Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Beschermen of opofferen?

“Het project uitbreiding capaciteit Wilhelmina ‘26”

De gemeenteraad van Aalburg heeft vlak voor de verkiezingen van maart 2014 besloten om ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor capaciteitsuitbreiding van de voetbalvelden van Noad ’32 en Wilhelmina ’26.

Progressief Altena was tegen dat voorstel omdat wij vinden dat gezocht moet worden naar een structurele oplossing binnendijks in plaats van steeds weer lapmiddelen toe te passen op de huidige locaties buitendijks. Dat is niet goed voor de clubs en niet goed voor de gemeente omdat deze lapmiddelen uiteindelijk meer kosten dan een definitieve oplossing.
Voor Wilhelmina ’26 loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om een extra veld aan te leggen. Op de vraag van PA waar dat veld dan zou moeten komen antwoord het College als volgt: “In de verkenning  voor uitbreiding worden de weilanden rondom het huidige sportpark en de gronden van de gemeente waar de Aalburgse Hondensportvereniging gebruik van maakt betrokken”.
Op onze vervolgvraag of het niet beter zou zijn om, op basis van het bestemmingsplan inclusief de toegekende waarden aan het gebied, de optie “uitbreiding met extra veld” maar meteen uit te sluiten antwoord het college: “Nee, een bestemmingsplanwijziging kan deel uit maken van het project uitbreiding capaciteit Wilhelmina ‘26”.

Beide antwoorden getuigen óf van een schokkend gebrek aan kennis van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied óf van de minachting daarvan.

“De Ebbe” en de “Kolkenwaard” kennen een eeuwenlange geschiedenis die in veel publicaties uitgebreid wordt beschreven, o.a. in de “Historische Reeks Land van Heusden en Altena”. Een geschiedenis die voor een deel parallel loopt met de geschiedenis van de Wijkse Waard. (Meer mythen rond twee meenten. De latere geschiedenis van het Wijkerzand te Wijk en de

Ebbe te Aalburg (18e-20e eeuw) door P.C.M. Hoppenbrouwers.
In de Kolkenwaard bevindt zich een (Rijks) archeologisch monument dat door deskundigen wordt gekwalificeerd als “terrein van zeer hoge archeologische waarde”.
Naast de cultuurhistorische waarden zijn er in ook nog tal van natuur- en landschapswaarden. Zo zijn er diverse subsidieregelingen van de provincie die tot doel hebben om de aanwezige waarden in de omringende weilanden te behouden. Ook in het huidige bestemmingsplan worden diverse archeologische-, natuur-, en landschapswaarden toegekend aan het gebied.
“De Ebbe” en de “Kolkenwaard” zijn dus onverbrekelijk verbonden met de historie van het dorp Aalburg, het oudste dorp in onze streek. Helaas is er al veel verloren gegaan, maar dat geeft ons nog niet het recht om hetgeen resteert ook maar te vernielen. Het toenmalige college zette zich in 2012 nog in voor “versterking van natuur en landschap langs de maasoevers” en “beleving van het archeologisch monument in de Kolkenwaard”. Het huidige college wil kennelijk de mogelijkheid open houden om via een bestemmingsplanwijziging al die waarden op te offeren en er een voetbalveld van te maken.
Het College van SGP, BAB, Ideaalburg en Aalburgse Alliantie doet daarmee het tegenovergestelde van wat het zou moeten doen: Het beschermen van een uniek gebied en zorgen dat het bewaard blijft voor ons nageslacht. Maar blijkbaar weegt een verkiezingsbelofte zwaarder dan het historisch belang en goed rentmeesterschap. Hopelijk wordt dit onzalige plan, als het zover komt, geblokkeerd door hogere overheden zoals Rijk en Provincie, die blijkbaar wèl de waarde van dit gebied inzien. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als dit college en hun coalitiepartijen zelf tijdig tot inkeer komen en afzien van dit “project”.