Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Algemene beschouwingen kadernota 2024

  1. Verduurzaming
  2. Sociale structuren
  3. Verkleinen van de kloof tussen politiek en inwoners

Geschreven door

In een tijd van individualisering, en toenemende polarisatie, is het van groot belang dat we actie ondernemen en een duurzame, inclusieve samenleving opbouwen.

Altena is flink op stoom, maar de opgaven blijven groot en vele hebben te maken met het halen van onze klimaatdoelstellingen, waardoor uitstel géén optie is… Tenminste, als je de door òns gecreëerde situatie niet het probleem van onze kleinkinderen wil laten worden!

Schutting naar provincies & gemeenten

Helaas lijken de uitdagingen niet snel kleiner te worden, en regelgeving stapelt zich op, nu steeds duidelijker wordt dat we de Klimaatdoelstellingen van Parijs niet gaan halen, zeker niet wanneer we op dezelfde voet doorgaan…

Stikstof, PFAS, Waterkwaliteit en Waterveiligheid, Natuurherstel en ga zo maar door…

Dit alles wordt door de regering zo maar even over de schutting naar de provincies & gemeenten gegooid… Zij stuurt daarbij op het realiseren van een miljoen woningen in een economie die overgaat van fossiel naar circulair…

Dit terwijl zij zèlf drukker lijkt met hun eigen politieke sores, dan verantwoordelijkheid te nemen bij het zoeken van een oplossing…

Hoe Progressief Altena op de schaal van onze gemeente invulling wil geven aan deze uitdagingen, wil ik toelichten aan de hand van drie V’s:

Allereerst: VERGROENEN

Klimaatverandering vormt een grote bedreiging en vergroening is één van de belangrijkste sleutels tot het creëren van een veerkrachtige, klimaatbestendige toekomst.

Progressief Altena wil hier sterk op investeren, bijvoorbeeld door te zorgen voor groene ontmoetingsplekken.
Wij dienden hiervoor ook een voorstel in (die is aangenomen).

Het bieden van koele buitenruimtes -wanneer ze gerealiseerd worden nabij ouderen- helpt ook vereenzaming tegen te gaan en het vergroot de sociale kring. Het vergroten van sociale netwerken versterkt de weerbaarheid en de veerkracht van onze inwoners. 

Menselijk contact is daarbij onontbeerlijk!

Steeds vaker wordt echter vertrouwd op contact via de sociale media, waar een eenvoudige vraag in no-time kan ontsporen in een scheldpartij of erger…

Wanneer dezelfde mensen elkaar in de ogen kijken en merken hoe woorden impact hebben op het gevoel van de ander, ontstaat vaak juist een gesprek gericht op een oplossing…

‘V’ van VERTROUWEN!

We zijn daarmee aangeland bij de ‘V’ van VERTROUWEN!

Het verkleinen van de kloof tussen overheid en inwoners is een wezenlijke en blijvende opdracht aan de politiek.

Veel mensen voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd en hebben het gevoel ‘niet mee te doen’… Dit geldt in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving. Hiervoor moet de overheid niet alleen een ‘schild’ maar OOK een ‘uitgestoken hand’ zijn… SOLIDARITEIT als kernwaarde dus!

ook in Altena hebben we hier steeds vaker en indringender mee te maken…

Aan ons de opdracht om het anders te doen… in Altena doen we het SÀMEN … “Mé mekaore”!

Door ACTIEF te luisteren naar de zorgen en behoeften van onze inwoners, ondernemers en organisaties kunnen we dit tegengaan.

Progressief Altena zet hier graag een EXTRA stap en wil de dienstverlening VANUIT het gemeentehuis tot IN de kernen brengen.

Een inwoner met een vraag, moet niet eerst uit hoeven vogelen welke ambtenaar precies antwoord kan geven… véél belangrijker is, dat het juiste antwoord, op korte termijn en op een menselijke manier overgebracht wordt.

Wanneer het enigszins kan… WARME contacten dus, niet volledig afhankelijk zijn van een onpersoonlijk formulier, keuzemenu of app…

Zeker in onze vergrijzende samenleving is dit een steeds grotere voorwaarde om mee te kunnen doen… de Bibliotheek kan daarbij zeer behulpzaam zijn, ook hierover dienden we een motie in (die is aangenomen).

Maar ook mensen die niet de middelen, maar wel de ondernemersgeest hebben, willen we graag helpen. Hiervoor hebben we een motie over ‘de sociale coöperatie’ gemaakt (die is aangenomen).

Zorgen voor VERBINDING

Op deze manier kunnen we zorgen voor VERBINDING… En dat voorzitter, is ‘de derde V’…

Dit is belangrijk, want Polarisatie vormt een bedreiging voor onze democratie, de samenleving als geheel, maar ook voor onze gemeenschappen in Altena.

Wij pleiten voor een inclusieve en respectvolle dialoog, waarin we naar elkaar luisteren en verschillende perspectieven serieus nemen. We moeten actief werken aan het bevorderen van begrip, tolerantie en verbinding in onze samenleving. De politiek als geheel en onze gemeenteraad in het bijzonder heeft daarin een belangrijke voorbeeldfunctie.

Laat ik dan ook vanaf deze plaats nogmaals een compliment uitdelen aan onze onvolprezen griffie,… zij hebben -met de voltallige gemeenteraad- vanaf de vorming van de Altenagemeente hier àctief aan bijgedragen. Niet voor niets wordt Altena tot ver buiten de provinciegrenzen als ‘lichtend voorbeeld’ aangehaald … In Altena ‘doen ze het Samen!’

Wij vinden het belangrijk te blijven investeren in maatschappelijke programma’s die sociale ongelijkheid tegengaan en mensen in staat stellen om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij. 

Samenwerking is cruciaal

Vergroenen, Vertrouwen en Verbinden dus… en om dit te realiseren, is samenwerking cruciaal. Samen met andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners moeten we werken aan een duurzame toekomst, met gelijke kansen voor iedereen.

De basis ligt er en Progressief Altena blijft graag, met iedereen die het maar wil, verder bouwen aan een groen en sociaal Altena!

Christian Alderliesten
Fractievoorzitter Progressief Altena

Gerelateerd nieuws