Logo PA Post

Nieuwsbrief november 2021

Beste Progressieveling,

Op dinsdag 9 november hebben we vergaderd over de financiële begroting van gemeente Altena. Dit debat kende voor ons toppen en dalen. Je hebt het misschien al in de krant gelezen: alle huishoudens in Altena krijgen een eenmalige korting van € 50,- op de afvalstoffenheffing vanwege een financiële meevaller. Maar geldt die korting wel echt voor iedereen?

Tegelijkertijd is het goed (en confronterend) om te zien dat de gemeenteraad veel aandacht heeft voor energie-armoede; een nieuwe manier waarop de kloof tussen arm en rijk steeds zichtbaarder wordt. Ook op andere punten hebben we een aantal dingen bereikt, maar ik denk dat de rubriek "Over de begroting" daar een goed beeld van geeft.

Op woensdag 10 november is de Canon van Altena gepresenteerd. Anne-Wil was erbij aanwezig en vertelt waarom dit zo belangrijk is voor Altena. Ter afsluiting hebben we twee nieuwe columnisten aan het woord: Sjaak Kant en Peter Benard.

Zijn er onderwerpen die je onder onze aandacht wil brengen? Neem dan zeker contact met ons op!

In deze nieuwsbrief:
  • Van de (partij)voorzitter: "Applaus"
  • Rubriek: Van de fractie - "Over de begroting"
  • Anne-Wil Maris - "Canon van Altena"
  • Opiniestuk: Sjaak Kant - "Kennismaking met de lokale politiek"
  • Opiniestuk: Peter Benard - "Hangjeugd raakt steeds verder uit beeld."
We wensen je veel leesplezier met deze nieuwe editie van de nieuwsbrief!

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Vaccineren

Het coronavirus is nog lang niet verslagen, zoals blijkt uit de sterk oplopende cijfers.
In Altena zijn de besmettingscijfers, mede als gevolg van de lagere vaccinatiegraad, nog ongunstiger dan het landelijk gemiddelde. Meer dan 1 op de 5 inwoners van Altena van boven de 18 is nog niet gevaccineerd!

Niet gevaccineerd zijn levert niet alleen risico’s op voor jezelf, maar kan ook ernstige gevolgen hebben voor anderen. De medewerkers in de ziekenhuizen zitten opnieuw aan de grens van hun kunnen, waardoor ook de reguliere zorg weer in het gedrang komt.

Samen met het opvolgen van de andere maatregelen zou vaccineren dus voor iedereen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn (tenzij er natuurlijk medische redenen zijn om het niet te doen). Wel of niet vaccineren is en blijft een persoonlijke keuze, maar daarmee ook een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen.
Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid

Van de voorzitter

Applaus

Even leek het die avond wat weg te krijgen van De Grote Meneer Kaktus Show. (‘Applaus voor jezelf’).
Ik heb het over de Algemene Ledenvergadering, die maandag 7 oktober in Fort Giessen werd gehouden.
Wat wérd er tijdens die vergadering vaak geklapt!

Het begon al bij de vaststelling van de kandidatenlijst. Eerst was er een kort voorstelrondje door de ‘top tien’. Meteen daarna werden ze een voor een – zonder discussie – benoemd. Na elke benoeming volgde spontaan applaus. Dat moet heel fijn aanvoelen voor Christian, Anne-Wil, Rieka, Mariska, Sjaak, Marloes, Fenneke, Lilly, Peter en Kees. Mooie - en vooral ook brede - ‘steun in de rug’!
Geklapt werd er ook voor Herman van Krieken. Na zijn jarenlange inzet als partijsecretaris, nam hij in deze vergadering afscheid. Voorlopig richt hij zijn energie (nog meer dan hij al deed) vooral op Kringloopcentrum Altena. Maar binnen Progressief Altena blijft hij (voortaan als ‘gewoon lid’) ‘zijn positief-kritisch partijtje meeblazen’.
Zijn opvolger is Peter Benard. Ook die wist de handen op elkaar te krijgen. Peter verzet binnen de partij al heel veel werk, maar was gelukkig bereid om ook de secretarisfunctie voor zijn rekening te nemen.
Vriendelijke woorden werden er die avond ook (spontaan) gesproken in de richting van Paula en Kees. Paula gaf desgevraagd aan om, na twee termijnen als wethouder, het passend te vinden om het stokje aan anderen over te dragen. Kees vond dat na de verkiezingen de tijd rijp was, om zich wat meer vanuit de achterhoede voor de partij dienstbaar te gaan maken.
Al met al een ‘enchanted evening’ dus. (Met nog net geen knuffelrock op de achtergrond). Opmerkelijk. Zéker voor een partij die bekend staat om haar ‘obstinaatheid’ en kritisch denkvermogen…

