Banner-Progressief-Altena-PA-Nieuwsbrief-richting-Hank-2

Nieuwsbrief over o.a. de begroting 💶

In deze nieuwsbrief

Beste Progressieveling,

De dagen worden merkbaar korter, al was het nog lang uitzonderlijk warm voor de maand november. Volgens WeerOnline.nl zijn deze momenten van uitzonderlijke warmte een merkbaar gevolg van klimaatverandering. We staan als samenleving aan de lat om te voorkomen dat dit onderwerp "ondersneeuwt" onder de andere grote maatschappelijke thema's.

Sinds de vorige nieuwsbrief is de tijd voorbij gevlogen. In de tussenliggende periode is bijvoorbeeld de website van Progressief Altena vernieuwd. Het ontwerp is iets moderner en hopelijk helpt het menu (en de zoekfunctie) om snel te vinden wat je zoekt. Alle constructieve feedback en suggesties zijn welkom.

Heb je tips, vragen of aandachtspunten (ook over de politiek)? Stuur een e-mail aan info@progressiefaltena.nl of bekijk de contactgegevens op onze website.

Nieuwsbrief

Vaak publiceren we in deze nieuwsbrief opiniestukken van onze leden. We waarderen al deze bijdrages, ook omdat ze ons -en mogelijk ook jou- (soms andere) inzichten kunnen geven. Om alle content te bundelen, hebben we een speciaal e-mailadres ingericht: nieuwsbrief@progressiefaltena.nl.

Ben je lid van onze partij en wil je ook een bijdrage aan de nieuwsbrief leveren? Stuur dan je bijdrage aan nieuwsbrief@progressiefaltena.nl.

(Op alle inzendingen is het redactiestatuut van toepassing).
 • "Mijn eerste schreden in de Altena Arena" - Marloes Hofstede
 • 🔔 Uitnodiging en vacatures
 • Uit de raad - Begroting 2023
  • "Iedereen doet mee en mag er zijn!" - Anne-Wil Maris
  • "Geef me de vijf 👋🏼!" - Marloes Hofstede
 • Van de wethouder
  • "De maatschappelijke agenda" - Anneloes van Hunnik
 • Van de fractie
  • "Ruis en mist rond "Op 't Loev"" - Christian Alderliesten
  • "Motie in Provinciale Staten over Openbaar Vervoer aangenomen 🎉" - Christian Alderliesten en Peter Benard
 • Van de voorzitter
 • Opinie
  • "Geriefbosjes" - Herman van Krieken
  • "Huisvesting arbeidsmigranten" - Herman van Krieken
We wensen je weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Progressief Altena

Mijn eerste schreden in de Altena Arena

Het was een aangename verrassing toen ik in maart van dit jaar gekozen werd als raadslid voor Progressief Altena. Het was allereerst al een eer dat ik op zo’n hoge positie op de kieslijst mocht staan en om dan uiteindelijk ook (met voorkeursstemmen) gekozen te worden was helemaal te gek. Maar ook spannend…..
Gelukkig ben ik de afgelopen periode goed opgevangen en ondersteund door mijn fractiegenoten. We hebben een fijne club mensen die allemaal hun schouders eronder zetten om het beste voor onze inwoners te bereiken. Ook de samenwerking en sfeer binnen de raad is prettig.
Screenshot Marloes Hofstede in raadszaal
Marloes bij de microfoon tijdens raadsvergadering
Tot nu toe bevalt het werk in de raad me dan ook goed. Het is heel fijn om op deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen, zoals bijvoorbeeld onze vragen en motie over de energietoeslag. Daarnaast vind ik ook de bezoeken aan de verschillende inwoners, instellingen en bedrijven erg leuk om te doen, zoals bijvoorbeeld het bezoek aan het voedselbos van de familie Keller in het kader van de Toekomstgesprekken.

Het voeren van debatten is nog een kunst op zich. Je moet hierin snel kunnen schakelen en anticiperen op de inbrengen van de anderen. Dit vind ik nog best lastig. Gelukkig kan ik hierbij ook terugvallen op mijn ervaren fractiegenoten en krijg ik van hen ook alle vertrouwen.

