Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Begroting 2021

Er wordt in de gemeenteraad veel gesproken over geld, voor bijvoorbeeld plannen of bezuinigingen. Sinds de fusie naar één gemeente Altena gaat het over nog meer geld. Een jaarlijks hoogtepunt voor de financiën is het vaststellen van de ‘gemeentebegroting’. Hieronder vind je een overzicht van onze onderwerpen. 

Geschreven door

Corona

Toch zullen veel inwoners in Altena denken: “Gemeentebegroting? Ik heb wel wat anders aan m’n hoofd.”. “Ik ben ziek geworden door corona.” of “Een familielid is besmet.” (of nog erger). Ook onzekerheid over je baan of bedrijf laten weinig ruimte voor een uitgebreid onderwerp als de begroting.

Kees de Waal bij de microfoon tijdens de behandeling van de begroting.

De gemeente heeft ook zorgen vanwege COVID-19. Mensen die hun baan verliezen en geen nieuwe baan kunnen vinden, zullen vanuit de WW terechtkomen in de bijstand. De totale kosten van alle coronamaatregelen en -schade zijn nog onduidelijk en in de begroting voor 2021 staan hiervoor nog geen bedragen genoemd. Hoe hoog de vergoeding vanuit Den Haag zal zijn, is ook nog niet bekend.

Maar Progressief Altena stelt de zorgplicht naar de inwoners voorop. Natuurlijk houden we de kosten ook in de gaten, maar -waar dat mogelijk is- moet de gemeente mensen kunnen ondersteunen zodra ze in nood komen.

Spoedzorg

Niet alleen de gemeente heeft hierin een zorgplicht, maar zeker ook de landelijke overheid. Hoewel een aantal zorgtaken aan gemeenten zijn gegeven, is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor de dekking van ziekenhuiszorg.

Rieka bij de interruptiemicrofoon tijdens de behandeling van het sociaal domein

Door allerlei veranderingen wordt er gewerkt aan nieuw beleid. Hiervoor is de ‘Houtskoolschets acute zorg’ geschreven. Hierin staan een aantal mogelijke beleidskeuzes waarmee de toekomst van de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem ter discussie wordt gesteld. 

Als deze posten worden vervangen door uitgeklede satellietposten, zou dat grote consequenties kunnen hebben voor Altena. Daarom hebben alle partijen een oproep gedaan aan de gemeente om de zorgen te uiten bij de minister van VWS. 

Vanwege diverse redenen, zoals de bereikbaarheid van onze zorg, hebben we een motie mede ingediend, waarin we juist vragen om een onderzoek naar de haalbaarheid van een Huisartsenpost in Altena. Dit voorstel is door alle partijen gesteund. 

Toegankelijkheid

We hebben ook een zorgplicht naar onze inwoners met een beperking. We hebben de morele en wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Dat betekent ook dat alle informatie -bijvoorbeeld op websites- beschikbaar moet zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven.

Anne-Wil bij de interruptiemicrofoon

Wij hebben zelf de proef op de som genomen en gezien dat er nog wel werk nodig is. Het ‘raadsinformatiesysteem’ (RIS) -waar je onder andere de agenda hebt kunnen vinden voor de vergadering- heeft nergens een voorleesfunctie. In een voorstel hebben we opgeroepen om de toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Dit voorstel is door alle raadsleden (dus unaniem) aangenomen!

Als we kijken naar inwoners met een beperking, dan is er ook sprake van een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente doet al veel voor deze mensen, zodat -nogmaals- iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dit steunt Progressief Altena, maar dat willen we doen met respect voor elkaars opvattingen en door mensen “te verleiden” en ondersteunen.

De VVD en SGP hebben een voorstel ingediend, waarmee alle mensen met een uitkering ook meer gedwongen kunnen worden om een tegenprestatie te leveren. Ze benadrukken dat er rekening moet worden gehouden met de vaardigheden en voorkeuren van een cliënt, maar het voorstel is gekoppeld aan de bezuinigingen en toename van uitkeringen in het Sociaal Domein. Ook mag van “vrijblijvendheid” geen sprake zijn. 

Vanwege de soms toch al kwetsbare groep, gaat dit ons veel te ver. De stress die een gedwongen tegenprestatie op kan leveren, werkt volgens ons alleen maar contraproductief. Ook vragen wij ons af wie er gaat beoordelen waar mensen wel en niet voor geschikt zijn. Samen met ChristenUnie hebben we tegen dit voorstel gestemd, maar helaas is het wel aangenomen. De wethouder zal op een later moment een voorstel naar de Raad sturen en wij zullen dat natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. 

Onze natuur

Naast dat de gemeente voor zijn inwoners moet kunnen zorgen, vindt Progressief Altena het ook belangrijk dat we oog hebben voor onze natuur. De afgelopen 3 jaar is het in de zomer erg droog geweest. Daardoor zien we nog meer het belang van water en goed waterbeheer. 

Het water in ons riool en in de sloten moet ook zo schoon mogelijk zijn: voor onze samenleving, de natuur én zodat boeren oppervlaktewater kunnen gebruiken om akkers te beregenen. 

Waterkwaliteit is een verantwoordelijkheid van de gemeente en het Waterschap. Er wordt al goed samengewerkt, maar hierover zijn nog weinig afspraken gemaakt. We hebben voorgesteld om deze afspraken en samenwerking vast te leggen in een Afvalwaterakkoord. Maar dit voorstel verdwijnt eventjes in de kaartenbak, omdat de gemeente en het Waterschap al nieuwe afspraken voorbereiden voor volgend jaar.

Christian bij de interruptiemicrofoon

Altena heeft een groen hart 💚: letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn hoog en daar is Progressief Altena -als groene partij- natuurlijk blij om. Huizen en andere gebouwen worden standaard gebouwd met extra groen in de omgeving en met aandacht voor extremer weer (bijvoorbeeld compensatie voor hitte en hevige regenbuien). Partijen als AlteNatuur en NatuurInclusief Altena zijn graag geziene partners bij onze gebiedsontwikkelingen. 

Toch is er zeker nog ruimte voor verbetering, zoals ons raadslid Christian Alderliesten in augustus merkte. Er worden nieuwe bomen aangeplant, maar we moeten ook zuinig zijn op de mooie, volwassen bomen in onze gemeente. Zo biedt één volwassen boom meer schaduw, meer biodiversiteit en neemt hij evenveel CO2 op als 20 jonge boompjes. De wethouder heeft toegezegd dat er ook zal worden gewerkt aan een bomenfonds, zodat bijvoorbeeld particulieren kunnen worden geholpen om volwassen bomen te behouden.

Bedrijven

In de begroting zijn verder veel ambities terug te vinden waar Progressief Altena zich ook in kan vinden, maar een paar punten zijn voor ons niet vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijventerreinen. Als bedrijven te weinig ruimte hebben op een bedrijventerrein, moet volgens ons allereerst worden gekeken naar herstructurering van bestaande terreinen, voordat er wordt gekeken naar nieuwe locaties.

Altena wil namelijk vooroplopen in duurzame innovaties en ruimte bieden aan nieuwe concepten. Daar horen wat ons betreft geen bedrijven bij die veel ruimte opslokken, maar weinig bijdragen aan zaken als werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. 

Cultuur

Onze gemeente heeft ook een zorgplicht voor haar erfgoed en cultuurhistorie. Het is goed dat er beleid wordt ontwikkeld om alle waardevolle geschiedenis van Altena te beschermen en aandacht te geven. Ook sport en cultuur in het heden verdienen onze warme aandacht, vooral ook in deze moeilijke periode.

Na het lezen van de begroting weten we dat er veel mooie ambities zijn in Altena. Bij al die mooie ambities blijft voor Progressief Altena altijd één ambitie bovenaan staan: de sociale grondrechten van ieder individu. Grondrechten zoals het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg en op onderwijs. Voor die grondrechten is Altena niet alléén verantwoordelijk, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om binnen onze mogelijkheden het maximale te doen. We noemen het immers niet voor niets grondrechten.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van onze verrichtingen tijdens de begrotingsbehandeling.

WijzigingIngediend, mede-ingediend of gesteundStemming
M 1.1 ToegankelijkheidIngediendUnaniem
M 2.1 Alcohol & drugsGesteundUnaniem
M 2.2 HuisartsenpostMede-ingediendUnaniem
M 2.3 SEH Beatrix ZHIngediend (alle partijen)Unaniem
M 2.4 AED’s in AltenaMede-ingediendUnaniem
M 2.6 Kansrijk AltenaMede-ingediendUnaniem
A 3.1 CultuurfondsIngediend14 voor, 3 tegen
M 3.3 MKB-toetsGesteundUnaniem
M 3.4 Biesbosch NL-DeltaMede-ingediend10 voor, 7 tegen
M 3.5 BedrijventerreinenGesteundUnaniem
M 4.1 Afvalwaterakkoord
M 5.1 File Kromme NolMede-ingediendUnaniem
M 5.2 Fietspad HankIngediend10 voor, 7 tegen

Gerelateerd nieuws