Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

De samenwerking in het Land van Heusden en Altena.

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn nu een aantal maanden geleden. Het is altijd weer spannend hoe ze het zullen doen. Aalburg heeft een behoudende coalitie die zich niet zal richten op fusie in Altena. Werkendam kende een bijzonder snelle coalitievorming die de nodige vraagtekens heeft opgeroepen. In Woudrichem is er een bijzondere start bij de installatie geweest. De nieuwe colleges en gemeenteraden hebben inmiddels hun 100-dagen termijn overleeft en de start is vooral niet saai geweest. Bijzondere ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat er in ieder geval voldoende gebeurt. Vooral in Werkendam heeft de media overuren gedraaid.

Progressief Altena is de verkiezingen ingegaan met een duidelijke oproep voor samenvoeging van de 3 gemeenten om zodoende de kwaliteit van dienstverlening voor de inwoners te verbeteren. Het is duidelijk dat dit gedachtegoed het beste in het coalitieprogramma van Woudrichem tot uiting is gekomen. Werkendam zet zich positief in en Aalburg wil het proces van de afgelopen jaren opnieuw lopen. Wij zullen de ontwikkelingen natuurlijk volgen en waar mogelijk beïnvloeden. De vergelijking hebben we hieronder opgenomen.

Coalitieprogramma’s 2014-2018:

Hieronder een weergave van de teksten in de 3 coalitieprogramma’s m.b.t. samenwerking tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Gemeente Aalburg

Governance & Lenigheid:

BESTUURLIJKE TOEKOMST:

De bestuurlijke toekomst van de gemeente Aalburg is een onderwerp dat nagenoeg bij alle politieke partijen centraal zal staan. De afgelopen bestuursperiode is hierover, ook bij onze samenwerkingspartners Werkendam en Woudrichem, veel geschreven en gesproken. De coalitie heeft over dit onderwerp concrete afspraken gemaakt die in het korte als volgt kunnen worden beschreven.

De brief die de provincie op 25 maart 2014 heeft gezonden zal voor 1 januari 2015 worden beantwoord. Hierbij zal duidelijk gemaakt worden dat ingezet wordt op verdere uitvoering van het overdrachtsdocument en de bestuursopdrachten die goed verlopen.

Het is van belang om te weten op welke wijze Aalburg de drie decentralisatietaken met samenwerking in Dongemond verband heeft uitgevoerd. Daarvoor zal medio 2017 een evaluatie worden gehouden waarbij de gemeenteraad in de vorm van een Klankbord- dan wel werkgroep nadrukkelijk wordt betrokken.

Aansluitend op deze evaluatie is de coalitie voornemens om een volksraadpleging te houden waarin de inwoners nadrukkelijk informatie gevraagd worden over het bestaande voorzieningenniveau en de uitvoering van majeure taken. De evaluatie is het leidend document bij de uitvraag van de volksraadpleging.

De uitkomsten van de volksraadpleging en de evaluatie vormen de basis om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een besluit te nemen hoe om te gaan met de dan lopende samenwerking , waarbij fusie en samenwerking ook nadrukkelijk worden meegewogen. Daarbij worden de standpunten van de samenwerkingspartners Werkendam en Woudrichem ook nadrukkelijk meegewogen.

Gemeente Werkendam

Sociaal domein: transities werk, zorg en jeugd

Primair is de lokale benadering en aansturing zodat de gemeenteraad zijn rol voluit kan vervullen. Dat willen we doen in een open samenwerking binnen Loket Altena, met de zes gemeenten in het Land van Heusden & Altena / Dongemond. Waar het de jeugd betreft werken we samen met de negen gemeenten in West-Brabant-Oost. 2

Altena

Het Land van Heusden en Altena met de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is geografisch en maatschappelijk gezien een logische eenheid. Wij willen het versterken van de huidige samenwerking dan ook voluit de kans geven. Daarom willen wij alsnog – met de drie gemeenten gezamenlijk – een snel en doelgericht onderzoek uitvoeren naar ambtelijke

fusie en bestuurlijke fusie. Als een gemeente afhaakt, gaan we kijken naar andere samenwerkingspartners. Dat geldt ook als uit het onderzoek blijkt dat ambtelijke of bestuurlijke fusie met deze twee gemeenten geen meerwaarde oplevert.

Sport

Daarnaast willen we graag – in regionaal verband – een hockeyveld en een atletiekbaan realiseren.

Gemeente Woudrichem

Bestuur

Het Land van Heusden en Altena nodigt uit om samen te werken met de buurgemeenten. Geografisch zijn wij een eenheid en we zien die eenheid in tal van waarden, normen en gemeenschappelijke karaktertrekken. Het is een schaal die ons aanspreekt: groter en krachtiger, maar wel klein genoeg om dichtbij de dorpen en de mensen te blijven. Onze inzet was en blijft: één Altena.

Cultuur

 We werken aan de huisvesting van Bibliotheek Cultuurpunt Altena, versterken de bestaande activiteiten en breiden die uit.

 Met Muziekwijzer Altena krijgt muziekeducatie een structurele plek binnen het basisonderwijs en kan de jeugd in de vrije tijd muziekles genieten.

 In samenwerking met Fort Giessen geven we verdere uitvoering aan cultuurhistorische, toeristische en educatieve projecten rond de schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Sociale voorzieningen en zorg

Samenwerking in grotere verbanden (Altena, Dongemond, West-Brabant) is noodzakelijk om

zorg dichtbij te kunnen organiseren.

Sport

Voor bovenlokale sporten die accommodaties vereisen, zoeken we bovenlokale oplossingen.

We zoeken bovenlokaal een oplossing voor Altena Road Runners.