Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Beleidsbeschouwingen Werkendam

De bomen groeien in Werkendam tot in de hemel. PA heeft het de afgelopen jaren herhaaldelijk geroepen. Nieuwbouw voor scholen werd naar voren gehaald, de kwinter gaat na 20 jaar tegen de vlakte, de Nieuwendijkse sporthal werd uitgebreid, Dussen krijgt een springkuil en kunstgras wordt aangelegd. Allemaal voorzieningen waar onze inwoners – terecht! – erg blij mee zijn. Met de begroting 2016 worden de consequenties van deze grootse plannen echter pijnlijk duidelijk. De reserves en voorzieningen verminderen de komende jaren met 29% en het weerstandsvermogen is inmiddels onder de 1 gezakt. Ondertussen zijn de tekorten over 2015 al opgelopen tot een half miljoen en is zonder bezuinigingsmaatregelen de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 niet sluitend. Daarnaast is er nog geen herstelplan voor de Algemene reserve, kan de grondexploitatie nog voor verrassingen zorgen, worden er stevige tekorten verwacht bij de OMWB en wacht ons de vennootschapsbelasting die nu al als een risico van een half miljoen wordt in geschat.

Om de financiële situatie nog wat te redden past het college een aantal noodgrepen toe. Dat begon al met de kadernota. Door de rioolbelasting te verlagen, kon de OZB verhoogd worden zonder dat de burger het in de portemonnee zou voelen. Voor de gemeente levert dit echter hoogstnoodzakelijke extra financiële speelruimte op. Maar is dit echt wel zo’n goed plan? Is er werkelijk straks voldoende geld beschikbaar om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om wateroverlast zoals in de nacht van 30 op 31 augustus het hoofd te bieden? Moeten we als gemeenteraad van Werkendam die rioollasten gaan verlagen VOORDAT de plannen mbt de waterhuishouding bekend zijn. In de ogen van PA is dit de omgekeerde wereld. We doen hiermee zelf wat we het Rijk verwijten mbt de drie decentralisaties. Daar was ook eerst een bezuiniging en vervolgens een door de gemeenten op te lossen probleem.

Mbt de voorgestelde bezuinigingen op de zwembaden en het subsidieprogramma gaat het college op soortgelijke wijze te werk. Beide voorzieningen moet opnieuw beschouwd worden, maar VOORDAT we dat doen wordt al een financiële claim gelegd. Gezien de financiële situatie van Werkendam een noodgreep, maar een verkeerde volgorde van handelen. PA zegt: zorg eerst voor een visie of een herijking en bepaal dan of deze met minder geld gerealiseerd kan worden. Overigens hoort de realisatie van kunstgrasvelden ook in dit rijtje thuis. Zonder dat er een visie ligt, zonder dat gekeken is naar de bestemming van de overtollige natuurgrasvelden is geld opzij gezet voor kunstgras.

Wat PA betreft nu dus geen bezuinigingen inboeken op de zwembaden en het subsidieprogramma en geen uitruil tussen riool en OZB. Eerst de visie en de plannen afwachten. De reserve financieel-economische ontwikkeling geeft daar ook enige ruimte voor. Dit zijn ook de wijzigingsvoorstellen waar de CU in hun bijdrage op doelde.

PA tipte net de drie decentralisaties al aan. Als we de balans opmaken van het eerste jaar van de 3 D’s dan zien we dat er op de WMO 4 ton over is. Op de P-wet zullen we circa 2 ton tekort komen terwijl er nu al geen ruimte is om de mensen aan de onderkant van de doelgroep te begeleiden naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. In dat kader is het nog steeds spijtig dat tijdens de kadernota ons voorstel het niet gehaald heeft om de structurele meevaller bij de Wava te gebruiken voor de P-wet. De jeugdwet tenslotte is ongewis omdat betrouwbare cijfers ontbreken. Zekerheid is echter dat ons nog veel herindicaties te wachten staan en dat er geen budget is om de zo gewenste preventie vorm te geven. Daarnaast is er het signaal dat werkbelasting van de medewerkers van ons CJG enorm is. Budgetneutraliteit op het sociaal-domein lijkt te gaan schuren. Zowel voor de bemiddeling naar (vrijwilligers)werk als voor de preventie in de jeugdzorg zou PA graag meer financiële armslag zien. De enige mogelijkheid daartoe lijkt te liggen in het instellen van één reserve voor het totale sociaal domein. Gezien de raakvlakken tussen de P-wet, de jeugdwet en de WMO kan PA daar mee leven. Het mag echter op geen enkele wijze ten koste gaan van de huidige invulling van de WMO.

Vanuit het sociale domein komen we terecht bij onze minima. PA stelde onlangs schriftelijke vragen over de wijze waarop de betaling vanuit het Activiteitenfonds plaatsvindt. Met het oog op de groep mensen die echt geen enkele financiële armslag heeft wil PA voorstellen om de bijdrage vanuit het Activiteitenfonds toch als voorfinanciering te gaan doen. Wij zullen daartoe een motie indienen. Daarnaast hebben wij, samen met CU, een motie die het mogelijk moet maken om kosteloos een V.O.G. te verstrekken aan minima bekend bij loket Altena die vrijwilligerswerk willen gaan doen. De kosten voor een VOG zijn in de ogen van PA een extra drempel voor het doen van vrijwilligerswerk danwel voor het “in dienst” nemen van deze vrijwilligers in je organisatie.

 

Van de zogeheten zachte sector, wil ik nu overstappen naar de harde sector. De wereld van het verkeer, het groen, de wegen, het klimaat.

 

Werkendam heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van  klimaatverandering. Buitendijks zijn maatregelen nodig om de rivier meer ruimte te geven, de dijken moeten op termijn versterkt worden en de aanpak van wateroverlast binnendijks vraagt forse investeringen. Het ligt voor de hand dat Werkendam volop aan de slag gaat met de klimaatverandering. Toch worden, ondanks hoopgevende projecten, de doelstellingen voor duurzame energie in onze gemeente niet gehaald. Daarvoor zijn o.a. forse investeringen in isolatie en zonnepanelen nodig. De duurzaamheidslening kan daaraan een stevige impuls geven. PA spreekt de hoop uit dat deze zsm ingevoerd zal worden.

Met het oog op de klimaatverandering is Progressief Altena is ook bezorgd over de plannen van de regering om de maximum snelheid op de A27 te verhogen tot 130 kilometer per uur. Dit leidt tot toename van koolstofdioxide en fijnstof. Nu al hebben vele  inwoners van onze gemeente last van geluid en zorgen over fijnstof.  De verwachting is dat dit bij de reconstructie toeneemt. PA vraagt het college dan ook om zich in te zetten om de maximumsnelheid op de A27 binnen de gemeente Werkendam te beperken tot 100 kilometer per uur. Een maatregel die goed is voor het milieu en voor de gezondheid van de Werkendamse inwoners. Progressief Altena zal hiertoe een motie in dienen.  Die motie wordt gesteund door CDA en Lb.

 

Het stukje harde sector willen we eindigen met een vraag. Op de gemeentepagina beweert het CDA de wachttijden op de interliner opgelost te hebben door extra bussen in te zetten. Dat verbaast PA aangezien we nog geen twee weken geleden dit probleem bij u aangekaart hebben. Kunt u ons meer vertellen.

 

Tot slot: Werkendam gaat, samen met Aalburg en Woudrichem, op weg naar één gemeente in Altena. Daarmee wordt een grote wens uit het verkiezingsprogramma van Progressief Altena werkelijkheid. Wij zijn er klaar voor! Maar hoe zit het met de andere politieke partijen? Gaan zij samen met ons het beste halen uit het fusieproces of blijven ze in verzet? CU en CDA zijn al langer duidelijk, SGP sprak zich in de laatste commissievergadering uit voor een constructieve samenwerking. Maar hoe zit het met de fractie van Lokaalbelang? En met de wethouder van Lokaalbelang? Progressief Altena wil hier graag duidelijkheid over.