Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.
Volkstuinen

Schriftelijke vragen

Deel Schriftelijke vragen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vragen over communicatie volkstuinen Rijswijk

25 september 2019 heeft gemeente Altena een brief gestuurd aan huurders van volkstuinen aan de Rijswijkse Wiel. Er wordt hen gevraagd of zij bereid zijn om de huur op te zeggen, zodat er door een andere partij een plukroute gerealiseerd kan worden. O.a. vanwege de uiterlijke reactietermijn van 2 weken reageren sommige mensen vooral geschrokken.

Omdat de vraag niet van huurders of andere inwoners van Altena komt, komt de brief niet overeen met de nieuwe werkwijze van gemeente Altena waarbij van onderaf wordt gewerkt. Het is namelijk vooral de bedoeling om initiatieven van inwoners te ondersteunen. Dit alles is voor Progressief Altena aanleiding om enkele vragen aan het College te stellen.

In een reactie laat de gemeente weten inmiddels al met de huurders in gesprek te zijn gegaan. Er is benadrukt dat van dwang om de huur op te zeggen geen sprake is. Er ligt een plan om een plukroute te realiseren zodra er voldoende percelen beschikbaar zijn gesteld. Ook wordt het belang van zowel volkstuinen als een plukroute benadrukt: het combineren van prettige lichaamsbeweging, buiten zijn en veel mooi groen.

Artikel 53-vragen Volkstuinen Rijswijk

  1. Is het college bekend met de verzonden brief aan de volkstuinhuurders aan de Rijswijkse Wiel?
  2. Gelet op deze brief, is de gemeente voornemens om de volkstuinlocatie te vervangen door een pluktuin? Kunt u inzage geven in de toekomstige bestemmingsplannen en -gedachten?
  3. Klopt het dat de gemeente eigenaar is van de grond waarop de genoemde volkstuinen gelegen zijn? Zo niet, kunt u dan aangeven wat de huidige eigendoms- en beheers- verhoudingen zijn?
  4. Wanneer en op welke manier heeft het Brabants Landschap u benaderd met het voorstel om op deze locatie in de nabije toekomst een pluktuin te realiseren?
  5. Bent u ervan op de hoogte wie de initiatiefnemer(s) is (zijn) van deze toekomstige pluktuin? Kunt u deze bekendmaken?
  6. Bent u dan bereid om met betrokken huurders over de situatie in gesprek te gaan?
  7. Wat is de status van de vraag van het Brabants Landschap? Bevindt zich dit in een ideefase of maakt deze vraag deel uit van een breder uitgewerkt plan? Zo ja, kunt u aangeven op welke doelstellingen deze planvorming is gebaseerd en op welke termijn die gerealiseerd zouden moeten worden?
  8. Bent u van mening dat een eventuele verandering in de situatie om een zorgvuldig proces van communicatie en meenemen van betrokkenen vraagt? Zo ja, vindt u dat deze brief daaraan voldoet?
  9. Bent u het met ons eens dat volkstuinen een toegevoegde sociaal maatschappelijke functie hebben voor onze inwoners en kunt u de aard van de brief toelichten, ook in relatie tot het bestuursakkoord en het pleidooi voor initiatieven van onderaf en het betrekken van de bewoners?
  10. Wat is het voorgenomen besluitvormingsproces inclusief data en hoe wilt u de huidige tevreden gebruikers bij die vervolgstappen en planvorming betrekken?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Anne-Wil Maris

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook