Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

De kracht van muziekonderwijs

Gepubliceerd: 13 mei 2021

Bij het vaststellen van de Cultuurvisie Altena op 28 mei 2019 was het nog een droom: muziekeducatie op alle basisscholen van Altena. Die droom wordt vanaf komend schooljaar werkelijkheid. Het college presenteerde afgelopen maand een plan van aanpak voor Muziekonderwijs en Muziek op school; let wel: op álle scholen. Portefeuillehouder Paula Jorritsma (Progressief Altena) werkt hiervoor samen met diverse partijen.

Ze gaat samen met de scholen, Cultuurpunt Altena, het culturele veld, professionele docenten én verenigingen aan de slag om muziekonderwijs als doorlopende leerlijn op alle scholen aan te bieden. Een belangrijk deel hiervan is maatwerk: vraaggericht en aangepast aan het programma en de aard van de betreffende scholen.

Geschreven door

Anne Wil Maris
Anne-Wil Maris

Effecten van muziek

Muziek is van groot belang voor ieder kind op de basisschool. Ten eerste natuurlijk zodat ieder kind zich cultureel en creatief kan ontwikkelen. Ten tweede zorgen goede muzieklessen ook voor betere leerresultaten. En dat behoeft misschien wat uitleg. De hersengebieden die nodig zijn voor muziek, worden ook gebruikt voor taal, denken en rekenen. Wanneer een kind leert lezen is het gehoor erg belangrijk. 

Bij een vergelijkend onderzoek op basisscholen is gebleken dat muziekonderwijs meetbaar effect heeft op andere (leer)prestaties. Leerlingen die een half jaar extra muzieklessen kregen op school, hadden bij lezen een voorsprong  op klasgenoten die geen extra muzieklessen kregen. Kinderen die veel bezig zijn met het maken van én luisteren naar muziek, leren uiteindelijk beter en sneller praten, schrijven en rekenen. 

Als we alle kinderen gelijke kansen willen geven om zich met muziekonderwijs te ontwikkelen, kan dat alleen worden bereikt via de school. Daarom zijn we heel blij met het plan dat nu uitgerold gaat worden. Een plan dat samen met de scholen is ontwikkeld; als doorlopende leerlijn met ruimte voor de lokale en regionale verenigingen en muziekaanbieders. 

Cultuur verbindt, brengt mensen samen en is de bouwstof van Altena.

Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena

* Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, jaargang 35 | nummer 3, 2020

Achtergrond

Op 28 mei 2019 stelde de gemeenteraad van Altena unaniem de Cultuurvisie Altena vast. Samen met de drie cultuurraden van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is in 2018 een visie op cultuur in Altena opgesteld. De cultuurraden hebben hiervoor hun eigen ervaringen en wensen meegenomen en op verschillende manieren input opgehaald bij de culturele verenigingen en organisaties van de drie gemeenten. 

De visie op cultuur in Altena kent de volgende uitgangspunten: 

  • Erfgoed en identiteit
    Het verleden van Altena een toekomst geven door (immaterieel) erfgoed en de identiteit zichtbaar te maken, te versterken en te promoten.
  • Ontwikkeling en ontplooiing
    Alle inwoners van Altena de kans bieden actief bezig te zijn met kunst en cultuur. 
  • Toerisme en beleving
    Cultuur(historie) is een economische drager voor de streek voor onder andere toerisme en is een van de dragers van ons omgevingsbeleid. De visie bestaat uit aan aantal hoofdlijnen en wensen, die we de komende periode samen met het veld gaan onderzoeken op haalbaarheid. Het verwoordt onze gezamenlijke ambitie en dromen.

De visie vormt de kapstok voor verdere beleidsvorming en -ontwikkeling op gebied van cultuur, maar ook onderwijs, toerisme en recreatie én de omgevingsvisie kunnen terugvallen op deze visie.

YouTube-video waarin dr. Erik Scherder relaties uitlegt tussen muziek en het brein.
Deel dit artikel op: