Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Nederland moet in de EU blijven

Pleidooi om de Europese Unie te vitaliseren.

Dat Groot Brittannië de Europese Unie verlaten heeft is zeer dramatisch. Het is rampzalig voor bijna de helft van de Britten die erin hadden willen blijven. Met name voor de Noord-Ieren en de Schotten is het extra wrang. Het is voor de overige 27 Europese landen ook ontwrichtend en destabiliserend. De uittocht van het verenigd koninkrijk komt bovendien erg ongelegen, in een periode waarin er zoveel spanningen bestaan met Rusland, oorlog met de IS en de vele vluchtelingen die hier veiligheid komen zoeken. Brexit is al erg genoeg. Nu moeten we voorkomen dat er ook een Nexit ontstaat of dat er nog andere landen de brui aan gaan geven.
Door de eeuwen heen zie ik dat er in Europa een traag verlopende, enorme pulserende beweging bestaat. Perioden van samenballing van macht in het centrum worden afgewisseld met perioden die een verbrokkeling van de macht laten zien. Helaas was de centrale macht steeds van onderdrukkende aard, in handen van de Romeinse keizer, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon, het Sovjet-imperium, (om maar een paar voorbeelden te noemen). Een voordeel was wel, dat er dan relatieve stabiliteit was. Als de mensen zich voegden naar de omstandigheden, waren er relatief weinig grote problemen. Maar de centrale macht begon steeds na een of meer generaties af te brokkelen, waardoor volkeren en subculturen hun lokale (nationalistische of separatistische) belangen op de voorgrond gingen stellen. Steevast liep dat uit op onderlinge gewapende confrontaties. Nederland alleen al, had oorlog onder meer met Spanje, Pruissen, Frankrijk en maar liefst 4 maal met Engeland en in de koloniale gebieden en daarna nog eens een keer met Duitsland. Na de eerste Wereldoorlog waren we deze gang van zaken beu en riepen de Volkerenbond in het leven om rust en vrede te bewerkstelligen. Die Volkerenbond kon niet voorkomen dat er opnieuw een wereldbrand uitbrak in de vorm van de tweede Wereldoorlog. Daarna werd een nieuwe poging in het werk gesteld met de verenigde Naties. Dat is een heel belangrijke stap voorwaarts. Het kon niet de Koude oorlog voorkomen, evenmin als vele kleinere regionale oorlogen op alle continenten. Het is onbegrijpelijk hoe weinig mensen het grote belang van de verenigde Naties zien. De VN staat aan de bron van de Mensenrechten en de Veiligheidsraad en heeft onderafdelingen die zich inzetten voor honger- en armoedebestrijding en diensten aan kinderen, vluchtelingen, etc. en kent bevoegdheden, om ter beheersing van strijdende partijen blauwhelmen in te zetten.
Om binnen de Westerse landen de vrede en veiligheid te bevorderen en tevens door economische samenwerking versneld een hoger welvaartspeil te bereiken werd in stappen de Europese Unie gecreëerd. Ook weer onbegrijpelijk, dat mensen zich zo druk maken ‘om Brusselse regeltjes’ en andere ‘kleinigheden’. Want de Unie is erin geslaagd om op de hoofddoelen heel veel tot stand te brengen. Tegenwoordig wordt er alleen met angst op gereageerd dat landen ogenschijnlijk aan eigenheid inboeten. Dat is in werkelijk niet zozeer het geval als gevreesd wordt. Ook is er angst ontstaan doordat in korte tijd veel nieuwe leden zijn toegetreden die qua welvaartspeil en cultuur verder afstaan van de 6 oprichters, waar Nederland toe behoorden. Ook ontsond er onbegrip door de wat ondoorzichtige organisatiestructuur, beheersvorm en de gebrekkige democratische toezicht hierop, dan weer in Brussel en dan weer in Straatsburg. Hier moeten beslist vereenvoudigingen en meer transparantie doorgevoerd worden. Inmiddels zijn er bovendien veel grotere spanningen ontstaan door het Islamitische extremisme, oorlogen aan onze zuid- en oostgrenzen en daardoor een aanzwellende stroom vluchtelingen. Dat vraagt om bezinning en goed beleid. Het slechtste wat we kunnen doen, is het ontmantelen van de Europese Unie. We moeten meer dan ooit elkaars handen vasthouden en elkaar steunen. We kunnen dit maar het beste uitdragen ook. We hebben nu de unieke situatie dat de centralisatie van macht op vrijwillige basis is aangegaan, met behoud van soevereiniteit van de aangesloten landen. We hebben nu de mogelijkheid om op vrijwillige basis regelingen te realiseren op grensoverschrijdende gebieden als vrede- en veiligheid, milieu, energievoorziening, grondstoffenbeheer en economische- en monetaire samenwerking. Tegelijkertijd blijven de nationale regeringen zorgen voor de typische volkseigen basisvoorwaarden.
Ik zie hier op grote schaal de gelijkenis tussen wat de nieuwe gemeente Altena moet gaan regelen en wat de 22 woonkernen in Altna moeten vormgeven voor hun eigen woon- en werkgemeenschappen. Alles is in de mensenwereld georganiseerd en mega-, meso- en micro-niveau’s.
Ik hield al eerder een pleidooi om dagelijks de Europese vlag te tonen, bijvoorbeeld bij de gemeentehuizen. Welke burgemeester of wethouder gaat hier uitvoering aan geven?

Jos Korthout,

Bestuurslid PvdA -Altena / Promotor Progressief Altena.