Ik kijk dus terug op fijne eerste paar maanden als raadslid en kijk met vertrouwen naar de toekomst, waarin ik hoop ons progressieve geluid goed te laten horen!
Marloes Hofstede
Marloes Hofstede
Raadslid Progressief Altena
Fallback featured image Progressief Altena
Visual nieuwsbrief vacature

🔔 Uitnodiging & vacatures

Wil je een fractievergadering bijwonen?

Je bent van harte welkom! Doorgaans vergadert de fractie van Progressief Altena twee á drie keer per maand op woensdagavond. Voor de locatie én het tijdstip kan je kijken in het Raadsinformatiesysteem van gemeente Altena.

Neem a.j.b. altijd vooraf contact op met fractievoorzitter Christian Alderliesten.

Een bestuursvergadering bijwonen?

Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. Ben je lid en wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen? Neem dan vooraf contact op met Ad Dolislager (partijvoorzitter) of Peter Benard (secretaris).

Vacatures

Bestuur en fractie van Progressief Altena zijn dringend op zoek naar:
Een afbeelding van...

Vrijwilliger communicatie

Ondersteuning van de fractie met berichten op bv. social media(*,**).
Een afbeelding van...

Leden steunfractie

De extra ogen en oren van de fractie.
Is er een (lokaal) onderwerp waar onvoldoende aandacht voor is? Of wil je juist weten wat er lokaal speelt? Sluit dan zeker (een keer) aan bij een fractievergadering.
Een afbeelding van...

Vrijwilliger (algemeen)

Ondersteuning van de fractie en partij bij bijvoorbeeld (de organisatie van) praktische activiteiten.
*Affiniteit met de lokale gemeentepolitiek is een pré.
**In overleg met de fractie is een vrijwilligersvergoeding mogelijk.

Heb je interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Een afbeelding van...

Uit de raad

Begroting 2023

Op dinsdag 8 november is de Begroting 2023 vastgesteld. Gemeente Altena beschikt over een gezonde financiële positie, ondanks diverse extra taken (bv. corona en energie-armoede). Richting de toekomst zijn er enkele onzekerheden (bv. gemeentefonds), maar in de prognoses gebruikt Altena dezelfde rekenmethodes als andere gemeenten.

Tijdens de raadsvergaderingen over de begroting zijn er verschillende ideeën ingebracht door de politieke partijen, en besproken. Een mooie opsteker: al onze moties en amendementen zijn aangenomen. Dankzij onze inbreng:
 • Krijgen verenigingen extra ondersteuning om te verduurzamen.
 • Gaat de gemeente in gesprek mét ervaringsdeskundigen.
 • Wordt bibliotheek Altena niet uitgesloten van de 5% indexatie van de subsidie.
 • Wordt er actiever gezocht naar creatieve oplossingen voor lokale woningnood.
Met extra aandacht voor lage- en middeninkomens probeert de gemeente te voorkomen dat mensen door de hoge energieprijzen door het ijs zakken. Vooral door de krapte op de arbeidsmarkt en gestegen (grondstof)prijzen is het moeilijker geworden om alle ambities van onze mooie gemeente waar te maken. Desalniettemin zijn we trots op deze progressieve resultaten. 💚💪🏼

Iedereen doet mee en mag er zijn

In Altena streven we ernaar dat iedereen mee kan doen en er mag zijn. Daarom hebben we aandacht voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.
In de afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de ChristenUnie een motie ingediend. Ons uitgangspunt is dat wij Altena samen met alle inwoners nog mooier en beter willen maken. Dat doen wij door met hen te praten en niet alleen over hen te praten.
Christian-Alderliesten-bij-microfoon-tijdens-Algemene-Beschouwingen-2
Visual "Meedoen" tijdens verkiezingscampagne
Als ervaringsdeskundigen weten de inwoners waar ze over praten en kunnen zij concrete oplossingen aandragen en ervaringen met ons delen. Oplossingen die uitvoerbaar zijn, direct effect hebben en merkbaar zorgen voor minder belemmeringen om mee te kunnen doen.

