Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

De 66 dolle democraten

D66 in PA:

Ik ben misschien een heel a-typisch lid van D66 maar ik moet bekennen dat ik bepaald niet alle standpunten van D66 paraat heb. Dit stukje was voor mij een mooie aanleiding om die weer eens op te zoeken en op een rijtje te zetten. Als je op de site van D66 rondkijkt dan vindt je vrij gemakkelijk onderstaande standpunten (www.d66.nl/standpunten).

 • Nieuwe welvaart: D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland.

“D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland. Aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt en aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit en na stilstand weer vooruit gaat.

Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.”

 • Kiezen voor Europa: D66 zegt JA tegen Europa. “Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt. D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om – net als in Nederland – ook in Europa te hervormen.”
 • Onderwijs: Nieuwe groei begint bij onderwijs. “

De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 vecht voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Geef onderwijs de kwaliteit en aandacht die het verdient!

D66 richt zich daarbij op vier aandachtsgebieden: de financiering van scholen, het sturen op kwaliteit, effectief toezicht en tenslotte de verhouding tussen scholen en overheid. Onderwijs betekent voor D66 een leven lang leren, zodat mensen zichzelf blijven ontwikkelen.

 • Gezondheid: D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.
 • Ruimte: D66 wil vooruit, ook als het gaat om de inrichting van ons land. Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen, een hoogwaardig openbaar vervoer en een gezonde en goed werkende woningmarkt. De weilanden in het Groene Hart en de bossen op de Veluwe koesteren we en thuiswerken en buiten de spits reizen stimuleren we.
 • Vrijheid door zelfbeschikking: Vrijheid is een kernwaarde van D66 en zelfbeschikking staat daarin centraal. De zeggenschap over belangrijke medische keuzes ligt bij de patiënt, die zelf mét de arts een afweging maakt. Voor bescherming van de eigen levenssfeer zijn door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek blijvend maatregelen nodig. Internet is steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Nu is het moment om essentiële keuzes te maken om zo online-vrijheid, online-veiligheid en online-privacy te garanderen.
 • Recht: D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.
 • Democratisch bestuur: D66 heeft duidelijke plannen om te komen tot een meer slagvaardig, transparant en meer democratisch bestuur. Wij willen grotere, krachtige gemeenten, het onderbrengen van provincies en waterschappen in het middenbestuur en het verbeteren van de nationale en Europese democratie. D66 pleit voor een openbaar bestuur dat slagvaardig en zo dicht mogelijk bij mensen is georganiseerd.
 • Cultuur: Kunst, cultuur en erfgoed zijn essentieel voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende, creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Bovendien maakt dit Nederland aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

De eerste gedachte die me bekruipt is “wie kan het hier nou niet mee eens zijn?” Het enige opvallende punt is de onomwonden keuze voor Europa. Als ik echter alles wat laat “indalen” dan valt me op dat een aantal belangrijke thema’s in bovenstaand overzicht niet aan bod komen. “Duurzaam” en “groen” worden alleen zijdelings genoemd en dan in een context van “economische groei” en “behouden wat er is”.

Om standpunten te vinden op sociaal gebied en als het gaat om bijvoorbeeld ook “kansarmen een toekomst te bieden” moet je diep in de site graven om ze te vinden. Voor D66 blijkbaar dus toch wat minder belangrijk. Tegelijkertijd realiseer ik me dat Progressief Altena naast D66 bestaat uit twee partijen die juist op die gebieden een reputatie hoog te houden hebben. Dus ook de kernthema’s van GroenLinks (www.groenlinks.nl/standpunten) op een rijtje gezet:

 • Tolerante samenleving: Vrijheid is van groot belang in een moderne, open samenleving. GroenLinks vindt dat vrijheid bescherming verdient.
 • Eerlijk delen: GroenLinks is de partij van eerlijk delen, tussen mensen met meer en mensen met minder. Laten we onze verzorgingsstaat moderniseren.
 • Duurzame energie: GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op zon en wind in plaats van op kolen en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie.
 • Goede zorg: GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die nodig is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarvoor zijn soms kleine stappen nodig, soms grote veranderingen.
 • Mooie leefomgeving: GroenLinks wil dat mensen kunnen wonen in een prettige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur bij huis.
 • Democratisch bestuur :GroenLinks maakt zich sterk voor een slanke, daadkrachtige overheid en een goed functionerende democratie.
 • Meer werk: GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer laten groeien.
 • Schoon vervoer: GroenLinks investeert in openbaar vervoer en bezuinigt op de aanleg van wegen. Daarmee vergroten we de mobiliteit en bereikbaarheid in Nederland.
 • Ons Europa: In ons Europa zijn burgers belangrijker dan multinationals. GroenLinks wil dat Europa democratischer, groener en socialer uit de crisis komt.
 • Goed onderwijs: GroenLinks wil miljarden extra investeren in het onderwijs. Want om sterker uit de crisis te komen, moeten we het onderwijs verbeteren.
 • Rechtvaardige wereld: GroenLinks wil een krachtige internationale aanpak van conflicten, mensenrechtenschendingen en de roofbouw op de aarde. Eerlijk delen, ook over grenzen heen.

En om het overzicht volledig te maken de belangrijkste standpunten van de PvdA (http://www.pvda.nl/standpunten):

 • Economie en financiën
  • Werk, Werk, Werk
  • Sterker uit de crisis
  • Eerlijk delen
 • Werk en sociale zekerheid
  • Kwetsbaren beschermen
  • Ieder talent telt
  • Nu en morgen
 • Onderwijs en cultuur
  • Ieder talent telt
  • De beste scholen
  • De leraar bepaalt
 • Duurzaamheid en milieu
  • Nieuw energiebronnen
  • Schone lucht
  • Meer treinen, minder files
 • Zorg en gezondheid
  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg
 • Internationaal en defensie
  • Grenzenloze Solidariteit
  • Mensenrechten: Overal!
  • Eerlijke handel
 • Europa
  • De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen hier in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.
 • Veiligheid en justitie
  • Een ongedeeld Nederland
  • Blauw in de buurt
  • Respect
 • Wonen
  • Iedereen telt mee in de buurt
  • Probleemjongeren aanpakken
  • Samen tegen de verloedering

Voor mijzelf kan ik alleen maar concluderen dat de combinatie van D66, PvdA en Groenlinks in Progressief Altena alle thema’s afdekt die ik belangrijk vind in de maatschappij van vandaag en morgen. Het politiek bedrijf staat vaak in een slecht daglicht en wordt ondergewaardeerd. Met een standvastig, geïnspireerd, transparant en integer bestuur, raadsleden en wethouder heb ik er alle vertrouwen in dat we over bijna 3 jaar een heel mooie verkiezingsuitslag van de gemeente “Altena” (https://gemeentealtena.nl/) tegemoet kunnen zien!