Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Algemene Beschouwingen PVDA Woudrichem

Voor ons ligt een begroting die een bijzondere periode afsluit en gelijktijdig een nieuw begin aankondigt.

We sluiten een periode af waar ondanks de vele noodzakelijke bezuinigingen een aantal forse investeringen zijn gedaan.

We waren het daar niet altijd over eens maar respecteren democratische besluitvormingsprocessen.

Te vaak hadden wij de indruk dat middelen belangrijker waren dan het doel zoals wij dat proefden bij het voorzieningenniveau voor mensen aan de onderkant maar ook sterk tijdens de discussie over onze medewerkers van de buitendienst.

Wij wilden graag onze inwoners een rol geven maar geluiden van collega raadsleden, als vanuit het college maakte dat onbespreekbaar.

Maar gelukkig gaan we een nieuwe weg in, die uitgaat van de kracht van het dorp en de mensen. Echter wel een beetje onder druk van overheidsbeleid waarin veel is vastgelegd in het zogenaamde Kunduz-akkoord en al dan niet gewijzigd door de huidige coalitie gevolgd door het herfstakkoord verder opgepakt.

Graag waren wij eerder de menselijke weg ingegaan maar zijn graag bereid alsnog samen met het college de gevolgen daarvan voor ons zorgbeleid,

de volkshuisvesting, gemeentelijke herindeling en andere beleidsvelden te vertalen naar menselijk welzijn.

We realiseren ons dat de middelen die daarvoor nodig zijn schaars zijn, maar volgens ons ruim voldoende als optimaal gebruik wordt gemaakt van de inzet die veel van onze inwoners willen bieden.

Daarvoor is een overheid nodig die zelf een stapje terug zet en onze mensen de instrumenten geeft (ook financiële instrumenten) die het slagen van hun doelstelling dichterbij brengt. Dit gaat niet tussen nu en 19 maart. Een overheid die dat wel probeert i.v.m. verkiezingen maakt misbruik van haar macht en gebruikt mensen voor een ander doel dan wij bedoelen.

Mensen zullen dat begrijpen en steeds verder van ons af komen, met als resultaat dat een brug wordt weggeslagen die juist zo hard nodig is voor de zorgzame samenleving

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID.

Grote zorgen maken wij ons over de bereikbaarheid van de politie.

Een nieuw gebouw in Woudrichem ging dicht, in Nieuwendijk bijna.

Contact is vooral gewenst via internet, vrijwillige medewerkers of buurtpreventie.

Toch gaat het beter zeggen onderzoeken, maar wij zien het als een winkel die besluit een artikel uit zijn schap te halen, om vervolgens te constateren dat er vrijwel geen vraag meer naar is.

Hoe ziet het college deze toekomst in ons Altena?

PROGRAMMA 2 ONDERWIJS.

Wij maken ons grote zorgen over ons openbaar basisonderwijs.

Het geruzie van grote mensen heeft niet tot resultaat geleid en wij steunen tot op heden de Woudrichemse lijn, niet omdat we het zo geweldig vinden maar omdat het zorgt dat niet de kinderen de dupe worden van de onmacht van grote mensen.

Voor wat betreft het kwijtschelden van een vordering aan de kinderopvang zijn wij duidelijk tegen, omdat het volgens ons niet primair gaat om het overeind houden van de stichting, maar om het realiseren van het Multi Functioneel Centrum.

Voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer graag aandacht voor het meervoudig gebruik van vervoermiddelen, zelfs met gebruikers buiten onze regio!

PROGRAMMA 3 SOCIALE VOORZIENINGEN EN ZORG.

Ingrijpende veranderingen staan ons hier te wachten.

Daarom is het zaak een cultuuromslag in denken te maken.

Mensen met rekenmachines moeten een baan gaan zoeken bij het bedrijfsleven en zij die van mensen houden nodigen wij uit om bij de overheid te komen.

Loop niet te hard zodat iedereen kan volgen, stel mensen en middelen beschikbaar om resultaat te bereiken.

Laat niet alleen de kerken meedoen maar ook bijvoorbeeld de voetbal, het zangkoor, de muziek, De Zonnebloem e.a.

U stelt geen geld beschikbaar, maar laat mensen zelf een bestemmingsplan maken voor hun eigen buurt.

Faciliteer welzijnsinitiatieven ook financieel, omdat u meer dan tienvoudig maatschappelijk rendement ervoor terug krijgt.

Stop met kortingen op subsidies die in strijd zijn met het door u geformuleerde doel.

Wat gaat er precies gebeuren en wanneer, als we de lijn van het college volgen?

Vz. Ten gevolge van de crisis en de oplopende werkeloosheid komen steeds meer mensen in de problemen. Vooral kinderen zijn hier de dupe van. Er is voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding.

Graag zien wij deze middelen ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding besteed.

PROGRAMMA 4 CULTUUR.

Graag zouden wij zien dat het met de grafsteen van Jan Claesen in orde komt. Meander heeft tonnen geïnvesteerd door de aankoop van het schoolhuis welke het zicht op de toren belemmerde en in de renovatie van het Romboutskapelletje. Het is nu de beurt aan de gemeente om iets te doen. Wat ons betreft ten laste van onvoorzien.

PROGRAMMA 5 SPORT.

Wij kunnen ons vinden in de geformuleerde doelstellingen en zien met belangstelling de ontwikkeling van het zwembad en van de buitensportaccommodaties tegemoet.

Als het zwembad in Andel niet op tijd klaar is, waar het naar uitziet gezien het feit dat er nog steeds geen werkzaamheden verricht worden, de achterstand wordt zo steeds groter en waarschijnlijk niet meer in te halen, kunnen wij er dan op rekenen dat De Kikvors nog open blijft tot en met de opening van het nieuwe zwembad?

Graag zien wij ook van de buitensportaccommodaties het optimaal gebruik van de diverse groepen zoals dat nu al gebeurt gecontinueerd en liever nog uitgebreid zodat een verdere verbroedering mogelijk wordt.

Goed dat u met de buurgemeenten gesprekken voert over de huisvesting van de Altena Road Runners, maar wordt het niet eens tijd dat deze vereniging eindelijk weet waar ze aan toe zijn. Wanneer krijgen zij een geschikt onderkomen?

Ook hechten wij eraan dat, als het nieuwe sportcomplex in Giessen voor GRC ’14 niet tijdig klaar is, dat de club dan nog gebruik kan maken van de huidige accommodatie van Rijswijkse Boys.

Zorgen nog wel voor Sparta 30 die helemaal vol zitten met hun velden en ook ruimte bieden aan het Prinsentuin College. Een zware ondergrond maakt het nodig dat zij meer dan normaal kosten moeten maken voor het op peil houden van hun velden.

Een kunstgrasveld of een hogere onderhoudsbijdrage zou wenselijk zijn.

Graag uw mening.

PROGRAMMA 6 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU.

Grote zorgen hebben wij waar het gaat om de transitie in de jeugdzorg.

Dichterbij ouders en kinderen, wat voor Woudrichem betekent; niet vanuit Den Haag maar vanuit de gemeente Breda, wat inderdaad dichterbij is, maar wat door onvoldoende kennis wel eens verderaf zou kunnen zijn.

Het afvalbeleid is een perfecte uitvoering van het lang geleden opgezette DIFTAR en wij steunen dit nog altijd van harte.

PROGRAMMA 7 LANDSCHAP, RECREATIE EN TOERISME.

Veel is al bekend over de mogelijkheden aan de waterkant rond de vesting.

Het maken van keuzes binnen de financiële mogelijkheden is een stap die gezet zou kunnen worden.

Waarom steeds weer meer geld in onderzoek steken?

Burgerparticipatie in hun eigen leefomgeving was in het begin van deze eeuw al ingezet door uw college door middel van wijkavonden.

Vanaf 2006 hebt u dat als onwenselijk naar de prullenbak verwezen en vorig jaar hebt u een verzoek van onze fractie in die richting als onwenselijk en onhaalbaar weggezet. Waarom nu die omslag en bent u echt bereid initiatieven te faciliteren en zo ja hoe gaat u dat dan doen?

