Cultuurfonds te vormen.

Dit fonds is een belangrijk steuntje in de rug voor een sterke sector die het vanwege corona zwaar heeft.

Opinie

Verkiezingen

Altijd heb ik gepleit voor een grotere overheid en minder marktwerking. Het handelen van onze overheid moet primair gericht zijn op ons welzijn en daarna pas op financieel gewin. Onze wereld draait om alle mensen en niet alleen om (grote) bedrijven en de mensen met (te) veel geld; iets wat de VVD maar al te vaak denkt.

De Amerikaanse singer-songwriter Diana Jones (55) werd erg geraakt door de situatie van 500 kindvluchtelingen. Die kinderen bleven verweesd achter nadat ze aan de grens tussen Amerika en Mexico waren gescheiden van hun ouders. Het raakte haar zo diep dat ze er veertien liedjes over schreef voor haar album “Song to a Refugee”.

In een interview in muziekblad Heaven zei ze:
“Omdat ik zelf een adoptiekind ben, kwam het misschien harder binnen. Maar het hele concept van de politiek om vluchtelingen zo inhumaan te behandelen dat het anderen de moed moet ontnemen hun heil elders te zoeken, stuit me echt tegen de borst. De mensen die dit moeten ondergaan hebben de rest van hun leven te kampen met enorme trauma’s. Het leed is zo groot dat ik het voor mezelf moest terugbrengen naar kleinere, persoonlijke verhalen. Ik wilde er mensen van vlees en bloed van maken, waar veel regeringen en sommige media juist het omgekeerde doen. Ze maken er getallen van: zo worden de mensen ontmenselijkt.”
Het deed me denken aan de toeslagenaffaire die in Nederland veel leed heeft veroorzaakt. Zelfs de grondbeginselen van onze rechtsstaat werden geschonden. Tien jaar Rutte is een ramp geweest voor veel Nederlanders, voor de natuur en het milieu. Ook de vluchtelingen in Griekenland worden aan hun lot overgelaten, ontmenselijkt en tot getallen gemaakt.
Tekst asiel op schoolbord
De huidige regering en premier Rutte in het bijzonder zouden zich moeten schamen voor hun handelen. Direct aftreden is de enige logische consequentie als ze zichzelf en de democratie nog serieus willen nemen. Op 17 maart mogen we weer naar de stembus. Ik hoop dat de ogen bij veel stemmers geopend zijn en dat er meer wordt gekozen voor het welbevinden van onze aarde en haar bewoners.

Herman van Krieken
Pasfoto Herman van Krieken

Opinie

Corona: farmaceuten, ongelijke verdeling van rijkdom en manipulatie van mensen.

De uitbraak van corona is een verschijnsel dat wereldwijd erg onprettig en verstorend werkt. Maar het is niet de eerste pandemie en het zal ook niet de laatste zijn; uiteindelijk zal ook deze ziekte overwonnen worden. Ik weiger eenvoudigweg om me bang te laten maken: het leven is eindig. We sterven allemaal, ieder ‘op onze tijd’.

Sommigen aan een ziekte of ongeval, maar helaas sterven er ook nog steeds mensen door oneerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen; zelfs door uitbuiting, ondervoeding of door oorlog. Als internationale, groene en progressieve politieke beweging hebben we nog heel veel werk te verzetten op micro-, meso- en macroniveau.

Op dit moment ben ik ongerust over de wijze waarop internationaal, maar ook nationaal, wetenschappers en politiek reageren op deze pandemie. Diverse wetenschappers spreken elkaar glashard tegen. De politiek moet met 50% kennis 100% besluiten nemen en we zijn met ons allen het bos in gestuurd. Onze angst is fenomenaal toegenomen. De meerderheid van de mensen loopt gedwee aan een leiband en een minderheid laat zich wantrouwend leiden door complot-denken, gebaseerd op de vreemdste aannamen. Dat brengt onnodige extra spanningen in de samenleving.

Ik zie dat de politiek zich eenzijdig laat informeren door figuren die ingefluisterd worden door krachtige en invloedrijke lobbyisten. In het RIVM en het OMT (Outbreak Management Team) zitten wel immunologen en virologen, maar geen andere medisch specialisten (zoals van de ggz), sociologen, economen, etcetera. Aldus leveren deze deskundigen eenzijdige adviezen aan het kabinet. De Tweede Kamer neemt vervolgens wel de besluiten over de omgang met het virus.

Binnen het kabinet en de Tweede Kamer bestaat onvoldoende kennis en expertise om die adviezen goed te kunnen wegen op evenwichtigheid en doelmatigheid. Bovendien moet het kabinet steeds een keuze maken tussen deze adviezen en de druk die allerlei belanghebbers op hen uitoefenen zoals horeca, kunstsector, sport, MKB, handel, etc.

Er zijn aanwijzingen en bewijzen dat bij de meerderheid van de mensen reeds op grote schaal bescherming bestaat tegen het virus door de aanwezigheid van T-cellen. Dat geeft aanleiding om te denken dat de vaccinatie wellicht maar voor ca. 9% van de mensen nodig zou zijn. Met name voor hen die door ouderdom kwetsbaarder zijn en onderliggende comorbiditeiten hebben, zoals diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten etc. Dat zijn dan ook nog vooral ‘welvaartsziekten’.

Meer bewegen en gezondere gevarieerde voeding verhogen de natuurlijke weerstand tegen alle virussen, dus ook tegen COVID-19. Onze weerstand tegen het coronavirus is niet alleen afkomstig van een vaccin dat met man en macht versneld wordt ontwikkeld. Waarom wordt dan toch die massale vaccinatie opgedrongen? Ik vrees dat daar een zeer krachtige, invloedrijke en wijdvertakte lobby van farmaceuten achter zit. Het lijkt op een zeer lucratief verdienmodel.

Mondkapjes

Ook het verplicht dragen van mondmaskers is raar en onwenselijk, omdat deskundigen zeggen dat ze vrijwel in het geheel geen virussen kunnen tegenhouden. Als de psychische en symbolische werking belangrijk is om duidelijk te maken ‘dat er wat ernstigs aan de hand is’, versterkt het alleen de angst van de mensen én voegt het niets toe aan de veiligheid tegen besmettingen. Dat we afstand moeten bewaren is al lastig genoeg. Doordat de maskers de onderste helft van het gezicht bedekken zijn we voor elkaar minder herkenbaar en gaat het merendeel van de zo belangrijke nonverbale communicatie verloren omdat we de spierbewegingen in het gezicht niet meer zien. In wezen gebeurt nu, wat we in de bestrijding van de nikab en boerka niet wilden hebben.

Zelfs het afstand houden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is een enorme belemmering en wordt ervaren als een aantasting van vrijheid. Vaak kan het ook helemaal niet gehandhaafd worden. Al enkele malen heb ik de afstand niet kunnen bewaren doordat ik vond dat ik een in mijn bijzijn gevallen persoon meende te moeten helpen bij het opstaan. In de hulpverlening, vooral aan verstandelijk beperkten en psychiatrie, is het onmogelijk om af en toe geen fysiek contact te hebben. Het is stuitend dat in de geestelijke gezondheidszorg de helft van de patiënten geen één op één contact meer hebben gehad en dat de wachtlijst is opgelopen tot 50.000 mensen. Ik ga er prat op dat ik mijn cliënten steeds ben blijven bedienen.

Al langer maak ik bezwaar tegen de invloed en handelswijze van farmaceuten die ons opzadelen met medicatie die lang niet altijd gezond is. Voorbeelden zijn slaapmiddelen, antidepressiva, antipsychotica en zeer exclusieve, onbetaalbaar dure medicatie tegen kanker. Ik pleit ervoor om als politiek ons sterk te maken voor het aan banden leggen van de farmaceutische industrie en het afschaffen van patenten. Medicatie ontwikkelen is een zeer heilzaam en belangrijke activiteit die op integere wijze dient te gebeuren, ten voordele van álle burgers: zonder winstoogmerk.

Doorpakken middels progressieve politiek

Tot slot hamer ik opnieuw op de fundamentele scheefgroei in de wereld van het geld. Het moet afgelopen zijn met belastingontwijking door multinationals. Er moet een halt toegeroepen worden aan de exorbitante verrijking van slechts enkelen op aarde die wanstaltig rijk -en dus machtig- zijn; machtiger dan de regering van menig land. De aanwending van dat geld onttrekt zich aan elke democratische controle. Het is niet raar dat juist over deze vage ‘elite’ complotverhalen geprojecteerd worden. Het zullen heus geen kinderbloed-drinkende pedofielen zijn, maar hun macht moet hen echt afgenomen worden. Hoe en door wie? Dat zal nog een hele klus worden.

In al mijn naïviteit geloof ik nog steeds dat ‘de meeste mensen deugen’ en dat er een zelfreinigende kracht kan ontstaan. Ik denk nog steeds dat een integere Europese Unie en een Verenigde Naties hier een grote rol in hebben te spelen. Werkelijk progressieve politiek dient de samenwerking op te zoeken om op termijn de grote doelen te realiseren. Een duurzame, eerlijke wereld voor iedere burger. Dat is het ideaal waarnaar wij streven. Daartoe is het nodig om de Global Goals van de Verenigde Naties naderbij te brengen: op internationaal-, landelijk-, provinciaal- en gemeentelijk niveau.

Hoe we dat gaan doen? Daarover moeten we geregeld met elkaar in gesprek blijven en ook de samenwerking zoeken met andere partijen. Het is belangrijk om de krachten te bundelen van allen die ongerust zijn en verbetering wensen.

Jos Korthout
Lid van Progressief Altena
Jos Korthout
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet