Logo PA Post

Nieuwsbrief juli 2021

Beste Progressieveling,

Op 13 juli was de laatste raadsvergadering voor het reces: voor velen staat nu de zomervakantie voor de deur. Namens de fractie wens ik je dan ook een fijne vakantie in goede gezondheid.

Een fijne vakantie zit er voor veel mensen die in Limburg te maken hebben met de gevolgen van de overstromingen niet in. Gelukkig heeft Nederland, in tegenstelling tot onze buurlanden, geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Zoals het er nu uitziet blijven voor onze gemeente de gevolgen beperkt tot hier en daar overlast.

Gevoegd bij de extreme hitterecords elders op deze planeet worden we wel steeds harder en vaker met onze neus op de feiten gedrukt: we zullen haast moeten maken met ingrijpende maatregelen als we onze aarde bewoonbaar willen houden. Gelukkig komt er wereldwijd steeds meer bewustwording voor die noodzaak.

De tijd waarin wij leven vraagt meer dan ooit om solidariteit, zowel mondiaal als lokaal. Volgens van Dale heeft het woord solidariteit de volgende betekenis: “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen.”. Daar valt weinig aan toe te voegen. Progressief Altena blijft zich in Altena inzetten om die betekenis inhoud te geven.

In deze nieuwsbrief (o.a.)
 • Beschouwing van de Kadernota
 • Progressief Altena zegt Nee! tegen opslag van kernafval onder Altena
 • Hoe verder met Op 't Loev?
 • Resultaten van onderzoek naar eenzaamheid

We wensen je veel leesplezier met deze nieuwsbrief vlak voor de vakantie!

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Van Progressief Altena

Fijne vakantie!

Voor velen is de zomervakantie al begonnen of staat deze om de hoek. Wij wensen je een prettige vakantie in goede gezondheid. Mocht er onverhoopt in Altena toch een onderwerp zijn dat volgens jou onze aandacht verdient, dan is de fractie en het bestuur gewoon te bereiken via de bekende kanalen.

⛱ 👋🏼

Van de voorzitter

Nieuw verkiezingsprogramma

‘Hebt u al van ons nieuwste programmapunt gehoord?’
‘Nee, dat heb ik niet’.
‘Geluk’, zegt Potharst, zich achterover werpend in zijn stoel.
Ik sta verstomd. Dàt is het. Dat omvat alles.
‘En dan’, vervolgt hij, ‘punt 15a: tevredenheid. Een vondst van de penningmeester’.
Ik zwijg. Elk woord is hier teveel. Dan opeens staat Potharst op en zegt:
‘Ik ben vóór welvaart. Ik ben tégen armoede.’
Schreiend vallen we elkaar in de armen.

Godfried Bomans (uit: ‘Kopstukken’).

Maandagavond, 21 juni was het zover. Eindelijk een Algemene Ledenvergadering, waarbij we elkaar weer ‘in the flesh’ konden ontmoeten. De opkomst was goed. De sfeer ook.

Belangrijkste agendapunt was de vaststelling van ons nieuwe verkiezingsprogramma. Door veel mensen is daar de afgelopen periode heel hard aan gewerkt. Met name door de leden van onze Programmacommissie (Pieter van Wijk, Herma Geerts, Herman van Krieken, Henk Stapper en Maarten de Winter). Maar niet door hen alleen. Ook een aantal van onze leden heeft actief meegedacht. O.a. tijdens de daarvoor belegde gespreksavonden. Daarnaast hebben verschillende organisaties desgevraagd hun ideeën aangedragen.

En tijdens de ‘vaststellingsavond zelf’ zijn er door verschillende leden eveneens nog waardevolle ideeën gespuid en amendementen ingebracht.

Momenteel wordt aan de definitieve vormgeving van deze (eind)tekst gewerkt. En zal er een (nóg vlotter leesbare 😉) ‘publieksversie’ worden opgesteld. Zodra beide stukken klaar zijn, zullen ze (uiteraard met gepaste trots) wereldkundig worden gemaakt.

Ook deze keer zijn we weer vrij vroeg klaar met ons programma. Het kan dus zo zijn dat bepaalde gedeelten door de actualiteit worden ingehaald. En er druppelen nog steeds tekstvoorstellen van maatschappelijke organisaties binnen. Daarom is afgesproken dat in de eerstvolgende ledenvergadering nog eventuele (beperkte) tekstwijzigingen in stemming kunnen worden gebracht.

Kortom: als (voorlopig?) eindresultaat ligt er weer een programma waar we mee voor de dag kunnen komen! Een programma dat niet (zoals in bovenstaande Bomans-persiflage) van holle kreten aan elkaar hangt. Maar dat, behalve onze ‘progressieve kijk op de dingen’, ook tientallen concrete (!) actiepunten bevat.
Ad Dolislager
Ad Dolislager 2
PS. Voor wie hem soms niet mocht kennen: Bovengenoemde heer Potharst is lijsttrekker van het Neutraal Afwijzend Blok (afsplitsing van de Vrijzinnig Historische Socialisten).

Van de fractie

Beschouwing op de Kadernota

Het was natuurlijk geen grote verrassing om te constateren hoe behoudend de gemeenteraad van Altena in meerderheid is. Waar voor ons simpelweg het begrip Solidariteit leidend is, hebben diverse politieke partijen vaak heel andere uitgangspunten om problemen in de samenleving aan te pakken. Zeker als het om ideële zaken of om natuur en milieu gaat wordt er dan al snel op de rem getrapt.
Enkele voorbeelden:
 • Uit onderzoek blijkt dat de diepere lagen onder de Biesbosch geschikt zijn voor de opslag van kernafval. Onze motie waarin we als gemeente duidelijk maken dat we dat niet willen werd door de rest van de raad weggestemd met argumenten als “dat duurt nog heel lang voor het zover is” en “daar gaat de gemeente niet over”.
 • Mensen met een beperking hebben vaak moeite om relaties aan te gaan terwijl ze dezelfde behoeften hebben op het gebied van intimiteit en seks als mensen zonder beperkingen.
  Seks voor mensen met een beperking is in een aantal gemeenten al een normaal onderdeel van de zorg. In Altena is het nu nog een brug te ver maar we houden het op de agenda.
Ook als het om de verdeling van de beschikbare middelen gaat, is het begrip solidariteit soms ver te zoeken:
 • Ons voorstel om voor mensen met een laag inkomen het Openbaar Vervoer gratis te maken werd met allerlei (ver) gezochte argumenten verworpen (“op de fiets is gezonder”) terwijl veel partijen op papier toch goede sier proberen te maken met termen als “in Altena moet iedereen mee kunnen doen”.
 • Altena heeft voor 2021 en volgende jaren 1,75 miljoen euro ontvangen ter compensatie van de gevolgen van Corona. Wij willen graag dat de raad mee kan denken over een gerichte en solidaire besteding van dat geld. Behalve PvdT vond verder niemand dat nodig.
 • SGP en CDA kwamen allebei met een voorstel om uit het overschot van 2020 ieder huishouden enkele tientjes terug te geven. Over de manier waarop konden ze het echter niet eens worden waardoor beide voorstellen sneuvelden. Het klinkt sympathiek, maar ook deze voorstellen heeft onze fractie beoordeeld op het begrip solidariteit. Daarom konden we er niet mee instemmen. Als we in 2020 fors bezuinigen op de zorg en in 2021 willekeurig geld gaan uitdelen, lijkt dat meer op een vroege verkiezingsstunt dan op solidair beleid.
Gelukkig waren ook een aantal lichtpunten zoals:
 • Onze motie om werk te maken van de belofte aan de jongerenraad om te zorgen voor meer faciliteiten voor ontmoeting, ontspanning en studie werd aangenomen (met de stemmen van SGP, CU en PvdT tegen).
 • Er komt een kinderburgemeester!
 • De huidige BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) krijgen gezelschap van 2 nieuwe collega’s die ook een sociaal/maatschappelijke rol krijgen.
 • Gehandicapten hoeven niet langer te betalen voor de leges van hun parkeerkaart.
 • Van de al door Aalburg beloofde renovatie/uitbreiding van d’Alburcht wordt eindelijk werk gemaakt.
Foto van fractie
Foto door Arnold Vos
(Vlnr: Fenneke Snippe, Kees de Waal, Anne-Wil Maris, Anne Nieuwenhuis, Lilly van den Ende, Christian Alderliesten, Rieka Verbeek-Vos, Peter Benard)
Voor een volledig overzicht van de moties en amendementen, zie de Raadsvergadering Kadernota van 13 juli 2021 (raadsinformatie.nl)
Als progressieve partij in een behoudende gemeente krijgen we niet altijd wat we graag willen, maar we sluiten het politieke seizoen toch met een goed gevoel af. Progressief Altena doet ertoe!

Na de zomer gaan we vol goede moed verder en natuurlijk blijven we daarbij openstaan voor ideeën, aanbevelingen en kritische geluiden van onze leden en sympathisanten!
Tafel met stoelen in dorpshuis tbv jongeren
Samen komen we verder!

Eenzaamheid
Matig zichtbaar, maar heel actueel

Eind vorig jaar hebben we onderzoek gedaan naar het thema 'eenzaamheid'. We kunnen concluderen dat het niet altijd goed zichtbaar is, maar zeker niet onderschat mag worden.
Mantelzorgers zorgen voor elkaar (Banner)

Kernafval onder Altena?
Progressief Altena zegt Nee!

Omtrek van Altena met een logo kernafval en daaroverheen een rood kruis
Kernenergie is geen schone energiebron, want waar laten we het kernafval bijvoorbeeld? Volgens een onderzoek kan dat ook in delen van Altena. Onze motie heeft 't niet gehaald, maar we zijn blij met de uitspraken van de wethouder.

Van de kandidatencommissie

Tussentijdse update

De kandidatencommissie (Bart Verkade, Jan Koekkoek, Henk Admiraal, Hagar Roijackers, Anne Nieuwenhuis) heeft gesproken met de kandidaten die zich aangemeld hebben voor de functie van raadslid en/of burgerraadslid. Dit heeft geleid tot een top tien, die binnenkort in het bestuur besproken wordt. In september zal de volledige kieslijst gepubliceerd worden en ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering.

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Hoe verder met Op 't Loev?

Op 23 juni 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Op ’t Loev vernietigd. Progressief Altena had zelf bezwaren en heeft de bezwaarmakers altijd gesteund. We gaan de argumenten van de bezwaarmakers langs. Want nu ook wethouder Shah Sheikkariem (AltenaLokaal) heeft aangekondigd een nieuw plan te willen maken, vormen die argumenten de kaders voor het nieuwe plan. Maar het gaat niet om inhoud alleen. Wat is er nodig?

Op ’t Loev

Ten zuidoosten van de historische kern van Woudrichem ligt een bedrijventerrein. In 2018 werd door de Raad van Woudrichem, op voordracht van het College van B&W van Woudrichem en zonder Progressief Altena, een nieuw bestemmingsplan vastgesteld zodat er woningen gebouwd zouden kunnen worden. Tegen dat plan werd door de Provincie Noord Brabant, bewoners van Woudrichem verzameld in stichting ROHM, de molenaar van korenmolen Nooit Gedagt en de bewoners van een nabijgelegen woning bezwaar aangetekend. Niet dát er woningen komen is het probleem, maar de kwaliteit van het plan. Het heeft lang geduurd, maar nu is er dan duidelijkheid: het bestemmingplan houdt geen stand.

De argumenten

Je verwacht van de Raad van State vooral procedurele argumenten. Mij valt op dat de Raad van state juist heel inhoudelijk is. Het is uiteraard niet zo dat alle bezwaren gegrond zijn verklaard. Juist veel procedurele argumenten zijn afgewezen, terwijl bijna alle inhoudelijke argumenten van de bezwaarmakers overeind blijven staan. En dat voelt juist daarom goed.

