Banner Progressief Altena Kerst 2022

🎄 Prettige kerstdagen en een goed 2023! 🎄

Beste Progressieveling,

Dinsdag 20 december was de laatste raadsvergadering van gemeente Altena in 2022. Het was een bijzonder korte vergadering, maar met diverse belangrijke beslissingen. Zo is de 'Agenda Armoedepreventie en -bestrijding 2022-2025' vastgesteld, evenals het tarief waarvoor je volgend jaar de afvalcontainer kunt aanbieden.

Ter afsluiting van dit PA-jaar sturen we ook deze nieuwsbrief. We blikken terug én alvast vooruit op volgend jaar. Een prachtig jubileum is aanstaande en we hopen dit te vieren met zoveel mogelijk van onze leden en anderen. Bovenal wensen we iedereen prettige kerstdagen en alle goeds voor 2023! 🎄

In deze nieuwsbrief

 • Kerstgroet van de fractie - "Bouwen aan de basis, solidariteit is urgenter dan ooit!"
 • Kerstgroet van de wethouder - "Samen bouwen we verder"
 • Kerstgroet van het bestuur - "Zijn we onderweg iets kwijtgeraakt?"
 • Uit de raad
  • Schriftelijke vragen - "Rol van/voor gemeente bij voortbestaan Stichting Verkeersveiligheid Altena" - Christian Alderliesten
 • 🔔 Uitnodiging en vacatures
We wensen je weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Bestuur, fractie en wethouder
Progressief Altena

Ben je lid van onze partij en wil je ook een bijdrage aan de nieuwsbrief leveren? Stuur dan je bijdrage aan nieuwsbrief@progressiefaltena.nl.

(Op alle inzendingen is het redactiestatuut van toepassing).
Snoepstok

Kerstgroet van de fractie

- Bouwen aan de basis, solidariteit is urgenter dan ooit! -

Altena Express komt op stoom
Het kerstreces is weer aangebroken, want afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering van 2022 en donderdag hebben we met een gezellige kerstbijeenkomst de vakantie ingeluid. Automatisch ga je dan terugblikken op het afgelopen jaar en dat stond natuurlijk in het teken van… de verkiezingen.

Verkiezingstijd

Met “Het kan anders!” voerden we een krachtige campagne met dito campagneposter. Helaas hebben we nèt niet de vijfde zetel gehaald, maar we waren nog nooit zó dichtbij; een mooi resultaat.

Daarna volgde een intensief proces van (in)formeren en het schrijven van een coalitie-akkoord. Het resultaat mag er zijn: een mooi akkoord èn een (voor ons) nieuwe ster aan het firmament… wethouder Anneloes van Hunnik!

Geen voeten op de bank

De ‘Altena-trein’ komt inmiddels flink op stoom en we mogen met trots terugkijken op mooie resultaten. Maar de fractie, het bestuur (en eigenlijk de gehele partij) zitten niet achterovergeleund in de eerste klas. Integendeel!

Hoewel we nu -net als velen- gaan genieten van een gezellige tijd met vrienden en familie, gaan we ook enkele ideeën verder uitwerken. We werken hard aan een bredere basis, met kern-ambassadeurs en een draaiboek, waardoor we als partij nog beter gesteld staan voor het werk dat we doen en dat ons wacht!
De brede(re) basis zoeken we ook in de fractie. Enerzijds kunnen we altijd inzichten gebruiken over waar mensen tegenaan lopen, anderzijds hebben we vervolgens de mensen nodig om hier op een passende manier zichtbaarheid aan te geven èn (zo mogelijk) een oplossing te vinden. Wanneer je politieke ambitie hebt, een bijdrage wilt leveren aan de fractie, of met een kritische blik mee wilt denken en opinie wilt maken: meld je aan!
Website Progressief Altena op ipad bij kerstversiering

Solidariteit centraal

We kunnen deze steun goed gebruiken, want meer dan ooit gaat het in de samenleving om solidariteit. Denk aan het zorgen voor:
 • Bestaanszekerheid als gevolg van o.a. de oorlog en de oplopende kosten;
 • Natuur & milieu. Denk aan de stikstofdiscussie, energie & duurzaamheid, biodiversiteit en steeds groter wordende problemen door veranderend klimaat.
 • Oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals voor de woningnood, teruglopende voorzieningen en de druk op de leefbaarheid op het platteland.
Als samenleving krijgen we veel crises te verduren en de enige manier om deze óók in 2023 het hoofd te bieden is solidariteit, want alleen de sterkste schouders kunnen de zwaarste lasten dragen.

Progressief Altena heeft op deze thema’s een grote ambitie en wij nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te denken. Dus laat je horen!