De motie werd met een grote meerderheid ondersteund. Het college gaat nu samen met maatschappelijke partners een werkwijze bedenken. We kijken er naar uit!

Door: Anne-Wil Maris

Geef me de vijf 👋🏼!

Dinsdag 8 november stond de begroting 2023 op de agenda van de raad. Een van onze amendementen ging over de indexatie van de subsidie van de bibliotheek.
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje
Tijdens de behandeling van de kaderbrief in juli is er namelijk een motie aangenomen waarmee het college werd verzocht alle subsidies te indexeren met 5% i.v.m. de inflatie. Toen we de begroting ontvingen bleek de bibliotheek uitgezonderd van deze indexatie.
Voor ons reden een amendement in te dienen om hierin het college te verzoeken ook de bibliotheek te indexeren met deze 5%. Ook zij hebben namelijk te maken met stijgende kosten door de hoge energieprijzen, gestegen prijzen van materialen en personeelskosten.

Om ervoor te zorgen dat de bibliotheek alle taken op een goede manier kan blijven uitvoeren, was de indexatie zeker nodig. Gelukkig lukte het ons de rest van de raad hiervan ook te overtuigen en is ons amendement unaniem aangenomen.

Door: Marloes Hofstede

Van de wethouder

De maatschappelijke agenda

Al in 2020 is de gemeenteraad van Altena gestart met de ontwikkeling van de maatschappelijke agenda (toen nog: Sociale Altenacode). De gemeenteraad is hierbij op kop gegaan. Hij heeft inspiratie opgedaan bij andere gemeenten en in debat hebben de fracties aangegeven waar een maatschappelijke agenda over moet gaan. Over 1 ding was iedereen het eens: een maatschappelijke agenda maken we vooral mét Altena.

De komende weken mag ik in gesprek met inwoners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en professionals om uiteindelijk tot een maatschappelijke agenda te komen. De eerste gesprekken zijn al gevoerd en hebben waardevolle input opgeleverd. Altena heeft een schat aan verbindende schakels. De gastvrijheid en vele activiteiten in Altena zijn de basis van onze samenredzaamheid. Ik kijk uit naar de volgende gesprekken om zo uiteindelijk tot een agenda te komen.

Een sociaal, gezond en prettig Altena is niet af met het op- en vaststellen van de agenda. Ik ben daarom blij dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting ook budget beschikbaar heeft gesteld voor initiatieven die voortkomen uit de maatschappelijke agenda. De verdere uitwerking hiervan volgt nog. Zo bouwen we samen aan een Altena waar inwoners meedoen, gezond zijn en zich thuis voelen.
Portretfoto van Anneloes van Hunnik - wethouder
Anneloes van Hunnik
Wethouder gemeente Altena

Van de fractie

Ruis en mist rond "Op 't Loev"

Al geruime tijd (zelfs al vóór de uitspraak van de Raad van State) wordt nagedacht over een alternatieve invulling van Op ‘t Loev. Voor veel inwoners is de stand van zaken sinds die uitspraak echter steeds onduidelijker geworden.

Recentelijk is eindelijk wat meer duidelijkheid geboden, maar ook dat heeft weer voor verwarring gezorgd (ik hoef alleen maar te verwijzen naar de ingezonden stemmingmakerij in lokale media).

Hoog tijd voor de werkelijke stand van zaken:

De situatie is nu als volgt: in opdracht van de overheid (gemeente en provincie) zijn alternatieve scenario's uitgewerkt, om zo richting te geven aan wat er op dit gebied zou kunnen worden gerealiseerd.

