Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Mestverwerker in Meeuwen?

Waarom een mestverwerker realiseren in Meeuwen? Volgens de gemeente Aalburg wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het op duurzame wijze oplossen van de mestproblematiek in Brabant”.

Zelden werd het woord “duurzaam” erger misbruikt dan in dit Aalburgse raadsbesluit. Er is immers niets duurzaams aan mestverwerkers. Integendeel, mestverwerkers zijn symptoombestrijding en vertroebelen het zicht op het werkelijke probleem. De enige duurzame oplossing voor de mestproblematiek is een drastische vermindering van het aantal dieren. Er is simpelweg veel te weinig grond om al die mest op te kunnen nemen. Veel van de geproduceerde mest (30 tot 40 procent) verdwijnt bovendien spoorloos. Niet omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is, maar omdat transport en verwerking duurder wordt gevonden dan het vergiftigen van onze bodem en drinkwater.

Altenatuur en Progressief Altena waren roependen in de woestijn in hun pogingen om de benodigde bestemmingsplanwijziging te voorkomen. Bij de stemming kwam de enige tegenstem dus van Progressief Altena, de rest van de gemeenteraad vond het een prima plan dat zo snel mogelijk gerealiseerd moest worden. De uitgebreid gemotiveerde zienswijzen van Provincie Brabant, Altenatuur en reclamant 3 (Herman van Krieken) werden door het College (op een detail na) ongegrond verklaard.

Dit in tegenstelling tot de opvatting van de ambtenaren. Zij stelden voor “de zienswijze van reclamant 3 gegrond te verklaren voor wat betreft de ingebrachte zienswijze dat het initiatief niet voldoet aan het huidige beleid”. Vervolgens adviseerden zij om de gevraagde bestemmingswijziging te weigeren.

Dit ambtelijk advies werd zowel door het College als de Raad in de wind geslagen.

Wel werd geschermd met de “positieve grondhouding” van de inwoners van Meeuwen.

Die positieve grondhouding werd ontleend aan een informatieavond waar het plan door de ondernemer werd toegelicht. De mogelijke nadelen en risico’s bleven daarbij onderbelicht of zouden door nieuwe technieken wel tenietgedaan worden. Inmiddels vindt een aantal inwoners van Meeuwen dat er op die positieve grondhouding wel wat valt af te dingen. De gemeente (niet de ondernemer) had moeten zorgen voor een completer beeld van de problematiek waardoor er meer ruimte was ontstaan voor een kritische inbreng en een echte dialoog.

Maar College en Raad (exclusief PA) zaten niet te wachten op kritische inbreng en dialoog, het duurde allemaal al veel te lang. Of, zoals CDA voorman Arno Bouman het in zijn blog al twee jaar geleden uitdrukte: “Het zou toch wel heel zuur zijn dat door te trage ambtelijke en/of politieke molens een goede Aalburgse ondernemer de stront in zakt. De CDA-fractie gaat dit dossier in ieder geval op de voet volgen en daar waar mogelijk deze ondernemer helpen”.

Over het helpen van inwoners die zich zorgen maken over hun gezondheid en het milieu geen woord.

Alle bezwaarmakers, ook natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, hebben inmiddels beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad van Aalburg om het bestemmingsplan vast te stellen. De provincie heeft daarnaast een schorsing (voorlopige voorziening) aangevraagd om te voorkomen dat de ondernemer begint met bouwen.

Wordt vervolgd

Kees de Waal, raadslid Progressief Altena en Herman van Krieken, burgerraadslid Progressief Altena in Aalburg