Banner-Progressief-Altena-PA-Nieuwsbrief-richting-Hank-2

Over o.a. het slotdebat voor het reces ⛱

Beste Progressieveling,

De komende dagen wordt er (zeer) warm weer voorspeld, waardoor het belangrijk is dat we ons gedrag hier zo nodig op afstemmen. Op de website van Milieu Centraal staan diverse tips voor een koel huis. En ga je op pad? Neem dan een (herbruikbare) fles gevuld met water mee, gebruik voldoende zonnebrand, vermijd de volle zon in het middaguur, etc.

Bovenal willen we je een prettige en voorspoedige vakantie wensen. Ook de gemeenteraad is nu met reces, maar ook tijdens de vakantieperiode zijn we -bij voorkeur per e-mail- gewoon bereikbaar. Wil je dus iets onder onze aandacht brengen? Stuur een e-mail aan info@progressiefaltena.nl of bekijk de contactgegevens op onze website.

In deze nieuwsbrief:
 • Activiteiten
  • 17 september - World Cleanup Day
  • (onder voorbehoud) 29 september - ALV
 • Van de wethouder - 'Dag en nacht kunst'
 • Uit de raad - De Kadernota
  • Algemene beschouwingen
  • Stikstof
  • Motie bredere inzet Energietoeslag
 • Van de voorzitter - 'Iets over de vorige en de volgende ALV'
 • Opinie - "AltenaLokaal (en ik) woedend" (Kees de Waal)
We wensen je weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,

Progressief Altena

Activiteiten

World Cleanup Day 2022

Op zaterdag 17 september 2022 is de World Cleanup Day. Op deze dag zetten we ons in tegen zwerfafval en voor een schoon en leefbaar Altena. Het duurt nog even, maar hopelijk zet je datum alvast in je agenda.

Is er bij jou in de buurt een locatie waar (vaak) het nodige zwerfafval ligt? Laat dit dan aan ons weten en wie weet komen wij op zaterdag 17 september (helpen) om dit op te ruimen.
Promo-World-Cleanup-Day-2022-2

Algemene Ledenvergadering (ALV)

(Onder voorbehoud) 29 september 2022. De uitnodiging en documenten volgen natuurlijk nog!

Van de wethouder

'Dag en nacht kunst'

Ruim 600 jaar geleden vond de Elisabethsvloed plaats. Het water heeft op 18 november 1421 onomkeerbare veranderingen aan ons landschap aangebracht. De Biesbosch is toen ontstaan. Ook vandaag verandert de Biesbosch nog steeds. Dit vormde de basis van de opdracht die is verstrekt aan de studenten van de Willem de Kooning Academie en de Fontys Hogeschool. Zij kregen de opdracht om met prikkelende ontwerpen het thema 24 uur in de Biesbosch vorm te geven.

Zaterdag 25 juni mocht ik samen met één van de studenten die tentoonstelling bij het Biesbosch MuseumEiland openen. Een prachtige expositie met totaal verschillende ontwerpen die passen bij de veelzijdigheid van de Biesbosch. De meeste op schaalniveau, en één model op ware grootte gebouwd.

De studenten vertelden vol enthousiasme over de opdracht en de tijd die zij door hebben gebracht in de Biesbosch. Het is een prachtig project waarbij natuur en kunst met elkaar zijn verbonden. Wie weet kunnen we ooit in één van deze ontwerpen dag en nacht genieten van de kunst in de Biesbosch.
Van-de-wethouder-visual-1
Doorkijk-naar-het-Biesbosch-Museum
Prachtige doorkijk naar het Biesbosch Museum
Maquette-in-de-Biesbosch
Maquette
Anneloes van Hunnik
Wethouder gemeente Altena
Meer informatie
Portretfoto van Anneloes van Hunnik - wethouder

Uit de raad

Algemene beschouwingen
Kadernota 2022

Bij de Algemene Beschouwingen is dit jaar stilgestaan bij diverse grote thema's. We hechten daarbij aan solidariteit en dat de basis (ook binnen de organisatie) op orde is.

Door: Christian Alderliesten
Christian-Alderliesten-bij-microfoon-tijdens-Algemene-Beschouwingen-2

Stikstof
"Caring Farmers, zij zijn de toekomst."

Boeren overhandigen petitie bij gemeentehuis vanwege stikstofbeleid
De plannen van de regering om het stikstofprobleem aan te pakken, hebben voor veel commotie gezorgd. In Altena laat de samenwerking tussen de agrarische sector en natuurorganisaties zien dat er perspectief mogelijk is.

#samen kom je verder

Door: Christian Alderliesten

Energietoeslag op maat

Met stijgende energieprijzen en een gelijk inkomen heeft iemand maandelijks minder te besteden. De energie-armoede neemt daardoor toe.

Daarom hebben we het college in meerderheid gevraagd om te onderzoeken of we meer mensen kunnen helpen via de energietoeslag.

Door: Marloes Hofstede
Geld (stockfoto)

Van de voorzitter

‘Iets over de vorige en de volgende ALV’

Het was een volle agenda, die van de laatstgehouden ALV (Algemene Ledenvergadering). Besproken werden die 18e mei o.a. de jaarstukken en de begroting. Daarnaast werd het concept-bestuursakkoord toegelicht en stelde Anneloes zich (als wethouderskandidaat) aan ons voor.

Best veel tijd vergden daarnaast ook een paar (toen actuele) kwesties, die niet op de agenda stonden. Een van die kwesties betrof het thema ‘(on)veiligheid (potentiële) gemeentebestuurders’. De andere had betrekking op het thema ‘(voorkoming van) de schijn van belangenverstrengeling binnen onze partij’.