Toch werd ook dat niet ongebruikt gelaten. Dezelfde avond werd namelijk ook het (al eerder vastgestelde) verkiezingsprogramma met nog flink wat amendementen aangescherpt.
Ook wist Maarten nog best veel creatieve ideeën voor de verkiezingscampagne op te halen. De campagnecommissie is daar inmiddels volop mee aan de slag.
Maar er moet nog veel meer gebeuren. Ook jij kunt daaraan een steentje bijdragen. Al is het maar door (als dat zo uitkomt) in je omgeving ‘reclame te maken’ voor de manier waarop wij hier in Altena – eensgezind (!) progressieve politiek bedrijven.

Want alleen sámen kunnen we op 16 maart een gróte klapper maken…
Ad Dolislager
T: 06 1294 2078
E: addolislager@gmail.com
Ad Dolislager 2

Van de fractie

Over de begroting

Samen op de bres voor jongeren in de knel!

Tijdens het begrotingsdebat van 9 november heeft ook Progressief Altena, bij monde van Rieka Verbeek, zich sterk gemaakt om de communicatie tussen scholen en jeugdconsulenten effectief op te pakken. Daarnaast zou zo snel mogelijk moeten worden gestart met Vroegsignalering om zwaardere problematiek in de Jeugdzorg te voorkomen.
Afbeelding Rieka nieuwsbrief v2
Dit deden wij niet alleen. Samen kom je tenslotte verder. Na veel overleg met CDA, AL, CU en SGP is er gezamenlijk een motie ingediend. Deze is vervolgens unaniem aangenomen. We zijn trots op dit resultaat!
Rieka Verbeek
Raadslid Progressief Altena

Maak elkaar bewust en ga samen aan de slag met inclusie

Een motie van ChristenUnie en Progressief Altena, waarin we oproepen tot meer inclusie in gemeente Altena, is aangenomen. Eén op de vijf Nederlanders heeft een of meer beperkingen. Wat dat voor hen betekent, wordt aan de voorkant soms nog onvoldoende meegenomen. Maar, we kunnen aan de slag met een inhaalslag!

Door: Anne-Wil Maris, raadslid
Uitnodiging Participatie

Bijsmaak
Een financiële politieke analyse

Geld
Mensen die al een kwijtschelding hebben voor gemeentelijke heffingen (dus maximaal op bijstandsniveau) zullen niet meeprofiteren van de eenmalige € 50,- korting voor huishoudens. Deze én andere keuzes van de raad zorgen voor een nare bijsmaak.

Door: Kees de Waal, fractievoorzitter en raadslid

Iedereen doet mee:
‘Aan de slag!’ met Progressief Altena

Het platform ‘Aan de slag’ van gemeente Altena is inmiddels een jaar in gebruik. Toch merken we dat de mogelijkheden nog onvoldoende bekend zijn. Hoe kunnen we dat verbeteren?

Door: Anne-Wil Maris, raadslid
Banner toegankelijkheid - een computer op website van gem. Altena

Woningbouw is maatwerk!

Woningbouw - afbeelding schil woning
Ook als het gaat om woningbouw, is het belangrijk om mee te denken met plannen van inwoners. Dit is ook onderdeel van een nieuwe werkwijze (de Omgevingswet), maar komt nog niet echt van de grond. Wat betekent dit voor de toekomst?

Door: Christian Alderliesten, raadslid

Brede steun voor duurzaamheidsleningen in Altena!

Bijna raadsbreed is men ervan overtuigd dat ook Altena vooruit moet met duurzaamheid. Helaas zijn grootschalige projecten vanwege schaarste op het stroomnet niet mogelijk. Daarom wil Progressief Altena verduurzaming zo makkelijk mogelijk maken voor de inwoners.

Door: Christian Alderliesten, raadslid
Aanbrengen van isolatie tbv duurzaamheid 2
Foto van fractie
Foto door Arnold Vos
(Vlnr: Fenneke Snippe, Kees de Waal, Anne-Wil Maris, Anne Nieuwenhuis, Lilly van den Ende, Christian Alderliesten, Rieka Verbeek-Vos, Peter Benard)

Canon van Altena

Woensdag 10 november 2021 werd de nieuwe Canon van Altena voor het onderwijs en het publiek gepresenteerd: 56 thema’s of ‘vensters’ vertellen het verhaal van Altena vanaf de prehistorie (zo’n 5.000 jaar geleden) tot het heden. Achter al deze ‘vensters’ bevindt zich een verhaal over de inwoners van Altena. Digitaal kun je doorklikken op objecten of plekken, maar er zijn ook leestips en verwijzingen naar excursies en websites. En heel belangrijk: instructies en tips voor docenten in het onderwijs.