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN.

Weer zegt u uitvoering te gaan geven aan prestatieafspraken.

Niemand heeft op ons verzoek kunnen vinden wanneer met dit college prestatieafspraken aan de orde zijn geweest.

De veranderingen door o.a. de markt, de transitie waardoor mensen langer, al dan niet aangepast, thuis willen wonen, de krimp die binnen de levensduur van nu te bouwen woningen een feit is en de financiële (on) mogelijkheden dwingen ons na te denken en nieuwe wegen in te gaan.

Graag willen wij ook in deze, een richting vaststellen die bruikbaar is voor een nieuw op te stellen coalitieprogramma.

Daarnaast willen wij woningbouwcorporaties weer woningen laten bouwen en beheren dicht bij hun huurders en geen projectontwikkeling op andere terreinen.

PROGRAMMA 9 VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR.

Wij weten niet wat er nog komt, maar op dit moment is het op veel plaatsen niet goed.

Veel moet snel klaar, waardoor onvoldoende nagedacht lijkt over de gevolgen. Veel wordt als gevolg daarvan vernield, waardoor wij ons afvragen hoe en op welke termijn dat weer wordt hersteld. Hoe gaan we dat ongetwijfeld hoge bedrag financieren?

Handhaving, die veel vernieling kan voorkomen, is er niet, soms zelfs bewust gekozen zoals in de Vesting.

Een Vesting waar het parkeren een rampscenario is en wat vraagt om een permanente oplossing en van u willen wij weten hoe en wanneer?

U zegt bij openbaar vervoer vast te houden aan bestaande voorzieningen maar met uw toestemming komt er geen buurtbus meer in Uitwijk nadat eerder andere halteplaatsen zijn vervallen, zoals de aansluiting op ons veer naar Gorkum.

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN BEDRIJVEN.

Het zou goed zijn, nu er geen ondernemersfonds komt, uit het positieve resultaat van de Rietdijk zorg te besteden aan gezamenlijke beveiliging. Nu zien we her en der verschillende systemen ontstaan wat jammer is. Wat zou u kunnen doen?

Wat betreft de beschikbare hoeveelheid bedrijventerrein kunnen wij ons beter daar op richten.

PROGRAMMA 11 BESTUUR.

Wij zien uw voorgestelde initiatieven naar de burgers als een signaal voor een kleinere overheid en een overheid op andere plaatsen.

Wij ondersteunen dat en zien die mogelijkheden tot de door ons vurig gewenste herindeling ruimschoots binnen ons gemeentehuis.

Kwantitatief en kwalitatief kan ons huis dat ruimschoots aan en is iedere andere weg zonde van het geld, dat beter besteed kan worden aan een veranderende dienstverlening.

PARAGRAAF G.

Bij deze paragraaf nemen wij gelijk het MPG mee.

Daarin staan een tiental zelfrealisatieprojecten waarvan de gemeente volgens ons een onterechte risicodrager is.

Wij zijn van mening dat al vanaf de eerste ontwikkeling heldere afspraken dienen te worden gemaakt over het verhaal van de kosten.

Wat dan overblijft, zijn de kosten die via leges voor bestemmingswijziging of bouwvergunning worden geint.

Deze kunnen tegenvallen, maar ook meevallen en worden via de gewone dienst verwerkt.

De Grondexploitatiewet die onderdeel is van de op 1 juli in werking getreden Wet ruimtelijke ordening bied een drietal mogelijkheden om de kosten te verhalen

Wij willen weten hoe u de kosten van de projecten 5.1 t/m 5.10 op de initiatiefnemer verhaalt.

 

Tot slot voorzitter, wensen wij het college, medewerkers, de burgers en onze collega raadsleden een goed maar vooral een gezond 2014 toe en zien uit naar de verkiezingen met nieuwe kansen voor de burgers van Woudrichem.

Fractie Partij van de Arbeid,

Woudrichem

IJm Baks en Joost Kant