Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Algemene beschouwingen Werkendam

Gepubliceerd: 12 november 2014

Hieronder de bijdrage van Progressief Altena bij de begrotingsbehandeling in de Werkendamse raadsvergadering van 11/11/14

Onze schuldenlast loopt op en op de reserves en voorzieningen teren we enorm in. En dat in een tijd dat we voor enorme opgaven staan op het gebied van zorg, welzijn en toeleiden naar werk. Het college denkt deze opgelegde taken binnen de door het rijk gekorte budgetten uit te kunnen voeren. Ondertussen lezen we echter in de begroting dat er grote financiële risico’s aan verbonden zijn, dat het maar de vraag is of er voldoende geld overblijft voor preventie, dat er een limiet gesteld moet worden aan bijvoorbeeld beschut werk, enz. Dergelijke uitspraken zijn voor Progressief Altena een signaal dat er in Werkendam minder dan voorheen zorg zal zijn voor de kwetsbaren. Maar we hebben een keuze.

Ook zo’n signaal dat de Werkendamse zorg voor de kwetsbaren tanende is, is de opeenstapeling van bezuinigingen op welzijnsorganisatie Trema. De seniorenwijzer, de sociale alarmering, ouderengym, een deel van de inzet in het cjg en het straathoekwerk zijn al geschrapt en de huisbezoeken, klussendienst en inlooppunten staan op de nominatie. Maar U komt hier ongetwijfeld terug want opnemen van de bezuiniging van 70.000 euro in de begroting is niet conform de strekking van het Lb, CDA en SGP amendement in juli. PA gaat in ieder geval niet akkoord met deze bezuiniging die als f. genoemd staat in de begroting en datzelfde geldt voor bezuinigingsoptie d. Ofwel we gaan ook niet akkoord met het onderbrengen van bestaande kosten in het budget voor de decentralisaties. Wij kiezen voor goede zorg.

PA wil zelfs een slag de andere kant op maken. Wij willen de raad namelijk verzoeken om in 2015 50.000 euro extra te investeren in de jeugdzorg. Ons doel is dat daarmee op het gewenste niveau gewerkt kan worden aan preventie en dat er voor de komende jaren een solide basis gelegd wordt voor lokaal jeugdbeleid. Welke keuze maakt u? Wij dienen hiervoor een amendement in.

Maar ook een reserve op de 3 D’s is van groot belang. Er is een reserve WMO, maar er zijn geen reserves voor de participatiewet en de jeugdwet. PA kan ermee leven wanneer de reserve WMO omgezet wordt in een reserve op het totale sociale domein en daarnaast gaan wij ervanuit dat de wethouder zijn uitspraak gestand doet dat in geval van nood ook andere reserves aangesproken worden voor het sociaal domein. Wij willen hem beide opties hier graag nogeens horen bevestigen.

Voor we overstappen van de zachte naar de harde sector wil PA ook nog uw aandacht vragen voor de nijpende financiële situatie van vluchtelingen die zich nieuw in Werkendam vestigen. Omdat het enige maanden duurt voor zij huur-, zorg- en kindertoeslag ontvangen, starten ze doorgaans bij de voedselbank en beginnen ze met het maken van schulden. PA roept u op deze situatie te verzachten door vluchtelingen de eerste maanden extra een kleine lening te verstrekken. Daartoe dienen wij nu gelijk een motie in waarin eea nader omschreven wordt. De strekking is u allen reeds bekend.

Daarnaast roepen wij u op na te denken over een rol die Werkendam zou kunnen spelen nu de stroom vluchtelingen uit mn Syrie en Eritrea toeneemt. Het oude Goezate zou wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor of asielzoekers of vluchtelingen. Graag uw reactie hierop.

Over van de zachte naar de harde sector. Of eigenlijk de natte:

De extreme regenval van 28 juli en de maatregelen die ons boven het hoofd hangen in het kader van het Deltaplan grote rivieren laten zien hoe buitengewoon gevoelig onze streek is voor klimaatverandering. Werkendam zou vooraan moeten lopen op het gebied van duurzame energie. Helaas zijn de cijfers bedroevend. Het niet doorgaan van de zonweide in Hank maakt het beeld alleen maar slechter. Wat Werkendam nodig heeft is een Deltaplan duurzame energie. En ons klimaatplan is dat zeker nog niet. In de regio zijn Altenatuur en de VMB samen met Decap gestart met een onderzoek naar maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten. De gemeente moet daar wat ons betreft bij aanhaken. Wij juichen het dan ook toe dat de gemeente lid wordt van Decap en enige subsidie verleent. Want samen kom je verder.

De extreme regenval heeft ook duidelijk gemaakt dat een bezinning op regen afvoer nodig is. De normen die nu gehanteerd worden in het gemeentelijk rioleringsplan en het waterplan Werkendam moeten waarschijnlijk aangepast worden. Wij vinden het dan ook onverstandig om nu al een aanpassing van de lokale lasten van 240.000 euro vast te stellen, door de rioolrechten te verlagen en de ozb te verhogen. Eerst zou de meerjarige ontwikkeling van de rioolheffing goed onderzocht moeten worden alvorens daartoe over te gaan. Daar kunnen we voor kiezen. Hiertoe dienen we een motie in.

Dan zijn er nog een groot aantal zaken die PA kort wil aanstippen:

  • De eerste is de verhouding tussen het kwaliteitsnivo van de buitenruimte en de beschikbare financiële middelen. Eindelijk wordt de kop niet langer in het zand gestoken. We zakken af naar kwaliteitsnivo C. Dat betekent binnen 5 jaar forse investeringen om kapitaalvernietiging te voorkomen en een reëlere kans op claims bij ongevallen. Maar we kunnen ook anders kiezen…..
  • Wij zijn verheugd dat het loket in de avonduren vaker open zal zijn. PA vertrouwt erop dat het nu een kleine stap zal blijken om in de toekomst naar de burgers toe te gaan.
  • De jeugdsozen in ’t Honk en de Kwinter zijn door ons ook al vaker aangehaald. Deze gaan verdwijnen. Gecombineerd met de bezuiniging op uren jongerenwerk en het sluiten van De Kelder betekent dit dat 12 t/m 18 jarigen er in onze gemeente bekaaid vanaf komen. Of heeft het college inmiddels beleid gemaakt voor deze doelgroep?
  • De aanwezige veerverbindingen zijn belangrijk voor Werkendam. Maar is er in de voorliggende begroting eigenlijk al rekening gehouden met de financiële tegenvallers die hier te verwachten zijn?
  • We noemden eerder al de oplopende schuldenlast. PA zou het op prijs stellen wanneer de schuldontwikkeling duidelijker zichtbaar wordt in de meerjarenbegroting.
  • Mbt de zaak Potters, de zaak Koenen en iha de situatie op het gemeentehuis waren we vaak de wanhoop nabij. PA is dan ook heel blij met alles wat er de laatste maanden op dit gebied in gang is gezet. Als Lb, CDA en SGP zich anders hadden opgesteld, had dit veel eerder kunnen gebeuren. Wat echter zeker nog overblijft is de vraag waar wij straks in de cijfers de kosten voor dit alles zullen terugvinden.
  • PA ondersteunt vooralsnog het initiatief van de CU om tegen een fractie van de kosten middels een quick-scan de haalbaarheid van een aanvraag voor een omgevingsvergunning te bepalen. Ook steunen wij het CU-voorstel om voor vrijwilligers de kosten voor een VOG op nul te stellen.
  • Hoe is het met de realisatie van de voetbalkooi in Sleeuwijk, die wij al jarenlang van begroting naar begroting slepen en waar het college keer op keer toezeggingen op doet.
  • PA blijft vinden dat het college zich moet inspannen om de Altena Road Runners eerder dan in 2018 van een atletiekbaan te voorzien.
  • Door de halvering van het budget van het sportgala blijkt organisatie van dit evenement niet meer mogelijk. PA dringt er in deze op aan op te komen tot een Altena-breed sportgala. Sporters houden zich immers ook niet aan de gemeentegrenzen.

En dát zou de gemeenteraad ook niet moeten doen. Met voormalig minister Cees Veerman zou het toch moeten lukken om tot één gemeente Altena te komen. Daar kunnen we voor kiezen. En dat zou kunnen betekenen dat wij de laatste gemeenteraad van een zelfstandig Werkendam zijn. Wij laten dan in ieder geval een gemeente achter waar we trots op mogen zijn. Een Biesbosch-landschap, met mooie historische dorpskernen en dijklinten met veelvuldig een molen, gemaal, of sluis. Een gebied om niet alleen trots, maar ook zuinig op te zijn. We houden dus niet alleen onze monumenten in stand, maar investeren ook in het behoud van het open landschap en de karaktervolle kernen die we rijk zijn! Een kolos als De Hoed in Hank en een reclamemast horen daar niet in thuis.

Deel dit artikel op: