Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Algemene beschouwingen
Kadernota 2023

Gepubliceerd: 16 juli 2022

In de laatste vergaderingen voor het zomerreces wordt de Kadernota behandeld. Hieronder worden de eerste kaders bepaald voor de begroting. Omdat het bestuursakkoord pas enkele maanden oud is, is er gekozen voor een afgeslankte variant; budget-inhoudelijk zal het zwaartepunt liggen bij de begroting in oktober/november. Maar bij de Algemene Beschouwingen heb ik stilgestaan bij -én aandacht gevraagd voor- diverse grote thema’s waarvoor we samen aan de lat staan.

Hieronder lees je mijn bijdrage. Ook kan je de bijdrage terugkijken/-luisteren via het Raadsinformatie Systeem van gemeente Altena.

Geschreven door

Christian Alderliesten
Christian Alderliesten

Hoewel we hier zijn voor de gemeente Altena, kunnen we alles wat we met elkaar bespreken natuurlijk niet langer los zien van de situatie in de provincie, Nederland en Europa. Zelfs de gebeurtenissen op mondiale schaal hebben tegenwoordig direct invloed op ons handelen in Altena… en zelfs in ons eigen huis!

Overhandigen van petitie bij gemeentehuis

Konden we ons, tot enkele jaren geleden, nog relatief onbekommerd bezighouden met onze lokale wensen en ideeën, tegenwoordig moeten we hier (vanwege alle onzekerheden, red.) een enòrme disclaimer bij plaatsen.

De mondiale klimaatcrisis, oorlog aan de randen van Europa en de stikstofproblemen in Nederland: allemaal drukken zij meer dan ooit een enorme stempel op het beleid èn de ambities die we ons hier in Altena kunnen permitteren, maar het heeft zéker óók invloed op het dagelijks leven van steeds meer inwoners van onze gemeente!

Burger en de overheid – solidariteit voorop

Het is ònze taak als gemeentebestuur om onze inwoners transparant, eerlijk en vooral met een GROOT gevoel voor solidariteit, hier doorheen te loodsen. Sòms zitten we aan het roer, maar steeds vaker komt de opdracht van de ‘hogere overheden’ en is het aan ons om hier op gemeentelijk niveau invulling aan te geven. Wat òns betreft ALTIJD met zoveel mogelijk lokaal maatwerk!

Iedereen moet mee kunnen doen!

Het mag niet zo zijn dat ‘het schild van de overheid’ tekort schiet wanneer haar inwoners buiten hun schuld in de problemen komen, als gevolg van enorme kostenstijging van energie, grondstoffen en voedsel. Steeds meer huishoudens worden hierdoor geraakt en steeds vaker wordt er gesproken over het bestaan van ‘werkende armen’…

Waar er voor de gemeente Altena een handschoen ligt, verwachten wij dat deze ruimhartig door het college wordt opgepakt! Niets is pijnlijker èn schadelijker voor een kind dan opgroeien in armoede, maar óók armoede na een leven lang je stinkende best gedaan te hebben voor de samenleving, is onverteerbaar.

Het kompas dat Progressief Altena hanteert is simpel: iedereen moet mee kunnen doen! Met andere woorden; de sterkste schouders kunnen de zwaarste lasten dragen en we laten niemand vallen!

Solidariteit is voor Progressief Altena dus een belangrijk middel om de uitwerking van ons beleid op in te richten. Dit uitgangspunt speelt niet alleen op het financiële vlak, maar zéker ook maatschappelijk.
Waar het gaat om ons streven naar een inclusieve samenleving, verwachten wij óók dat de solidariteitsgedachte het uitgangspunt is!

Grote thema’s

Grote thema’s als de klimaat- en energiecrisis, de teloorgang van onze biodiversiteit en het stikstofprobleem wat daar nadrukkelijk bij in het verlengde ligt: we hebben het nog làng niet onder controle. Niet in Nederland, niet in de Provincie, maar helaas óók niet in Altena.

Dit heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor boeren, maar óók voor onze mobiliteit, bedrijfsontwikkeling en woningbouw. Het raakt onze héle maatschappij en de enige manier om hier op een goede manier uit te komen is door dit alles in samenhang te zien en ook integraal te zoeken naar een oplossing!

Want dat het stikstofprobleem snel aangepakt moet worden, dat is een gegeven!
We zullen dus op een àndere manier naar ons huidige èn ons toekomstig handelen moeten kijken.

…inwoner, ondernemer èn natuur hand-in-hand!

Één ding is zeker, op de huidige voet verdergaan, daarmee beroven we onze kleinkinderen van hun toekomst!

“In het Altena van Progressief Altena…”

Foto Jachtsloot Hank

Progressief Altena zal zich hartstochtelijk in blijven zetten voor een Altena met vitale inwoners die in de karakteristieke kernen in onze groen-blauwe oase een leven lang gezond kunnen wonen temidden van natuurinclusieve kringlooplandbouw gevoed door een krekenstelsel met uitstekende waterkwaliteit.

In het Altena van Progressief Altena gaan inwoner, ondernemer èn natuur hand-in-hand!

In deze natuur-inclusieve samenleving is door landschapsherstel de achteruitgang van het aantal insecten, die aan de basis staan van zovele voedselketens en zó belangrijk is voor de teelt van onze gewassen, een halt toegeroepen.

In dit Altena kan èn mag iedereen zichzelf zijn en meedoen in de inclusieve samenleving die we met de kracht van Altena hebben opgebouwd!

De rijke geschiedenis van ons eiland vormt -door het behoud van ons erfgoed- de basis. Dit vieren we met vele feesten en evenementen die vóór en door ons georganiseerd worden!

De basis

Maar voordat iedereen denkt dat wij de pijnlijke lessen van het “c-woord” (capaciteitsproblemen) aan ons voorbij hebben laten gaan, laat dit duidelijk zijn. Net zoals dat wat ONS betreft geldt voor de organisatie, zal voor Progressief Altena het uitgangspunt zijn: éérst de basis op orde!

Dus ook waar het gaat om onze ambities! De basis wordt daarbij wat ons betreft gevormd door onze verantwoordelijkheid voor de kwetsbaren in de samenleving…

Wanneer WIJ ervoor kunnen zorgen dat ZIJ in Altena volledig en volwaardig mee kunnen doen
…dan is maatschappelijk gezien de basis gelegd.

Progressief Altena wenst het college heel veel wijsheid en succes. Zij mogen erop rekenen dat wij vanuit deze raad te allen tijde bereid zijn hierin onze bijdrage te leveren!

Christian Alderliesten
Fractievoorzitter Progressief Altena

Deel dit artikel op: