Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Jaarverslag 2015 fractie Werkendam

Enthousiast en met een stevig team begon Progressief Altena in Werkendam aan het jaar 2015. Aan de gedrevenheid  is eind 2015 niets veranderd, maar van het team dat politiek actief was is nog maar de helft over.

Geschreven door

Eerst nam Marjan den Bok afscheid als burgerraadslid. Ze knapte af op de vergadercultuur in de raadscommissie. In de zomer volgde het vertrek van burgerraadslid Ed den Besten. De politiek was voor hem niet te combineren met een baan elders in het land. En met veel verdriet moesten we in november burgerraadslid Gerrie van Dijk laten gaan. Totaal onverwacht overleed hij op vijftigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. De inbreng en betrokkenheid van alle drie wordt zeer gemist.

Nieuwe mensen om de zetels voor burgerraadsleden op te vullen, zijn tot op heden (nog) niet gevonden. Christian Alderliesten, Anne Nieuwenhuis en Corine Verweij blijven vooralsnog de constante factor van Progressief Altena in Werkendam. Nog deels samen met de burgerraadsleden zetten zij in 2015 middels het stellen van vragen en het indienen van moties, amendementen en voorstellen een aantal accenten die we hier – in chronologische volgorde – met u langs willen lopen:

Januari

 • We vroegen aandacht voor mensen met een laag inkomen die te maken krijgen met (fysieke) beperkingen waarvoor (WMO-)voorzieningen noodzakelijk zijn. Kunnen zij deze nog wel bekostigen nu steeds meer WMO-voorzieningen als algemeen gebruikelijk te boek staan?
 • We dienden een voorstel in om als Werkendam onze bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen. De voltallige raad ging ermee akkoord

Maart

 • Samen met PA’ers uit Aalburg en Woudrichem deden we mee aan de actie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te ontdoen van zwerfvuil.

April

 • We tekenden bezwaar aan tegen de toonzetting in de brief waarmee 60-plussers uitgenodigd werden deel te nemen aan de BROEM-cursus.
 • Raadsbreed werd een motie ingediend (en dus aangenomen) mbt de verdienmodellen in de Brabantse Biesbosch.

Mei

 • Voor de zoveelste keer stelden wij vragen over het beheer en de exploitatie van Het Uivernest in Hank.

Juni

 • Samen met PA uit Woudrichem en Aalburg gingen we in gesprek met Statenleden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

Juli

 • Tijdens de behandeling van de kadernota dienden we een viertal amendementen in (deels samen met CU) die allemaal weggestemd werden. Zo wilde PA meer geld voor de uitvoering van de P-wet, een toekomstvisie voor Wava die meer garanties gaf op voortbestaan, een stevig ingrijpen in het ROB (regionale bedrijventerrein) en geen verlaging van de rioolheffing zolang de problematiek mbt de wateroverlast niet helder was.

Zomerperiode

 • Gedurende het hele jaar hebben we de vingers gelegd op de situatie van de jeugdsozen in Sleeuwijk en in Werkendam. Met de sloop van ’t Honk en de naderende sluiting van De Kwinter zouden de jongeren in deze dorpen op straat komen te staan.

September

 • We stelden schriftelijke vragen over de wijze van uitbetalen van gelden uit het Activiteitenfonds aan minima.
 • En we stelden vragen over de communicatie, de afhandeling en de samenwerking na de wateroverlast van 31 augustus.

Oktober

 • De nieuwe toegestane hoogte van woonboten was ons een doorn in het oog. Samen met de ChristenUnie en Lokaalbelang dienden we een amendement in die dit voorstel ongedaan maakte.
 • Onze motie om een calamiteitenfonds op het gebied van wateroverlast in te stellen, werd echter weggestemd.

November

 • Tijdens de beleidsbeschouwingen dienden we drie amendementen in die alle drie verworpen werden. Zo wilden wij niet nu al een bezuiniging inboeken op de zwembaden in 2019, geen bezuiniging op het subsidieprogramma vooruitlopend op de herijking en geen verlaging van de rioolheffing zolang de wateroverlast niet afdoende in beeld gebracht was. Met onze drie moties daarentegen hadden we meer succes. Het gratis verstrekken van een VOG aan minima werd min of meer toegezegd. Op het voorstel om voortaan de gelden uit het Activiteitenfonds vooraf (ipv na het indienen van bonnetjes) uit te keren kwam een unamiem “ja” en ook ons voorstel om als Werkendam bezwaar te maken tegen 130 km/u op de A27 werd met een meerderheid aangenomen.

December

 • Mede door ons rekenvoorbeeld mbt de voorgestelde wijzigingen bij de deeltaxi werd door het college het betreffende voorstel aangepast. De aanvankelijke budgetgrens van 1.250 kilometer tegen gereduceerd tarief ging zelfs compleet van tafel.
 • Op het deels met gemeentegeld realiseren van een kleinschalige voorziening voor verpleging en verzorging in Sleeuwijk dienden we een amendement in dat raadsbreed gesteund werd. Er worden nu meer garanties ingebouwd dat het ingezette WMO-geld ook WMO-gerelateerde zaken op gaat leveren.
 • Dankzij PA is er voor de openbare verlichting een voorstel aangenomen dat een lichtend voorbeeld is voor het Werkendamse klimaatbeleid.

Naast alle politieke issues die in Werkendam speelden, was er de politiek in heel Altena. Prof.Dr.Veerman kwam met een rapport dat het nodige stof deed opwaaien. Vanuit (de coalitie van) Werkendam kwam het verzoek  om een aanvullend onderzoek te doen. Dit leidde aan het eind van 2015 tot de intentie vanuit alle drie de gemeenten dat Eén Altena per 1/1/2019 een feit moet zijn. Voor 2015 betekende dit al behoorlijk wat extra overleggen, op weg naar 2019 zal dat waarschijnlijk alleen maar meer worden. Het doel daarvan is echter voor 100% ons doel: één sterke gemeente op het eiland dat Altena heet.