Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Intrekken subsidie steunpunten misplaatst

N.a.v. de publicatie van het subsidieprogramma 2017 richtte de Werkendamse fractie het volgende schrijven aan het college van B&W:

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 werd door een meerderheid van de raad besloten te gaan bezuinigen op het subsidieprogramma. Dit had niet de instemming van Progressief Altena. Nu het subsidieprogramma 2017 verschenen is wordt duidelijk dat het college van B&W deze bezuiniging wil halen uit het in twee stappen volledig afbouwen van de subsidie voor de exploitatie van de steunpunten (wooncomplexen voor ouderen). In het subsidieprogramma lezen wij dat het gaat om een totaalbedrag van 50.000 euro dat als lumpsum bijdrage beschikbaar wordt gesteld aan Trema. Van dit geld worden in zeven (inmiddels acht) steunpunten verschillende activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de steunpunten en omwonenden.
In een vergrijzende samenleving waar senioren steeds langer zelfstandig moeten wonen, waar het beroep op netwerken steeds groter wordt en het probleem van eenzaamheid steeds voelbaarder, vindt Progressief Altena het schrappen van subsidie op de steunpunten volstrekt misplaatst.

Progressief Altena heeft voor u de volgende vragen:

1. Op 13 september verscheen het volgende persbericht: “In 2017 kent Gemeente Werkendam ruim 2,8 miljoen euro subsidie toe aan lokale verenigingen en instellingen. Alle verzoeken, die daartoe zijn ingediend, zijn opgenomen in het ontwerp-subsidieprogramma Lokaal Sociaal Beleid 2017. Er is rekening gehouden met 1% loonstijging en 0,9% prijsstijging.” Waarom heeft u in het door u verzonden persbericht geen melding gemaakt van het schrappen van de subsidie voor de steunpunten?
2. Waarom vindt u het, juist nu, legitiem om de subsidie aan de steunpunten te schrappen?
3. Welke activiteiten worden met welke frequentie in ieder van de zeven (inmiddels acht) steunpunten georganiseerd en hoeveel mensen nemen daaraan deel?
4. Welke verwachting heeft u m.b.t. ieder van deze activiteiten als de gemeentelijke bijdrage gehalveerd wordt en vervolgens in 2018 volledig geschrapt? Komen ze in uw optiek te vervallen of ziet u mogelijkheden (welke?) ze op enigerlei wijze doorgang te laten vinden?

In het subsidieprogramma 2017 voert u het volgende aan om de subsidie op de steunpunten te kunnen schrappen: “Nu behoren de woningen in de steunpunten tot één van de mogelijke woonvormen van ouderen. Het aanbieden van zorg doen wij in de eigen woonomgeving. Daarmee is de functie van de steunpunten gedeeltelijk achterhaald.” Dit klinkt voor Progressief Altena als zou u de activiteiten die nu in de steunpunten plaatsvinden willen continueren, maar niet speciaal op die locatie.

5. a. Is onze constatering juist?
b. Zo nee, waarom hecht u dan geen waarde aan de betreffende activiteiten?
c. Zo ja, bent u dan met ons van mening dat er op een andere locatie soortgelijke kosten gemaakt moeten worden?

Progressief Altena constateert dat er juist in en rondom de steunpunten heel veel senioren wonen en dat het aanbieden van “zorg” ( in onze ogen gaat het overigens over “welzijn”) in die omgeving JUIST aan de orde is. Bovendien is het onder het “eigen dak” en daarmee zeer laagdrempelig, is het een vindplaats voor hulp en ondersteuning en werkt het preventief op gevoelens van eenzaamheid.

6. Graag uw reactie op onze constatering.

De activiteiten in de steunpunten worden doorgaans georganiseerd door vrijwilligers. Vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij senioren, net als een enkel jaar geleden de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Deze laatsten werden eerder al door u op een zijspoor gezet (en na veel soebatten heel veel later elders weer binnengehaald), nu dreigt dat opnieuw met de vrijwilligers in de steunpunten. Zeker in deze tijd is maatschappelijk kapitaal goud waard. Dat vraagt zorgvuldig handelen.

7. Hoe denkt u de vrijwilligers die actief zijn in de steunpunten voor de toekomst te behouden?