De Canon van Altena is bedoeld voor geïnteresseerden in de geschiedenis en de cultuur van Altena. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel om in het onderwijs leerlingen en docenten te helpen het verhaal van Altena te vertellen en te beleven. Elke keer als er ergens een canon gepresenteerd wordt, stellen mensen vragen waarom de ene gebeurtenis er wel in staat en de andere niet. En dat is nu precies het mooie van de Canon van Altena: ieders verhaal is hier welkom om aan te haken! Het overzicht is juist bedoeld om aan te vullen, zodat de rijke geschiedenis van Altena aan bod komt. De verschillen tussen de kernen, maar ook juist hetgeen wat ons allemaal bindt.

Als historica heeft geschiedenis mijn bijzondere belangstelling. Waarom? Ik heb geleerd dat groepen en culturen die hun geschiedenis levend houden, vaak gelukkiger en welvarender zijn en het langer volhouden. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Daar kunnen we allemaal ons voordeel mee doen. Ik ga zelf nog een stap verder en denk dat we zonder erfgoed spoorloos zijn. De Canon van Altena laat zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Kijk zelf eens. Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik heb gedaan.
Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena
Anne-Wil Maris kieslijst nieuwsflits

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Kennismaking met de lokale politiek

Gekozen! Na een uitgebreide selectieprocedure, tijdens de ALV van 7 oktober jl. geplaatst op nummer 5 van de kieslijst. En wat nu? Nog nooit actief geweest in de lokale politiek, laat staan verder. Wel al een leven lang de landelijke politiek gevolgd en altijd links / progressief gestemd. Ik heb ook niet echt een lokale achterban in de aanbieding, maar wel met mijn 62 jaar een leven lang maatschappelijke betrokkenheid en talenten.

Ik ben eerst maar eens begonnen met kennismaken. Met de top 10 en het bestuur. Dat loopt nog. Goeie gesprekken en opvallend veel gelijkgestemdheid. Wel veel verschillen in kennis en ervaring, temperament en ambitie. Mooie mensen waar ik de komende vier jaar mee ga optrekken. Ik zie er met plezier naar uit.

Vervolgens ook al een aantal keren aangeschoven bij de fractievergadering en daarna ook als burger op de tribune plaatsgenomen bij de raadsvergaderingen over de begroting 2022. Er worden opvallend veel spellen gespeeld. Sommige partijen zoeken de tegenstellingen op met ons. Omdat wij wij zijn?! Andere fracties kijken meer naar de inhoud. Daar kan ik meer respect voor opbrengen.

Ook ingeschreven voor een training van de VNG: 'Klaar voor 4 jaar'. Op een zaterdag. Ik ga samen met Marloes naar Dordrecht om als kandidaat raadsleden een soort beginnerscursus te volgen met een plenair deel en workshops. Zie er naar uit.

De komende 4 jaar ga ik me er in storten. En een ding is zeker: ik ga er plezier in hebben!
Groeten,

Sjaak Kant
Sjaak Kant kieslijst nieuwsflits

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Hangjeugd raakt steeds verder uit beeld.

Moeten jongerenwerkers dan maar op kantoor gaan zitten?

Zeg als ouders tegen sommige tieners dat hij/zij iets niet mag doen en je weet zeker dat -zodra je terugkomt- precies dát is gedaan. Dit is weliswaar een generalisatie, maar voor veel mensen wel enigszins herkenbaar. Met dit in het achterhoofd ben ik vier jaar geleden het contact aangegaan met lokale “hangjeugd”.

Dat contact had bepaalde redenen en is achteraf gezien ook voor mij zinvol geweest. Want toen ik met een aantal jongeren in gesprek raakte, leerde ik dat er niet altijd agressie of verveling is. Sommige dingen had ik misschien liever niet geweten, maar over andere dingen nam de jeugd me in vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan medische vragen of verhalen over een onveilige omgeving of thuissituatie. Ook heb ik herhaaldelijk de wens van de jeugd gehoord voor een lampje bij de hangplek. Dit werd -en wordt- echter opgelost met verwijten tussen gemeente en de jongeren (over en weer) en het lampje zal er hoogstwaarschijnlijk nooit komen. Het is goed om te vermelden dat ik géén jongerenwerker ben en ook niet zo ben opgeleid.