Procedureel

We lopen de uitspraak langs. Welke argumenten hebben geen stand gehouden? Ik verwoord de argumenten en de verwerpingen huiselijk. “Het besluit is niet ter inzage gelegd”. Dat klopt, maar dat zegt niets over de kwaliteit van het besluit. “Er is onvoldoende overleg geweest met andere overheden”. Toch wel, zegt de Afdeling. “Er is geen advies gevraagd bij de Kwaliteitscommissie Nieuwe Hollandse waterlinie.” Hoeft ook niet. “Al eerder is een plan afgewezen omdat het niet voldeed aan de Visie Woudrichemse Waterkant (VWW).” Dat is op zichzelf geen reden om dit pan ook af te wijzen. “Het plangebied ligt aan een transportroute voor gevaarlijke stoffen.” Dat is niet zo (dit is het enige inhoudelijk punt waarop de bezwaarmakers niet in het gelijk worden gesteld) en er zal nog overleg plaatshebben met de veiligheidsregio, dus dat moet kunnen. “De gemeente moet eerst binnenstedelijk bouwen.” De gemeente heeft voldoende geargumenteerd waarom buitendijks bouwen wenselijk is. “De verkeerssituatie wordt onveilig.” Nee hoor. “De scheepswerf maakt teveel lawaai.” Valt wel mee. “Er zou bedoeld zijn maximaal 100 woningen te bouwen.” Die conclusie mag je niet aan het bestemmingsplan verbinden. “Er had een beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld.” Niet nodig. “De bouwhoogtes moeten exact worden bepaald.” Niet nodig; marges zijn toegestaan. “Bouwhoogtes moeten niet alleen ten opzichte van maaiveld, maar ook ten opzichte van NAP zijn vastgelegd.” Procedureel geneuzel. “In de bijlage worden onduidelijke termen gebruikt.” Ook dat is geen bezwaar.

Alle procedurele argumenten zijn zodoende verworpen. Opvallend: óók het procedurele argument van de gemeente, dat de Stichting ROHM geen partij is. Een Stichting die opkomt voor een algemeen belang kan in Nederland gewoon zijn zegje doen, zegt de Raad van State. Procedurele bezwaren houden dus nauwelijks stand, maar als het inhoudelijk geschut in stelling wordt gebracht, wordt het anders en staat de Raad van State bijna volledig achter de bezwaarmakers. Wat zijn dan die argumenten?

Inhoudelijke argumenten

Het belangrijkste argument gaat over de bouwhoogte van de flat (‘woontoren’). De gemeente pakt zwaar uit om te beargumenteren dat dit plan de kwaliteit van het gebied verhoogt. Toch heeft de gemeente nagelaten om de bouwhoogte te toetsen aan het eigen beleid (onder meer VWW) om zichtlijnen open te houden. Ook het argument dat het overstromingsgevaar onvoldoende is beperkt door eisen te stellen aan de bouw is gegrond verklaard. De fundering moet 1 meter 30 centimeter hoger liggen. De ontwikkelaar had daar overigens al wel rekening mee gehouden. Een deel van het plangebied moet volgens beleid uit 1972 voldoen aan de kwaliteiten van beschermd stadsgezicht. Daar is in dit bestemmingsplan ten onrechte van afgeweken.

Een opvallende bijval van de RvS is de bescherming van de Korenmolen Nooit Gedagt. Het is een heel technisch betoog, maar het komt erop neer dat de wind niet belemmerd mag worden en dat gebeurt nu wél. Er moet 5 meter lager worden gebouwd (12 meter in plaats van 17 meter). Dat wordt, in combinatie met de funderingshoogte nog een hele puzzel. Daarover later meer.

Wat lezen we tussen de regels?

De gemeente pakt bij de inhoudelijke toelichtingen uit met lange technische betogen, maar overtuigt nooit. We zien dat de gemeente eigenlijk niet ingaat op de bezwaren. En als ze dat wel doet, zoals bij de planhoogte of korenmolen Nooit Gedagt, dan wordt een hoop mist veroorzaakt, maar het inhoudelijk argument zelf ontbreekt.
Op de achtergrond speelde de financiële haalbaarheid een hoofdrol. Voormalig AltenaLokaal wethouder Peter van der Ven viel columnist Hartman bij, nadat die -naar aanleiding van de brand van de loodsen- schreef: “Bij een respectvolle ontwikkeling -die vermoedelijk niemand gaat betalen- blijft die schroothoop nog eeuwen liggen.” Dat zijn grote woorden. De gemeente stelt het financiële argument ook aan de orde, maar daar is de RvS niet van onder de indruk. Dat is nog geen reden om van je eigen kwaliteitsdoestellingen af te wijken, betoogt ze.

Dat de markt geld wil verdienen is hier niet het bezwaar. Als de markt toegevoegde waarde levert is er niets mis met rendement. Maar als er waarde wordt vernietigd én er wordt geld verdiend, dan gaat het mis. Dan zijn sterke politici nodig om kaders te stellen. De vorige Raad van de gemeente Woudrichem kon dat niet aan. Progressief Altena raakte geïsoleerd en kon die politiek niet keren. Nu doet de hoogste rechter dat alsnog.

Wat betekent dit?

Politiek gaat om de inhoud én om relaties. Het voelt goed dat onze wethouder Paula Jorritsma zich destijds niet met het collegestandpunt van B&W Woudrichem heeft verbonden en dat de fractie van Progressief Altena het argument -dat het gebied verpaupert- terzijde heeft gelegd, schriftelijke vragen bleef stellen en de aandacht voor dit belangrijke gebied nooit heeft losgelaten. Het voelt ook goed dat de huidige wethouder Shah Sheikkariem (AltenaLokaal) een andere kant op wil. Gelet op de beperkingen in bouwlagen is dat inhoudelijk geen makkelijke puzzel. “Waar een wil is, is een weg, maar hoe zit het met het vertrouwen?".

Hoe verder?

Zal het mogelijk zijn om de partijen nu te laten samenwerken? De Stichting had niet alleen inhoudelijke bezwaren. Ze wilde ook meer inzicht geven in de besluitvorming over het plan bij de gemeente, om de kwaliteit van het publieke afwegingsproces over het voetlicht te brengen. Ze heeft daarom besluitstukken opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat zag ook de Raad van State, die daarom ruimte gaf om het definitieve bezwaarschrift later (enkele weken voor de zitting) in te dienen.

Vijf jaar -van 2013 tot 2018- heeft de gemeente nagedacht over de vorm die de ontwikkeling aan de hoge Maasdijk zou moeten krijgen. Daarvan blijkt geen enkel document in het gemeentelijk archief (meer) beschikbaar. Niets, Nada, gaf de voorzitter van de commissie bezwaar en beroep aan. Het is speculeren hoe dat kan en speculeren is niet het domein van een politieke partij, dus daar beginnen we niet aan. Gelukkig leven we in een rechtsstaat. Maar als er weer nagedacht wordt, verwacht Progressief Altena dat er nu wél een archief wordt bijgehouden. Afgezien daarvan gaat het uiteraard vooral om openheid over kaders, belangen en mogelijkheden.

Relaties

Nu de inhoudelijke strijd is gestreden, moet er geïnvesteerd worden in relaties. Gemeente, ontwikkelaar en bezwaarmakers gaan om tafel en een nieuw toekomstperspectief ontwikkelen. Daar kan Progressief Altena een rol in pakken. Omdat we de bezwaarmakers altijd hebben gesteund, lokale ondernemers die waarde creëren willen steunen én in deze coalitie zitten, kunnen we partijen bij elkaar brengen. Nu is het weer mogelijk om samen aan een toekomst te werken die de kernkwaliteiten van het historische vestingstad en de Nieuwe Hollandse Waterlinie versterken. Dit is goed voor de hele samenleving.
Maarten de Winter
Maarten de Winter - bestuurslid PA
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet