Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Discussienotitie m.b.t. extra opvang vluchtelingen of asielzoekers

Tijdens de algemene beschouwingen op 11/11/14 riep Progressief Altena op tot nadenken over een rol die Werkendam zou kunnen spelen m.b.t. de toenemende de stroom vluchtelingen uit m.n. Syrie en Eritrea. Hiervoor was op voorhand steun van de ChristenUnie en kwam ter vergadering steun van de SGP. Besloten werd er toen niet op door te gaan, maar begin 2015 met een notitie te komen zodat iedereen zich kon voorbereiden. Bij deze.

Misschien goed om eerst even duidelijkheid te scheppen over het volgende:

  • Een asielzoeker is iemand die een aanvraag heeft gedaan voor asiel. Hij/zij wordt op centrale plaatsen opgevangen door het COA en zit in de procedure in afwachting van een verblijfsvergunning. Het is nog onduidelijk of hij/zij in Nederland mag blijven. De kosten voor asielzoekers zijn voor het COA.
  • Een vluchteling is iemand die reeds een verblijfsvergunning heeft en die recht heeft op zelfstandige huisvesting. De niet-Nederlanders die de afgelopen jaren in Werkendam kwamen wonen, na een asielprocedure, zijn dus vluchtelingen. De eventuele kosten voor vluchtelingen zijn voor de gemeente van huisvesting (uitkering, overbruggingskrediet, lening woninginrichting, voorzieningen minimabeleid).

M.b.t. de toenemende stroom vluchtelingen zou Werkendam op twee manieren een rol kunnen spelen, namelijk:

  1. Zorgen voor extra huisvesting van vluchtelingen, zodat er ruimte ontstaat in de centrale opvangplaatsen die het COA voor asielzoekers inricht. Hiermee wordt de doorstroom dus bevorderd. Ter informatie: iedere gemeente krijgt halfjaarlijks vanuit het rijk de opdracht om een x-aantal vluchtelingen te huisvesten.  In 2014 waren dat voor Werkendam 10 plus 15 personen. Voor hen allen is huisvesting gerealiseerd. De taakstelling voor 2015 zal naar verwachting hoger liggen, geschat wordt 45 á 50 personen. Maar we kunnen natuurlijk nog méér doen. Dit zal echter begrensd zijn door het beperkte aantal mutaties bij woningcorporaties.
  2. Bieden van een centrale opvangplaats voor asielzoekers, vorm te geven door het COA. De asielboot zoals deze een jaar of 15 geleden in Werkendam en in Woudrichem lag, is hier een voorbeeld van. Op internet zijn nog verschillende artikelen te vinden die verhalen over de positieve ervaringen hiermee. Hierbij de volgende opmerking: Woudrichem heeft het COA inmiddels aangeboden een AZC te realiseren op het voormalige Fort Bouw terrein, of eventueel een asielboot. Met wil 300 personen huisvesten. Het COA heeft dit aanbod in beraad.

Bij een ‘ja’ of een ‘nee’ tegen een rol voor Werkendam met het oog op de stroom asielzoekers moeten de volgende zaken afgewogen worden:

  • Het draagvlak onder de bevolking.
  • Welke extra aantallen niet-Nederlanders willen we in onze gemeente een plaats bieden?
  • Willen we kosten maken (vluchtelingen) of laten we dit aan het COA (asielzoekers)?
  • Welke locaties achten we geschikt voor opvang? (zie hieronder)
  • Is er een mogelijkheid om e.e.a. in gezamenlijkheid met Woudrichem vorm te geven?
  • Ondernemen we actief actie richting het COA of wachten we tot het COA ons benadert?

Tijdens de algemene beschouwingen suggereerde Progressief Altena al om te onderzoeken of het oude Goezate geschikt gemaakt zou kunnen worden voor opvang van asielzoekers of vluchtelingen. Het oude Goezate is eigendom van Stichting Stromenland. Aanvankelijk zou Woonlinie op deze locatie een zorgcomplex realiseren. Door veranderingen in de zorg is dat niet doorgegaan en ligt het geheel inmiddels al twee jaar stil. Stromenland is momenteel aan het onderzoeken of het via een commerciële partij mogelijk is om op de locatie van het oude Goezate levensloopbestendige woningbouw voor senioren te realiseren. Hierop is nog geen enkele verplichting aangegaan.

Ondergetekenden gaan in een commissievergadering eind januari 2015 graag in gesprek n.a.v. bovenstaande informatie. We hopen dat het resulteert in een duidelijke uitspraak richting het college van B&W, die eventueel bekrachtigd wordt in de raad van 10 februari 2015.

Namens Progressief Altena,           Namens ChristenUnie

Corine Verweij                                   Hermen Vreugdenhil