Banner-Progressief-Altena-PA-Nieuwsbrief-coalitieakkoord-2

We presenteren:
het bestuursakkoord én onze wethouder! 💚

Beste Progressieveling,

Op 24 mei werd in het gemeentehuis in Almkerk het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd. De titel: "Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena". Er is door veel mensen hard aan dit akkoord gewerkt. Het geeft duidelijk aan waar we ons de komende bestuursperiode voor inzetten, óók op diverse actuele thema's.

Daarnaast werden ook de beoogde wethouders gepresenteerd. En gisteravond (31 mei) is Anneloes van Hunnik geïnstalleerd als wethouder voor Progressief Altena. Voor velen zal deze naam misschien (nog) onbekend zijn, maar in deze nieuwsbrief stelt ze zich graag aan je voor.

Heb je vragen of onderwerpen die je alvast onder de aandacht wil brengen? Stuur dan een e-mail. Binnenkort zullen de contactgegevens van Anneloes ook aan onze website worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Progressief Altena

Over het bestuursakkoord

Het nieuwe bestuursakkoord ("Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena") is gepresenteerd. Niet alleen de onderwerpen van de coalitie (CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena) staan erin; ook de overige partijen hebben punten aangedragen die in het akkoord zijn verwerkt. (Tekst gaat verder onder de afbeelding.)
Voorpagina van bestuursakkoord.
In het akkoord staan onze gezamenlijke ambities beschreven, maar ook diverse actuele maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de daaraan gerelateerde prijsontwikkelingen én hoe wij vluchtelingen in Altena willen opvangen.

Ook besteden we veel aandacht aan duurzaamheid, gezondheid, maatwerkoplossingen én de Sociale AltenaCode (Maatschappelijke agenda).

Niet dichtgetimmerd

Wie een gedetailleerde agenda en bijbehorend financieel kader verwacht, komt wel bedrogen uit. De koers en ambities zijn duidelijk, maar het is geen dichtgetimmerd akkoord. De afgelopen 3 jaar heeft de gemeenteraad bij de plannen gezocht naar zoveel mogelijk steun (liefst raadsbreed). Dat is een succesvolle werkwijze gebleken en we gaan ook in de komende bestuursperiode het akkoord op die manier inkleuren.

Dat doet Anneloes van Hunnik (wethouder) in het college. We hebben een hele mooie portefeuille, waar zij vast en zeker heel mooi invulling aan zal kunnen geven. Denk dan aan bijvoorbeeld:
  • Bestaanszekerheid (armoedebeleid en WMO)
  • Cultuur en erfgoed
  • Natuur en landschap, water en milieu
  • Dierenwelzijn

Belangrijke, concrete punten

Enkele voor ons belangrijke en concrete punten uit het bestuursakkoord zijn:
  • Het behoud van de identiteit van de kernen èn het landschap.
  • Woningbouw passend bij de kernen.
  • Samen met inwoners werken aan het opzetten van lokale energie-opwek en verduurzaming van de kernen. (Op dit moment zijn de mogelijkheden vanwege netschaarste beperkt, dus kunnen we deze tijd gebruiken om ons goed voor te bereiden)
  • Uitnodigend bestuur, waardoor de kloof tussen inwoner en bestuur wordt verkleind.
Wil je zelf het bestuursakkoord lezen?

Wethouder Anneloes van Hunnik

Beste leden en belangstellenden van Progressief Altena,

Wellicht heeft u mijn naam of foto de afgelopen dagen al voorbij zien komen. Mijn naam is Anneloes van Hunnik. De fractie van Progressief Altena heeft mij voorgedragen als kandidaat-wethouder in uw mooie gemeente. Gisterenavond is deze voordracht door de gemeenteraad overgenomen en ben ik toegetreden tot het college van burgemeester en wethouders.

Introductie

Ik ben opgegroeid op het eiland Goeree-Overflakkee. Samen met mijn vrouw en pleegdochter woon ik in Zwijndrecht. Al van jongs af aan word ik gedreven door linkse en groene idealen. Na het behalen van mijn vwo-diploma heb ik ‘sociaal pedagogische hulpverlening’ (tegenwoordig Social Work) gestudeerd in Rotterdam. Vervolgens ben ik aan het werk gegaan als jeugdhulpverlener en heb ik gewerkt binnen verschillende vormen binnen de jeugdhulp.
Portretfoto van Anneloes van Hunnik - wethouder
Gedreven door idealen heb ik op jonge leeftijd kennis gemaakt met de politiek. Sinds 2015 ben ik actief in de provinciale politiek in Zuid-Holland. Eerst als fractielid -en daarna als fractievoorzitter- zet ik mij in voor twee belangrijke onderwerpen: eerlijke volkshuisvesting en een inclusieve provincie. Ik ben ervan overtuigd dat onze sociale idealen ook een groene agenda vormen. Ik vind het dan ook leuk om daarover in gesprek te gaan! Verbinding is voor mij een sleutelwoord.

Waar zet ik me voor in?

In de gemeente Altena ligt een brede portefeuille met verschillende onderwerpen te wachten. Van natuur tot armoede. Van erfgoed tot milieu. Dat kan ik niet alleen. Met elkaar kunnen we Altena nog mooier, socialer en groener maken. Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan. Alle kernen van Altena zijn uniek; daarom zal ik de komende tijd onder meer gebruiken om de gemeente en u beter te leren kennen.

Mijn eerste indruk is positief. Altena kende ik al vanaf het water, maar ik leer nu ook in hoog tempo het land en de inwoners beter kennen. De warmte en hartelijkheid waarmee ik word ontvangen, maken dat ik er nog meer zin in krijg om aan de slag te gaan. Want: samen kom je verder. Ik kijk er ontzettend naar uit om een wethouder voor u allemaal te mogen zijn!

Hartelijke groet,

Anneloes van Hunnik

Uit de fractie

31 mei was een belangrijke dag voor Gemeente Altena. Het nieuwe college werd geïnstalleerd en we heten onze kersverse wethouder Anneloes van Hunnik van harte welkom. Samen gaan we invulling geven aan "Samen leven, wonen en werken in vitaal Altena". Er stonden ook andere onderwerpen op de raadsagenda.

31 mei (Raadsvergadering)

Zo heeft MidZuid te maken met een eenmalige financiële tegenvaller, nog gerelateerd aan corona(steun). Deze tegenvaller wordt na een aangenomen raadsbesluit vanuit de 'Algemene Reserve' betaald. Daarmee zorgen we ervoor dat er geen financiële middelen worden weggehaald bij het zorgbudget en de zorgtaken van gemeente Altena. Progressief Altena steunt het initiatief van de ChristenUnie dus volmondig.

In crisistijd bestaat de neiging om de effecten op korte termijn te overschatten en op de lange termijn te onderschatten. De gevolgen van de coronacrisis zijn echter nog dagelijks zichtbaar en voelbaar. Dat laat het beleidsplan van MidZuid zien, maar zien we ook om ons heen. Nieuwe crises, zoals de stijging van de energie- en voedselprijzen, verscherpen deze gevolgen.

Deze ontwikkelingen moeten we scherp in de gaten blijven houden. Én: actie ondernemen als dat nodig is. We moeten ons blijven inzetten om de lasten eerlijk te blijven verdelen. Daarmee zetten we in op kansengelijkheid en bestaansrecht voor alle inwoners van Altena.
Anne-Wil Maris - nummer 2 van de kieslijst
Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena

Van de voorzitter

Hoe kom je tot de meest geschikte wethouderskandidaat?

Die vraag lag de afgelopen periode voor. Veel regels zijn er niet voor. Bij sommige partijen gaat het bestuur er over. Andere leggen die taak in handen van de fractie.

De politieke partijen mogen dat dus zelf uitmaken. En er zit nogal wat verschil in over hoe ze dat doen. Vorige week hoorde ik de fractievoorzitter van een van onze collega-partijen zeggen: ‘Wij hebben een heel zorgvuldige procedure gevolgd… Die ongeveer een kwartier heeft geduurd’.

Ik schoot in de lach en moest denken aan hoe het de vorige keer (in 2018) bij onze partij was gegaan. Naar ik heb gehoord (want ik was er toen niet bij) ongeveer op dezelfde manier. Want - zoals me van verschillende kanten is verteld - was het toen eigenlijk van begin af aan al duidelijk dat Paula Jorritsma het zou worden.

Zo lagen de kaarten er bij die andere lokale partij er nu blijkbaar ook bij. Er was daar duidelijk één evidente kandidaat. Bij ons was zo’n kandidaat er dit keer niet. Wat doe je dan?

Je kijkt natuurlijk eerst naar je interne statuten en reglementen. Maar die bevatten geen regels op dit punt. Daarom zijn we als bestuur en fractie vooraf de koppen bij elkaar gestoken en is een heldere afspraak gemaakt: bestuur en fractie beslissen sámen! Tegelijkertijd zijn daarbij, voor direct of indirect betrokkenen uit het bestuur en de fractie, integriteitsafspraken gemaakt en ook gehandhaafd.

Persoonlijke belangen en ambities werden uiteraard gerespecteerd en zijn ook nadrukkelijk meegewogen. Maar de partijbelangen – lees: onze gemeenschappelijke progressieve idealen – moesten uiteraard worden behartigd. ‘Wíe was de juiste persoon, voor de porteféuille die we zouden krijgen?’

Bij dit proces is de (wel in ons huishoudelijk reglement vastgelegde) procedure voor de kandidaatstelling van raadsleden leidend geweest. In de geest van die procedure hebben we een benoemingscommissie ingesteld, bestaande uit twee bestuursleden en twee fractieleden. Voorts is Paula aangezocht om als onafhankelijk voorzitter (zonder stemrecht) op te treden.

Deze commissie is aan het werk gegaan. Door fractie en bestuur zijn kandidaten voorgedragen. Daar heeft de commissie mee gesproken. Vervolgens kwam zij tot een unanieme voordracht. Die voordracht is woensdag, 11 mei jl. in aanwezigheid van alle bestuurs- en fractieleden door Paula toegelicht. Meteen daarna is schriftelijk gestemd (‘voor of tegen het voorstel’), met als resultaat dat de voordracht met een overgrote meerderheid is overgenomen.

Het resultaat is inmiddels bekend: onze wethouderskandidaat is Anneloes van Hunnik!
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 mei jl. heeft een aantal van jullie al kennis met haar mogen maken. Veel anderen zullen dat ongetwijfeld ook op korte (of wat langere) termijn gaan doen.

Met haar hebben wij een kundig en bevlogen persoon gevonden. We zijn dus blij dat zij onze partij komt versterken!

Namens ons allen wens ik Anneloes bij het vervullen van haar nieuwe functie heel veel succes toe!!
PA - voorzitter Ad Dolislager
Hartelijke groet,

Ad Dolislager
Partijvoorzitter
facebook twitter instagram 
Logo Progressief Altena PA met partijen
Email Marketing Powered by MailPoet