Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Jaarverslag 2017, fractie Werkendam

Gepubliceerd: 21 december 2017

Progressief Altena Werkendam kijkt terug op een jaar waarin, op weg naar één Altena, steeds meer zaken verschoven van de Werkendamse raad naar de fusieraad. In chronologische volgorde wat we bereikt hebben, waar we ons sterk voor hebben gemaakt en waar we bij betrokken zijn geweest:

Maart

 • Afsluiting van een periode waarin we hard gelobbyd hebben voor een snelle realisatie van een atletiekbaan in Altena. Ons amendement vervingen we uiteindelijk voor steun aan het amendement van Lokaalbelang met de gelijke strekking om niet tot na de fusie in 2019 te wachten alvorens te besluiten voor aanleg van de baan.

April

 • Op het dienstverleningsconcept voor de nieuwe gemeente Altena dienden we met succes een tweetal amendementen in. De ene ging over het belang van het gebruik van begrijpelijke taal op alle fronten. De tweede over dienstverlening die ook telefonisch, persoonlijk en per post bereikbaar moeten blijven voor inwoners die niet zo digitaal vaardig zijn.

Juni

 • We zorgden dat er in Hank een verbetering kwam van het inzamelen en ophalen van het plastic afval.

Juli

 • We dienden samen met drie andere partijen een amendement in dat leidde tot het schrappen van de aanleg van een beweegtuin in Sleeuwijk omdat de behoefte hieraan onvoldoende duidelijk was.
 • Ook samen met andere partijen dienden we een motie in om te onderzoeken of de halvering van de subsidie aan de steunpunten niet zou leiden tot een afbreuk van de activiteiten aldaar.
 • Raadsbreed werd een motie ingediend die moet leiden tot het realiseren van een dekkend AED-netwerk.
 • Ons amendement om geld te reserveren voor de realisatie van een jeugdsoos nabij de ijsbaan in Werkendam, kon niet op steun van de andere partijen rekenen.
 • Ook geen steun kwam er voor de motie om het monumentenfonds in stand te houden. In december werd echter alsnog besloten het fonds in stand te houden.

September

 • We agendeerden de aanpassing van de WMO-beleidsregels om een punt te kunnen maken van de vervangingstermijn van badkamers en keukens. Dit resulteerde in de beoogde aanpassing van de termijn voor badkamers naar 25 jaar en een bredere discussie daarover in de raadswerkgroep sociaal domein. Dit krijgt nog een vervolg.
 • We stelden schriftelijk kritische vragen over de wijze waarop inwoners geïnformeerd zijn over het kindpakket.

Oktober

 • We stelden schriftelijke vragen over de milieubelasting van de gebruikte materialen bij de aanleg van kunstgras.
 • Door constant druk uit te oefenen kregen we het voor elkaar dat er in het najaar extra voorzieningen getroffen zijn i.h.k.v. de aanpak wateroverlast. Zo kwam er een maatwerkoplossing bij Logeerhuis De Plataan in Nieuwendijk en werd de afwatering bij De Dotter in Hank verbeterd.

November

 • Altenabreed vond er een gesprek plaats met de besturen van de zwembaden Bijtelskil en Werkina.
 • Met drie andere partijen werd een amendement ingediend dat leidde tot handhaving van de veerverbindingen tussen Hardinxveld-Werkendam, Werkendam-Gorinchem en Gorinchem-Sleeuwijk.
 • Samen met en andere partij namen we het initiatief om een amendement in te dienen dat leidde tot de aanleg van een beweegtuin in Sleeuwijk nu de behoefte daaraan wel bewezen was. Het werd raadsbreed gesteund.
 • We maakten een amendement dat opriep de lening die Xinix nog had bij de gemeente kwijt te schelden. Hier kwam geen steun voor. We sloten daarom aan bij de motie die Lokaalbelang-CDA als reactie indienden met de strekking om over deze materie met Xinix in gesprek te gaan. De deur stond dan in ieder geval op een kier.
 • Het kwijtscheldingsbeleid vormde geen stimulans om goed over te gaan tot afvalscheiding. We maakten een amendement om dit aan te passen. Het werd aangenomen.
 • Er werd raadsbreed een motie ingediend die opriep om GSW financieel te ondersteunen.
 • Wij dienden een motie in waarmee het college de opdracht kreeg alle bekende minima persoonlijk te informeren over het kindpakket. Er kwam raadsbrede steun voor.

December

 • We gingen op werkbezoek bij de kersverse jeugdsoos in de Burcht in Werkendam.
 • We stelden schriftelijke vragen over de absurd hoge rente die in rekening gebracht wordt door de kredietbank West-Brabant. Dit leidde per ommegaande tot een actie van de wethouder om (op kosten van de gemeente) te streven naar verlaging van de rentekosten van 12,3 naar 3,5%.
 • We namen het initiatief tot een Altena-breed PA-amendement waarmee uitgesproken werd als toekomstige gemeente Altena duidelijker op weg te gaan naar een gemeente zonder (nieuw) gemeentehuis. Het werd door geen enkele andere partij gesteund.
 • We namen het initiatief tot een Altena-breed PA-amendement dat de colleges opriep duurzaamheid weer structureel onder te brengen bij de RWB. In Werkendam werd het voorstel niet in stemming gebracht, maar het college zegde wel toe in de lijn ervan te handelen. Duurzaamheid was weer in beeld!
 • We dienden twee moties in ivm de aanleg van de atletiekbaan die een goede oplossing beoogden voor de paardensport en voor de ontsluiting van het terrein. Door er een datum aan te koppelen hielden we vaart in het geheel. De moties werden uiteindelijk niet ingediend omdat de wethouder toezegde geheel in lijn ervan te gaan handelen.
 • Er zijn allerlei bouwplannen op de vrijkomende locaties van voormalige schoolgebouwen. Opbrengstmaximalisatie is daarbij uitgangspunt. Wij legden juist accent op kwaliteit en duurzaamheid en dienden een amendement in voor een mogelijk andere invulling van de locatie Verschoorschool. Het werd niet aangenomen.
 • We agendeerden de begroting van Aalburg om aan te kunnen geven dat wij vanwege de verkoop van het gemeentehuis en de besteding van de gelden daaruit, daar niet mee konden instemmen. Door te agenderen moest de voltallige raad zich uitspreken. Met 11 tegen 10 stemmen werd (helaas) met de Aalburgse begroting ingestemd.

Ook in 2018 zullen we ons politieke werk met veel enthousiasme voortzetten

21/12/2017
Corine Verweij
Anne Nieuwenhuis
Christian Alderliesten

Deel dit artikel op: