Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Huisvesting gemeente Altena: de slag verloren

De slag om de huisvesting is verloren. Maandagavond 19 maart 2018 hebben de raden van Aalburg, Woudrichem en Werkendam besloten om de Rabobank te kopen. Kosten ongeveer 11 miljoen euro en vanwege toekomstige uitbreiding zal dat vermoedelijk oplopen tot 14 miljoen euro.
Progressief Altena is als enige partij niet akkoord gegaan met deze aankoop.
Hieronder staat onze inbreng in de discussie.

Geschreven door

Als de verleiding groot wordt, is het tijd om je te bezinnen op je uitgangspunten. De verleiding is er in de vorm van een bankgebouw, dat te koop staat. Het is een representatief gebouw, centraal gelegen en geschikt als gemeentehuis met een duidelijke uitstraling. Volgens velen een buitenkans. Onze uitgangspunten staan in ons verkiezingsprogramma en in de toekomstvisie van de gemeente Altena. In ons verkiezingsprogramma hebben wij onze kiezers beloofd dat wij tegen een nieuw gemeentehuis zijn. Dat geldt ook voor een bijna nieuw gemeentehuis.

De gemeente laat zich zien in de kernen en niet in een centraal gemeentehuis. Dit model staat bekend als het model Molenwaard. In de scenariostudie komt dit terug als scenario 1. Dit scenario past uitstekend in de toekomstvisie die door de inwoners is opgesteld en als werkdocument is vastgesteld door de drie gemeenteraden. Daarin staat dat er onderzocht moet worden of er uitgaande van de huidige drie gemeentehuizen toegewerkt kan worden naar een situatie zonder gemeentehuis. Dat houdt in dat de gemeente aanwezig is in de kernen en dat er een ambtenarenkantoor in het huidige gemeentehuis van Werkendam komt. Progressief Altena vindt dat dit scenario de komende tijd serieus onderzocht moet worden. Het is wat de huisvesting betreft het goedkoopste scenario. En geld dat niet in de huisvesting gestoken wordt, komt vrij voor zaken die goed zijn voor onze inwoners.

We weten allemaal dat er bezuinigd moet worden op het bestuur en de organisatie. De overheid gaat er bij het vaststellen van de financiële bijdrage van uit dat er bij fusie een efficiëntieslag gemaakt wordt. De gemeente Altena krijgt daarom ongeveer 700.000 euro minder dan de drie gemeenten nu. Dat moet dus in ieder geval op bestuur en organisatie bezuinigd worden en liefst natuurlijk meer. Het ligt dus niet voor de hand om straks meer aan huisvesting uit te geven dan de drie gemeenten nu. Bij de fusie moeten er vele beslissingen genomen worden waar geld mee gemoeid is. En geld kun je 1 keer uitgeven.

Wij vinden dat de huisvestingskosten onderdeel moeten zijn van de te maken keuzes door de nieuwe gemeenteraad. Nu beslissen om veel geld uit te geven aan huisvesting kan straks leiden tot bijvoorbeeld sluiten van een zwembad, verlagen van het onderhoudsniveau voor wegen en groen, gebruik van WMO geld voor ander zaken of verhogen van de OZB. Al deze zaken moeten integraal door een nieuwe gemeenteraad afgewogen worden. En dat kan bij scenario 1 en dat kan niet bij scenario 4b. Daarbij komt dat bij scenario 1 het pas 15 jaar oude gemeentehuis van Werkendam niet gesloopt gaat worden en dat er geen boete van 315000 euro betaald hoeft te worden voor het geen gebruik maken van het gemeentehuis van Aalburg.

In het totaaloverzicht van de scenario’s lijkt scenario 1 er slecht van af te komen. De vakjes bij toekomstvisie en organisatie en bij dienstverlening krijgen een rode kleur. Dat is toch merkwaardig. In de toekomstvisie opgesteld door inwoners en vastgesteld door de raden wordt scenario 1 nadrukkelijk genoemd. Vervolgens wordt er uitgaande van de toekomstvisie maaar zonder inbreng van inwoners en raden een organisatiefilosofie opgesteld. Die wordt niet door de raad maar door de stuurgroep vastgesteld. En vervolgens is de conclusie dat uit de toekomstvisie en de organisatiefilosofie volgt dat er 1 centraal gemeentehuis moet komen, dus scenario 4b. Wij vinden dit wel heel erg lijken op sturen richting de Rabobank..

Het is slim gespeeld en de raad heeft er natuurlijk met de keuze voor een centraal gelegen representatief bestuurscentrum met mooie raadszaal haar steentje aan bijgedragen. En ook de keuze voor de kleur groen bij financiën bij scenario’s waar geen duidelijke bezuiniging op de huisvesting plaats vindt vinden wij dubieus. In onze ogen zou alleen scenario 1 op dit onderdeel groen mogen zijn. En dan is het beeld ineens heel anders. Het beeld wordt dus bepaald door een aantal uitgangspunten waar wij vraagtekens bij plaatsen.

Progressief Altena gaat niet akkoord met scenario 4b. Wij willen geen 11 tot 15 miljoeen euro uittrekken voor een nieuw of bijna nieuw gemeentehuis. Wij kiezen voor werken richting scenario 1.

Argumenten

  • Scenario 1 past het beste in de toekomstvisie.
  • Er kan goed rekening gehouden worden met een dalend aantal fte’s ten gevolge van de fusie en de nieuwe manier van werken, zonder gevaar voor toekomstige leegstand.
  • Het is de goedkoopste oplossing. Er blijft zo het meeste geld over voor zaken die ten goede komen aan onze inwoners.
  • Het geeft de nieuwe raad de mogelijkheid om een integrale afweging te maken van de financiële gevolgen van de fusie.
  • Het voorkomt sloop van het nog lang niet afgeschreven gemeentehuis van Werkendam.
  • Het voorkomt een boete van €315.000,- vanwege het niet gebruiken van het gemeentehuis van Aalburg.