Onverwachte wending

Maar ik heb natuurlijk (lang) niet overal een antwoord op. Daarom ging ik begin september met een jongerenwerker in gesprek. Ik hoopte tips te krijgen en misschien samen iets te organiseren. Het gesprek verliep anders. Al snel kreeg ik te horen dat er per 1 januari veel gaat veranderen. De huidige hangjeugd heeft al een half jaar geen contact meer met een jongerenwerker, maar vanaf 2022 gaat gemeente Altena van 5 (feitelijk 4 vanwege onderbezetting) naar 3 jongerenwerkers. Men zal minder zichtbaar zijn op straat en zich vooral richten op afstemming met de leerplichtambtenaar en andere ketenpartners.

En dit is een flinke aderlating. Pas geleden heb ik van een andere professional gehoord dat men op dit moment enkel nog toekomt aan “brandjes blussen” en zeker geen tijd meer heeft voor preventie (behalve algemene voorlichtingen op scholen). Het contact met sommige kwetsbare jongeren verwatert en (nieuwe) schrijnende gevallen blijven buiten beeld. De vertrouwensrol van jongerenwerkers (“de ogen en oren op straat”) wordt helaas nog verder onmogelijk gemaakt. Waarom jongerenwerk op straat -ook in kleine kernen- juist zo belangrijk is, staat prachtig beschreven in dit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (2020).
Foto van beugel opgeblazen prullenbak met tekst "Dit vuurwerkslachtoffer repareren we weer in januari".
Overigens worden de jongerenwerkers nu al breder gemist: voor een rondje over de kermis ’s avonds of als vraagbaak voor het organiseren van een feest tijdens oud en nieuw. Al jaren wordt er in ons dorp (Dussen) geklaagd dat er niks te doen is, maar de spaarzame initiatieven voor de leeftijd 14-18 jaar leunen veel te veel op individuen. Hoe mooi zou het zijn als jongeren -sámen met jongerenwerkers- zelf activiteiten weten te ontplooien?!

De reactie van raadsleden

De verandering die per 1 januari 2022 zal plaatsvinden, is het gevolg van bezuinigingen binnen het Sociaal Domein (de zorgtaken van de gemeente). In totaal moet er 7,5% bezuinigd worden op de kosten*, wat o.a. is vertaald naar 30% op het budget van jongerenwerk. Vooropgesteld: ik ben niet tegen bezuinigingen of kostenbewust zijn, want de zorg moet betaalbaar en houdbaar zijn. Als het goedkoper kan door slimmer te werken, moet dat zeker niet worden nagelaten. Maar met deze bezuinigingen dreigt men -reeds door het ijs gezakt- kopje onder te gaan.

Met deze boodschap heb ik op 5 oktober gebruik gemaakt van de “Inloop”. Dit kan iedere inwoner in Altena doen om een probleem voor te leggen aan raadsleden, en op dat moment was nog niet bekend (gemaakt) dat ik op plek 9 van de kieslijst zou komen. Mijn rol van fractie-ondersteuner is wel benoemd en de andere raadsleden gingen zonder discussie akkoord met het aanhoren van mijn bijdrage.

Na 4 jaar betrokkenheid bij deze jongeren en met diverse knelpunten waren de 15 minuten precies genoeg. Sommige aanwezigen noemden mijn schrijven “een brandbrief” en mijn pleidooi “een hartenkreet”. Maar de meest-gebruikte reactie is blijven hangen: “Goed bezig en ga vooral zo door”. Na 10 minuten verteld te hebben over mijn inspanningen (en 5 minuten over het wetenschappelijk onderzoek), ging het weer over mij. Maar daar gingen mijn vragen èn de discussie niet over.

Natuurlijk wordt de waardering van sommigen op prijs gesteld, maar het zou vooral moeten gaan over wat de gemeente(raad) (niet) doet. Ook dat hoeft niet veel tijd te kosten, met bijvoorbeeld de woorden: “Bedankt voor uw bijdrage en we zullen uw vragen bespreken binnen onze fractie.”. Op verschillende terreinen zie ik dat gemeente(raad) Altena soms te ver doorslaat. Het credo bij maatschappelijke vraagstukken zou immers altijd moeten zijn: “Samen met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.”. Oprecht hoop ik dat nu al schrijnende gevallen niet nog schrijnender worden en gun ik de jeugd -ook zij die niet overal de gebaande wegen (willen/kunnen) bewandelen- zoveel meer.
Peter Benard
Foto Nieuwsflits Peter Benard-2
*Over de opmerking “Er moet 7,5% bezuinigd worden op de kosten in het Sociaal Domein”: in algemene zin geldt dat uitgaven van de gemeente worden gezien als investeringen. Juist bij het Sociaal Domein (gezondheid) wordt er vaak gesproken over kosten.
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet