Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Jaarverslag 2016 PA Werkendam

Progressief Altena Werkendam kijkt terug op een jaar van hard werken en veel positieve publiciteit. In chronologische volgorde wat we bereikt hebben, waar we ons sterk voor hebben gemaakt en waar we bij betrokken zijn geweest.

Januari

 • Het aangekondigde vertrek van burgemeester Haasjes bracht extra inspanningen met zich mee in de zoektocht naar een nieuwe geschikte burgemeester;
 • Na lange zorgen over de toekomst van ’t Uivernest brachten we daar een werkbezoek om vervolgens gerustgesteld te worden;

Februari

 • Schriftelijke vragen over het stopzetten van de subsidie aan het enthousiaste SOJO in Hank;

Maart

 • Een werkbezoek aan ZLTO in het kader van de wateroverlast;
 • Onze motie om als gemeente de regie te nemen in het conflict in de jachthaven van Hank werd aangenomen;
 • Ons amendement om pas op een later tijdstip het maximum van de reserve sociaal domein vast te stellen werd aangenomen;
 • Onze motie om de subsidie voor SOJO opnieuw te bezien werd afgewezen;

April

 • Jarenlang vroegen wij aandacht voor de rechtspositie van de huishoudelijke hulpen die werkzaam waren via de PGB+-regeling. Met de nieuwe aanbesteding van HbH zou het mogelijk worden dat deze hulpen eenvoudig bij organisaties in dienst kwamen. Grote winst voor de huishoudelijke hulpen die dit wilden!;
 • Schriftelijke vragen over verpaupering van de woonomgeving en mn cultureel historische panden;

Mei

 • Werkbezoek van PvdA’er Michiel Servaes;

Juli

 • Onze motie “vaart achter realisatie van jeugdsozen” werd gejat en aangepast door Lokaalbelang waardoor wij het nakijken hadden;
 • Geen steun voor ons amendement om geen maximum te stellen aan de reserve sociaal domein;

September

 • Schriftelijke vragen over het schrappen van de subsidie aan de steunpunten voor senioren;

Oktober

 • Schriftelijke vragen over de uitbreiding van het aantal uren voor de combinatiefuncties cq Bart cq de sportcoaches;
 • Schriftelijke vragen over de gang van zaken mbt de afsluiting van de Merwedebrug voor zwaar verkeer;
 • Bliksembezoek van Diederik Samsom aan de streek ivm de afsluiting Merwedebrug;
 • Blijheid omdat na lang aandringen op verschillende vlakken de eigen bijdrage in de WMO omlaag gebracht werd;
 • Blijheid omdat na nog langer aandringen de inzet op de participatiewet eindelijk verhoogd werd;

November

 • Voor het eerst in de geschiedenis (denken wij) stemde P(vd)A tegen de begroting;
 • Ons amendement om de het stopzetten van de subsidie aan de steunpunten deels terug te draaien werd raadsbreed aangenomen;
 • Onze motie om gymzaal De Vlietstraat te onderzoeken als mogelijke locatie voor een jeugdsoos werd aangenomen;
 • Toezegging van het college van B&W om te onderzoeken of inzet van vrijwilligers voor onderhoud van begraafplaatsen wenselijk is;
 • Schriftelijke vragen over het duurbetaalde gebruik van Café De Vrouwenhemel voor jongerenwerk;

December

 • Gesprek met de Altena Road Runners;
 • Schriftelijke vragen over het afbreken van Muraltmuurtjes en het beleid van Werkendam op het gebied van cultureel erfgoed;
 • Het met CU en SGP ingediende amendement om niet extra veel geld uit te trekken voor nieuwe kleedlokalen voor Kozakken Boys kreeg geen raadsmeerderheid;
 • Dat gold ook voor onze motie om vaart te zetten achter realisatie van de atletiekbaan. Een kwestie waarbij Lokaalbelang wederom liet zien een onbetrouwbare collega te zijn;
 • Ons amendement om de bestemming “cultureel erfgoed” vooralsnog te behouden voor een deel van Dussen kon evenmin rekenen op steun.
 • Werkbezoek aan “weggeefwinkel” GSW te Werkendam.

Behalve het directe werk voor/vanuit de Werkendamse raad is Anne het hele jaar intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van de visie voor de fusiegemeente en bij het proces om te komen tot de naam Altena.

Ook in 2017 zullen we met veel enthousiasme de ingezette lijnen voortzetten

De Werkendamse fractie:

Corine Verweij, Anne Nieuwenhuis, Christian Alderliesten