Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Kadernota 2016 Aalburg

Algemene beschouwing bij de Kadernota 2016

 

Inleiding

Met dank aan de opstellers hebben wij kennis genomen van deze kadernota.

De titel “Varen op een vaste koers” riep in eerste instantie wel wat twijfels op, maar al lezende bleek dit toch wel te kloppen. Een ramkoers is immers ook een vaste koers.

Bestuurlijk toekomst

Naarmate de duidelijkheid over een fusie stijgt, steken college en coalitie in Aalburg de kop steeds dieper in het zand.
In plaats van constructief mee te werken aan de toekomst van het Land van Heusden en Altena kiezen zij er voor om krampachtig vast te houden aan de eigen agenda. Een agenda die inmiddels allang door de tijd en de feiten is ingehaald.
Deze struisvogelpolitiek leidt er toe dat wij weinig kunnen met deze kadernota. Alles staat in het teken van ontkenning van een fusie met Werkendam en Woudrichem. Als voorbeeld noemen wij het voornemen om in 2017 nog € 40.000 te investeren in een audio-visuele installatie om de Aalburgse raad op locatie te laten vergaderen.

U vraagt de raad om richtinggevende uitspraken te doen om de begroting samen te kunnen stellen.
Onze richtinggevende uitspraak is simpel: Bepaal uw vaste koers op basis van de heldere realiteit in plaats van op het dovende kaarsje van de Aalburgse zelfstandigheid.

Samen Doen

Het College heeft zich vol overgave gestort op het fenomeen Overheidsparticipatie.
Wij onderschrijven de algemene uitgangspunten die daarbij horen, maar niet de manier waarop Aalburg er mee omgaat. Er wordt binnen de organisatie heel veel geld en energie besteed om aan deze “cultuuromslag” vorm en inhoud te geven. Daarnaast worden er veel “tegenprestaties” van verenigingen verwacht, waarbij als stok achter de deur met subsidiekortingen wordt gedreigd. Zelfs het oplossen van maatschappelijke problemen wordt op het bordje van verenigingen gedeponeerd. De meeste leden van verenigingen zien sport en ontspanning echter juist als middel om te ontsnappen aan de druk van werk, mantelzorg en maatschappelijke problemen.
En als we al die subsidies niet meer kunnen betalen moeten we dat eerlijk vertellen en ons niet verschuilen achter vage verhalen over tegenprestaties.

Ons richtinggevend advies op dit punt: Uw verwachtingen met betrekking tot het tempo waarin actief burgerschap zich ontwikkeld zijn te hoog gespannen.
Voorkom tweedeling en onbegrip. Sluit uw ambities en investeringen beter aan bij het tempo waarin de samenleving deze cultuuromslag absorbeert.

Decentralisaties

U stelt terecht dat het sociale domein aan verandering onderhevig is, en veel mensen in de gemeente raakt.
De manier waarop en de mate waarin mensen worden geraakt blijft echter volstrekt onduidelijk.
Een half jaar na de invoering kan zowel over de sociale als over de financiële gevolgen nog niets worden gemeld. Dat wil er bij ons niet in. Zonder in details te treden moet het mogelijk zijn om een indicatie te geven van de resultaten en de richtingen tot nu toe. Het feit dat dit niet gebeurt doet ons twijfelen aan het vermogen van dit college om de raad tijdig en volledig te informeren.  We moeten maar hopen dat het allemaal goed gaat, maar als ook maar een deel van de ingeschatte risico’s uitkomt, zijn zowel de sociale als financiële problemen niet te overzien.

Ons (dringende) advies:  Wacht niet tot alles tot achter de komma duidelijk is, maar hou de raad en de samenleving continu op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot slot

Deze kadernota staat voor een belangrijk deel in het teken van vasthouden aan het achterhaalde idee van een zelfstandig Aalburg. In het vandaag gepubliceerde antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van de PVV en Lokaal Brabant wordt dit nog eens bevestigd: Onze in­steek is een fusie per 1 januari 2019, ook als niet alle gemeente­raden zich hierachter scharen. Wij kunnen onze eigen verant­woordelijkheid nemen” .
Hopelijk leidt de discussie van vanavond, samen met de komende bezinningsperiode, tot meer consensus om samen met Werkendam, Woudrichem en de Provincie te werken aan een sterke gemeente in het Land van Heusden en Altena.

Namens Progressief Altena

Kees de Waal.