Hierbij wordt nadrukkelijk uitgegaan van de gebiedsspecifieke kwaliteiten/randvoorwaarden zoals:
 • De Nieuw Hollandse Waterlinie (NHW, Unesco werelderfgoed);
 • De waterveiligheid (wonen in uiterwaarden?);
 • Beschermd stadsgezicht Woudrichem;
 • Natuur/ecologie (invloed van/op nabijgelegen Natuurgebieden);
 • Molenbiotoop;
Deze uitgangspunten hebben drie scenario’s (RIS, 88 MB) opgeleverd, die binnenkort (22 november) in de gemeenteraad besproken gaan worden.
Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.
"Verkenning naar de transformatie van het buitendijks bedrijventerrein in Woudrichem" (6 juni 2021, 88 MB)
Scenario 1 - drijvende woningen
Scenario 1
Dijkwoningen, amfibische woningen, drijvende woningen
Beeld: Studio Marco Vermeulen
Scenario 2 - dijkwoningen
Scenario 2
Dijkwoningen
Beeld: Studio Marco Vermeulen
Scenario 3 - appartementencomplex
Scenario 3
Appartementencomplex met natuur
Beeld: Studio Marco Vermeulen

Projectontwikkelaar

De eigenaar (projectontwikkelaar, Bazalt/Tankens) is daarnaast bezig om een alternatief plan te maken -geïnspireerd op deze scenario’s- waarvan zij denken dat dit wèl de toets der kritiek zal doorstaan (een alternatief voor het afgeschoten plan “Op ‘t Loev” dus). Zij richten zich daarnaast natuurlijk ook nadrukkelijk op de opbrengstpotentie van dit gebied; het is immers een ontwikkelaar.

In de Raadsinformatiebrief (RIB) die wij van het college hierover hebben ontvangen wordt een presentatie van de ontwikkelaar aangeboden waarin hij zijn plannen toelicht. Deze presentatie van de ontwikkelaar zal eveneens op 22 november zijn.

Helaas worden deze twee processen vaak door elkaar gehaald, waardoor er weer extra ruis opgeworpen wordt.

Belanghebbenden

Zo zijn de scenario’s (van gemeente en provincie) bijvoorbeeld ook besproken met belanghebbenden, maar het hierop gebaseerde “alternatieve plan van de ontwikkelaars” (nog) niet… Maar ter geruststelling; er is nog geen sprake van een ‘plan’ en het voorstel van de ontwikkelaar (wat wij nog niet kennen) is dus nog niet definitief uitgewerkt.

Het helpt niet om (nog meer) mist te creëren in het voor velen toch al lastige proces.

Juiste tijd en plaats

De standpunten van Progressief Altena zijn bekend. Gebiedsontwikkeling: ja(!), want de aanwezige bedrijfsopstallen moeten daar weg. Maar daarbij moet men wèl nadrukkelijk invulling geven aan de kwaliteiten en uitdagingen van deze unieke plek (erfgoed, waterveiligheid, natuur). Dit zijn een aantal criteria waaraan de plannen wat ons betreft tenminste zullen moeten voldoen.

Het is nu verstandig om de bijeenkomst van 22 november af te wachten en dáár de juiste vragen beantwoordt te krijgen over de feitelijke status van het lopende proces van de gebiedsontwikkeling aan de Hoge Maasdijk te Woudrichem.

Voor vragen nodig ik iedereen van harte uit om contact met mij op te nemen: als fractievoorzitter èn woordvoerder op dit complexe en gevoelige dossier!

Met vriendelijke groet!
Christian Alderliesten
Christian Alderliesten
Fractievoorzitter Progressief Altena
Fallback featured image Progressief Altena

Samenwerking werpt eerste vruchten af

Motie in Provinciale Staten over Openbaar Vervoer aangenomen 🎉

Op vrijdag 28 oktober schreef Het Kontakt dat er diverse buslijnen in Altena op de tocht staan. Aanleiding: de provincie Noord-Brabant is bezig met voorbereidingen voor een nieuwe concessie vanaf 2025. Volgens het Ontwerp-Programma van Eisen zouden één (1) reguliere buslijn en acht (8) scholierenlijnen in Altena kunnen komen te vervallen.

Noodklok

De gevolgen hiervan zouden enorm groot zijn, bijvoorbeeld voor scholieren van het Curio Prinsentuin. Zelfs de ontwikkeling van het transferium in Andel -waar we ons al jarenlang voor inzetten- is onzeker geworden. Daarnaast horen wij ook regelmatig ervaringen van mensen die -in de huidige situatie- bijvoorbeeld in het weekend willen reizen. Het schrikbeeld van een verdere verschraling was voor ons aanleiding om de noodklok te luiden (p.3, link werkt mogelijk niet in alle browsers).

We namen contact op met onze moederpartijen in de provincie (D66, GroenLinks en PvdA). Vervolgens heeft Bart Verkade (Statenlid GroenLinks en voormalige partijvoorzitter Progressief Altena) vragen gesteld en een motie ingediend bij de vergadering op 11 november (tip).

Goede stap

In de motie wordt de GS opgedragen om budget te zoeken voor een goed kwaliteits- en kwantiteitsniveau voor het Openbaar Vervoer in West-Brabant. De motie is met ruime meerderheid aangenomen! 🎉

De eerste stap voor (behoud van het huidige/verbetering van het) Openbaar Vervoer in Altena is gezet. We zullen onze schouders blijven zetten onder robuust, duurzaam en toekomstbestendig vervoer in Altena!

Hebt u vragen over en/of ervaringen met het Openbaar Vervoer die u wilt delen? Neem dan contact met ons op!
Christian Alderliesten
Christian Alderliesten
Fractievoorzitter & Woordvoerder Openbaar Vervoer

Peter Benard
Fractie-ondersteuner
Fallback featured image Progressief Altena

Van de voorzitter

Vooral voor degenen die er niet bij waren, wil ik graag even stilstaan bij onze algemene ledenvergadering van 13 oktober jl.

Daarin werden (unaniem) twee nieuwe bestuursleden benoemd: Kees de Waal en Lilly van den Ende. Ook langs deze weg wil ik nog graag tot uitdrukking brengen dat ik heel blij met hun komst ben! Kees brengt veel ervaring en deskundigheid in. Ook Lilly draait al een behoorlijke tijd mee en vult een duidelijke leemte op in ons bestuur. (Dat tot dusver alleen uit mannen bestond, en vooral door ‘oudere jongeren’ werd bemenst).
Op dezelfde avond is afscheid genomen van twee bestuursleden: Joop Alderliesten en Maarten de Winter. Beiden werden door een van hun collega-bestuursleden bedankt en lovend toegesproken voor hun grote inzet en betrokkenheid.
Kees-de-Waal-raadsvergadering-Altena-College
Kees de Waal
Bestuurslid
Foto-nieuwsflits-Lilly-van-den-Ende
Lilly van den Ende
Bestuurslid
Ook werd door de ALV ons Huishoudelijk Reglement aangepast. Voortaan kunnen (nader omschreven) ‘eerstegraads familieleden’ van raadsleden en leden die zakelijke belangen hebben met raadsleden niet langer deel uitmaken van ons bestuur. Daarnaast zijn duidelijke regels vastgesteld over het kiezen van een wethouder van buiten de (steun)fractie. Fractieleden met een eerstegraads familierelatie of zakelijke relatie met een van de beoogde kandidaten beraadslagen (en kiezen) daarover in de toekomst niet meer mee.

Deze wijziging van het Reglement vond plaats op advies van een ‘Commissie van Drie’, bestaande uit Jan Koekoek, Herman van Krieken en Sjaan van den Heuvel. Laatstgenoemde heeft de inhoud en achtergrond van dit advies tijdens de vergadering toegelicht. Daarna werd het advies door de ALV unaniem overgenomen.

Zijn wij als politieke partij door het expliciet vastleggen van deze onverenigbare betrekkingen eigenlijk niet wat te strikt in de leer...? Ik denk van niet.