Bij de bespreking van beide kwesties/thema’s kwamen hier en daar ook wat
emoties los. Over het ‘veiligheidsthema’ is afgesproken dat daarover (zowel intern als extern) nog verdere acties in gang zullen worden gezet. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering hopen wij u daar wat meer informatie over te kunnen verschaffen.

Over het ‘integriteitsthema’ zijn tijdens de ALV geen concrete afspraken gemaakt. Wel gaf een aantal leden aan het wenselijk te vinden dat het bestuur zich hierover intern zou beraden.

Dat is inmiddels gebeurd. Het bestuur heeft een (interne) ‘Commissie van drie’ ingeschakeld. Die heeft met alle bestuursleden individuele gesprekken gevoerd en vervolgens een advies opgesteld. Dat advies is op 7 juli jl. aan het bestuur overhandigd en toegelicht. Aansluitend daaraan hebben de bestuursleden uitvoerig en open met elkaar gesproken. Daarbij is over en weer begrip getoond voor elkaars standpunten en zijn de plooien weer gladgestreken.

Het bestuur onderschrijft unaniem het commissieadvies. Presentatie daarvan vindt (in aanwezigheid van de commissie) plaats tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Die zal waarschijnlijk op donderdag, 29 september a.s. worden gehouden. (Noteer alvast die datum!) De volledige agenda volgt nog.

Rest mij nog u allen een goede vakantieperiode toe te wensen!
Ad-Dolislager-2
Ad Dolislager
Partijvoorzitter Progressief Altena

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

AltenaLokaal (en ik) woedend

Vlak voor het zomerreces vindt traditiegetrouw een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar plaats. In die vergadering worden de kaders bepaald voor de begroting van het komende jaar. Partijen kunnen vanuit hun opvattingen wensen kenbaar maken en als de meerderheid daarmee akkoord gaat krijgt het college de opdracht om die wensen in de komende begroting uit te werken.

Ook dit jaar was er weer een wensenlijstje, waarbij vooral het onderwerp “Stikstofbeleid” een grote rol speelde in de vorm van twee ingediende moties.

Unanieme oproep

In de eerste plaats was er een motie waarin erkenning was voor het stikstofprobleem, maar waarin ook werd gepleit voor een gebiedsgerichte en integrale aanpak van het probleem in Altena. Het college kreeg de opdracht om zowel de Provincie als het Ministerie op de hoogte te brengen van de specifieke situatie in Altena en te pleiten voor een helder toekomstperspectief voor de agrarische sector. Deze motie werd na enige discussie unaniem aangenomen.

Daarna kwam er een motie van AltenaLokaal aan de orde waarin het college werd opgedragen om een noodplan uit te werken voor de agrariërs in Altena. In dat noodplan moet o.a. worden “geïnventariseerd en gespecificeerd welke agrariërs te maken krijgen met huidige- en toekomstige beperkingen”.

Noodfonds (nog) een brug te ver

Vervolgens zou er een noodfonds ingesteld moeten worden waaruit agrariërs financieel gecompenseerd kunnen worden voor maatregelen die zij nemen in het kader van de stikstofreductie “zodat de agrariër een gegarandeerd inkomen blijft behouden”. Deze motie riep bij alle andere partijen zoveel vragen op dat uiteindelijk iedereen tegen stemde, behalve uiteraard de eigen leden van AltenaLokaal.

De democratie heeft weer gewerkt denk je dan, totdat er een verhaal in de krant verschijnt van de “woedende” fractievoorzitter van Altena Lokaal, Philip den Haan.

Voetbalpraat

Den Haan, die zelf wegens persoonlijke omstandigheden helaas niet aanwezig kon zijn bij het debat, vond het blijkbaar nodig om achteraf -via de media- zijn frustraties te uiten over de gang van zaken. Met name het zinspelen op zijn vaak gebruikte vergelijkingen met de voetbalsport door de woordvoerders van CDA en Progressief Altena (Is hij nou helemaal besodemieterd?) schoten hem in het verkeerde keelgat. Hij eist zelfs dat deze partijen hun woorden publiekelijk terugnemen.

Den Haan loopt inmiddels al een tijdje mee in de lokale politiek en hij weet natuurlijk heus wel dat woedend worden weinig indruk maakt. Het terugnemen van woorden zal ook niet gaan gebeuren; daar is ook geen enkele reden voor want er is immers geen onvertogen woord gevallen. De frustratie zit hem blijkbaar dus toch meer in het feit dat het idee over het noodfonds door de rest van de raad werd afgewezen.

Reden tot woede(?)

Den Haan sluit zijn betoog in de krant af met de woorden “Ik heb het beste voor met Altena, en dus ook met de boeren”.

Ik ben graag bereid om hem te geloven, maar het zou goed zijn als hij ook de behandeling van een andere motie nog eens terugluistert. Daarin werd gepleit voor uitbreiding van de regeling voor energietoeslag naar mensen die op 130% van het minimum zitten, in plaats van de huidige 120%.
Ook jongeren onder de 21 jaar die zelfstandig wonen zouden recht moeten krijgen op die toeslag.

De overgrote meerderheid van de raad stemde in met deze motie die een klein beetje verlichting kan brengen voor de grote financiële problemen van veel inwoners. Naast VVA stemde alleen Altena Lokaal(!) tegen.

Democratisch legitiem, maar hoezo het beste voor met heel Altena? Ik ben woedend en eis dat Altena Lokaal voor dit stemgedrag publiekelijk excuses maakt!
Portretfoto Kees de Waal
Kees de Waal
Voormalig fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena
facebook twitter instagram 
Logo-PA-Post
Email Marketing Powered by MailPoet