Laten we van 2023 het jaar van de ‘stille expansie’ van Progressief Altena maken, op naar een socialere, groenere en duurzamere samenleving.

Namens de voltallige fractie van Progressief Altena wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en alle goeds voor 2023!
Christian Alderliesten
Christian Alderliesten
Fractievoorzitter Progressief Altena
Fallback featured image Progressief Altena
Bells

Kerstgroet van de wethouder

- Samen bouwen we verder -

De laatste dagen van 2022 zijn aangebroken. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het komend jaar.

Na een mooie verkiezingsuitslag en succesvolle onderhandelingen is Progressief Altena wederom onderdeel van de coalitie. Er ligt een mooi akkoord met een duidelijke opdracht. De komende vier jaar staan onder meer in het teken van armoedebestrijding, versterken van de bestaanszekerheid, vergroten van de biodiversiteit en het inclusiever maken van onze gemeente en ons beleid.

Voor mij stond 2022 ook in het teken van kennismaken met Altena. Wat een prachtige gemeente met grote verscheidenheid! In korte tijd heb ik kennis mogen maken met veel inwoners en organisaties. Ik ben onder de indruk van de solidariteit en samenredzaamheid. Tegelijkertijd zie ik ook de uitdaging om dat vast te houden én te versterken. Naar elkaar omzien en oog hebben voor onze (leef)omgeving, daar draait het om.

In het komend jaar zullen we mooie plannen tot uitvoering gaan brengen. Hierbij denk ik aan de uitvoering van de vastgestelde agenda armoedebestrijding en ook de start van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie staat ons in 2023 te wachten. Een mooi en toekomstbestendig Altena bouwen we samen.

Allereerst wens ik u liefdevolle en warme feestdagen en een heel mooi 2023!

Warme groet,
Portretfoto van Anneloes van Hunnik - wethouder
Anneloes van Hunnik
Wethouder gemeente Altena
Hulst-bij-Fractie

Kerstgroet van het bestuur

- Zijn we onderweg iets kwijtgeraakt? -

‘Kijk die maan toch ‘ns mooi schijnen, pa!’
‘Ach jongen, dan had je die van voor de oorlog eens moeten zien…’
(Herman van Veen)

Het is kerst en ’t loopt weer tegen het nieuwe jaar. Tijd dus voor wat ‘diepere gedachten’. Eentje wil ik graag met u delen.

Volgend jaar vieren we als partij ons 10-jarig jubileum. Het moment om te kijken of we (nog steeds) op de goede weg zijn. Zitten we op koers, of moeten we (wat sommige dingen betreft) toch weer wat terug naar het verleden? Toen (volgens sommigen) alles nog beter, lees: progressiever, socialer en flitsender was. (Zie het citaat hierboven).
Sommigen missen binnen onze partij (om met Henk van Randwijk te spreken) ‘de droom en het protest’. Mijn eerste reactie was: ‘comes with the job’ als je coalitiepartij bent. Dan moet jouw ideologische wijn nu eenmaal met andere smaken worden aangelengd.

Maar daar zijn we er natuurlijk niet mee. Als dit inderdaad breed leeft, horen wij dat als bestuur graag van u!

Daarom is het misschien goed om te weten wat er allemaal binnen de partij (al wel, en nog niet) in beweging is.
Klimaatprotest Amsterdam
In het vorig jaar door het bestuur vastgestelde (door de ALV gefiatteerde) Communicatieplan is wat dit betreft al een aantal voorstellen gedaan. Die voorstellen/actiepunten vloeien voort uit de vier ‘gezichten’ die onze partij probeert/hoopt te hebben:
 • Progressief Altena als volkspartij.
 • Progressief Altena als ideeënpartij.
 • Progressief Altena als democratische ledenpartij.
 • Progressief Altena als partij van integere/bekwame volksvertegenwoordigers en bestuurders.
De belangrijkste actiepunten (waaraan we momenteel nog werken) zijn:
 • Verdere uitbouw Pareltjestochten (bezoeken van fractie- en bestuursleden aan bv. verenigingen en bedrijven).
 • Verdere uitbouw activiteiten Reflectiegroep (w.o. leden-/deskundigendebatten).
 • Starten met periodieke, georganiseerde ideeënuitwisseling met afdelingsbesturen PvdA Altena, GroenLinks Dongemond en D66 Dongemond.
 • Actieve inschakeling van leden in werkgroepen, netwerken, commissies, internetdiscussies en bij andere spontane initiatieven. (Dit via een - vanuit zo mogelijk alle kernen bemenste - ‘First Alert-groep’).
 • Intensivering van (directe) ledenraadpleging over daartoe aanleiding gevende onderwerpen.
 • Starten met een nieuwe proactieve manier van ledenwerving. (Waarbij o.a. invoering van een ‘Progressief Altena-belangstellenden campagne’ wordt overwogen).
 • Openen van een inbox waar leden en niet-leden door hen gesignaleerde problemen (en oplossingen daarvoor) kunnen melden.
 • Periodiek evalueren van voorstellen, moties e.d., dit om te toetsen in hoeverre deze op steun van andere partijen konden rekenen, en of het beoogde resultaat ook is bereikt.
 • Benoemen van een activiteitenmanager, met als belangrijkste taken:
  • beheren/uitvoeren van een activiteitenagenda.
  • inhaken op activiteiten, informatiebijeenkomsten e.d. die niet door Progressief Altena zijn georganiseerd.
 • Digitale media- en persondersteuner aanwijzen.
 • Social media-plan opstellen.
Dit is dus de beweging die we als partij aan het maken zijn. Mist u daarin nog zaken, of wilt u zich voor een of meer van deze actiepunten inzetten, laat het mij dan weten. Samen komen we dan nog verder!