In de eerste plaats heeft ‘de politiek’ nu eenmaal een voorbeeldfunctie. Daarnaast bestaat (overal in Nederland) het aantal ‘politiek actievelingen’ uit een heel klein clubje. Reden temeer om in dat ‘kleine clubje’ de zaken zo zuiver mogelijk te houden.
Partijvoorzitter Ad Dolislager
Ad Dolislager
Partijvoorzitter Progressief Altena
Fallback featured image Progressief Altena

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Geriefbosjes

Is het u ook al opgevallen? Rond nieuwe boerderijen en schuren staat tegenwoordig bijna geen groen meer. In het omgevingsplan, voorheen bestemmingsplan, staan echter prachtige volzinnen over het inpassen van het bouwwerk in de omgeving.

Een citaat: “In de provinciale Verordening Ruimte vormen de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en de versterking van het landschap, twee belangrijke onderdelen van het provinciale ruimtelijke beleid (artikel 3 van de Verordening Ruimte). Concreet komt dit er op neer dat voor iedere ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk gemaakt moet worden wat de bijdrage is aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.”

Soms gaat het om wel 5.500 vierkante meter groen inclusief een boomgaard. Er zit meestal een aparte bijlage bij het omgevingsplan voor het vele groen dat gerealiseerd gaat worden om het bouwwerk op te doen gaan in de omgeving. Helaas wordt dit groen in de praktijk bijna niet gerealiseerd. De omwonenden worden door de betreffende agrariër voor het lapje gehouden en de gemeente doet weinig tot niets aan handhaving..

...Vervolg op onze website...
Herman-van-Krieken-met-een-kuikentje-op-zijn-been-2
Herman van Krieken
Lid van Progressief Altena

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Huisvesting arbeidsmigranten

Ze mogen wel voor en met ons werken, maar tussen ons in wonen vinden veel mensen blijkbaar erg eng. Als ruim 40 jaar actief lid van de mensenrechten organisatie Amnesty International snap ik daar weinig van. Artikel 1 van onze grondwet is toch duidelijk: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Onrechtmatig

De gemeente Altena is nu zelfs door de bezwaarschriftencommissie tot de orde geroepen. De buitenbehandelingstelling van de vergunningaanvraag van een Andelse orchideeënkwekerij was onrechtmatig. Onder druk van de omgeving van de kwekerij vloog het college uit de bocht. Zelfs de door het collega zelf opgestelde beleidsregels werden schielijk ingetrokken.

Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs en getuigt niet van een daadkrachtig en rechtvaardig beleid. Jaren geleden ben ik met Kees de Waal wezen praten met de eigenaar van uitgaansgelegenheid “De Schuur” in Eethen. Er lag een mooi plan om op het terrein ruim 200 arbeidsmigranten te huisvesten. Het plan moet een bepaalde omvang hebben om 24 uur per dag beheer mogelijk te maken.

Vreemd genoeg heb ik er nooit meer iets van vernomen. Het terrein ligt te verpauperen en de grond wordt dus erg ondoelmatig gebruikt. Wat mij betreft een gemiste kans. Alleen de eigenaar woont in de directe omgeving. Waarom laten we dergelijke kansen door onze vingers glippen in tijden van woningnood?

Lusten én lasten

Wat mij betreft is het heel eenvoudig; als we menen arbeidsmigranten nodig te hebben voor het arbeidsproces dan is het wel zo humaan om die arbeidsmigranten ook fatsoenlijk te huisvesten. Willen we dat niet, dan moeten we stoppen met het aannemen van arbeidsmigranten en onze wetgeving aanpassen.

Als een bedrijf op eigen terrein haar medewerkers wil huisvesten dan is dit in de huidige tijd met woningnood een geschenk uit de hemel. Er zal het bedrijf alles aan gelegen liggen om het wonen van medewerkers op het eigen terrein in goede banen te leiden om zo geen overlast te veroorzaken. De reputatie van het bedrijf staat op het spel. Ik zou als gemeente een dergelijke kans met beide handen aangrijpen.
Herman-van-Krieken-met-een-kuikentje-op-zijn-been-2
Herman van Krieken
Lid van Progressief Altena
facebook twitter instagram 
Logo-PA-Post
Email Marketing Powered by MailPoet