Ik wens u allen -ook namens het bestuur- een groene kerst en een rooskleurig 2023 toe!
Ad Dolislager - voorzitter Progressief Altena
Ad Dolislager
Partijvoorzitter Progressief Altena
addolislager@gmail.com
06 12942078
Fallback featured image Progressief Altena
Sneeuwpop

Uit de raad

Rol van/voor gemeente bij voortbestaan Stichting Verkeersveiligheid Altena

Schriftelijke vragen
Op 28 november heeft de Stichting Verkeersveiligheid Altena (SVA) aan de gemeenteraad van Altena laten weten dat ze in 2023 zal gaan stoppen. Hiervoor worden een paar redenen genoemd, maar de stichting beklaagt zich met name over de slechte communicatie vanuit de gemeente.
Christian Alderliesten (fractievoorzitter): “SVA (daarvoor VVN Altena) zet zich sinds 2018 in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is ook voor ons een belangrijk onderwerp; denk aan schoolroutes, kronkelende dijkwegen, gevaarlijke kruispunten en verkeer in de kernen.

Natuurlijk kunnen er fouten gemaakt worden en ook de gemeente heeft te kampen met capaciteitsproblemen. Maar burgers raken gefrustreerd en haken af als de communicatie niet op orde is. Samen staan we aan de lat voor een leefbaar en (verkeers)veilig Altena.".
Banner foto mobiliteit met verkeerspictogrammen
(Stockfoto van een instructeur die via een open raam uitleg geeft aan een leerling.)
Door middel van deze schriftelijke vragen willen we graag weten of het college -net als de fractie- vindt dat Stichting Verkeersveiligheid Altena bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Zo ja, roepen we het college op om (snel) te onderzoeken of gesprekken nog mogelijk zijn.
Visual nieuwsbrief vacature

🔔 Uitnodiging & vacatures

Wil je een fractievergadering bijwonen?

Je bent van harte welkom! Doorgaans vergadert de fractie van Progressief Altena twee á drie keer per maand op woensdagavond. Voor de locatie én het tijdstip kan je kijken in het Raadsinformatiesysteem van gemeente Altena.

Neem a.j.b. altijd vooraf contact op met fractievoorzitter Christian Alderliesten.

Een bestuursvergadering bijwonen?

Het bestuur vergadert in principe één keer per maand. Ben je lid en wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen? Neem dan vooraf contact op met Ad Dolislager (partijvoorzitter) of Peter Benard (secretaris).

Vacatures

Bestuur en fractie van Progressief Altena zijn dringend op zoek naar:
Een afbeelding van...

Vrijwilliger communicatie

Ondersteuning van de fractie met berichten op bv. social media(*,**).
Een afbeelding van...

Leden steunfractie

De extra ogen en oren van de fractie.
Is er een (lokaal) onderwerp waar onvoldoende aandacht voor is? Of wil je juist weten wat er lokaal speelt? Sluit dan zeker (een keer) aan bij een fractievergadering.
Een afbeelding van...

Vrijwilliger (algemeen)

Ondersteuning van de fractie en partij bij bijvoorbeeld (de organisatie van) praktische activiteiten.
*Affiniteit met de lokale gemeentepolitiek is een pré.
**In overleg met de fractie is een vrijwilligersvergoeding mogelijk.

Heb je interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Een afbeelding van...
facebook twitter instagram 
Logo-PA-Post
Email Marketing Powered by MailPoet