Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Oh kom er eens kijken..

Op 20 november 2014, ongeveer gelijk met de intochten van Sinterklaas, hebben we toch zomaar een persbericht gekregen. Daarin staat het volgende:

“Op basis van de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 oktober 2014 gaan de 3 gemeenten in het Land van Heusden en Altena  in gezamenlijkheid een onderzoekstraject uitvoeren waarin minimaal de 3 punten genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten  aan bod komen.

Deze punten uit de brief luiden:

  1. gezamenlijk en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers de relevante maatschappelijke opgaven en kansen in kaart te brengen, waarbij de eigenheid van de kernen in uw gemeente ook aandacht dient te krijgen;
  2. alle (dus zonder op voorhand opties uit te sluiten) organisatorische en bestuurlijke scenario’s in kaart te brengen waarmee deze maatschappelijke opgaven kunnen worden opgepakt, inclusief bijbehorende voor- en nadelen van elk scenario (het is wat ons betreft overigens niet de bedoeling om dit rapport te komen tot een conclusie of aanbeveling omtrent een bepaald scenario, dat is aan u, zie punt c.);
  3. als gemeenteraden medio februari/maart 2015 een voorkeur uit te spreken voor één van de onderzochte scenario’s.

GS willen dit onderzoekstraject faciliteren door een onafhankelijke procesbegeleider in de persoon van de heer Cees Veerman, ondersteund door een ter zake gerenommeerd bureau. De inhoudelijke aansturing van de procesbegeleider en het ondersteunend bureau ligt in handen van de stuurgroep.

Voorafgaand aan bovengenoemd onderzoekstraject gaat de heer Veerman als onafhankelijke verkenner eerst een reeks van individuele gesprekken aan met de daarin genoemde actoren. Hij stelt het op prijs om eerst met de mensen individueel te spreken. Het resultaat van deze gesprekken gebruikt hij voor de vorming van een tussenrapportage aan GS, waarin hij ook zijn eigen visie zal weergeven. Een en ander wordt in januari 2015 afgerond.”

Hebben we dan toch eindelijk een cadeautje in de schoen gekregen. Zijn we nu echt op weg naar 1 Altena? Het lijkt een herhaling van zetten om weer alle gesprekken te voeren en de scenario’s in kaart te brengen. Dit is bijna onbehoorlijk om opnieuw, al voor minimaal de 3de keer, het zogenaamde maatschappelijk middenveld weer te benaderen, maar ja, dat is scheepsrecht. Is Cees Veerman de ‘goede Sint’ die nu het verschil kan maken? Het is al lang geleden dat ik onvoorwaardelijk vertrouwde in de Sint maar ik kan het me wel herinneren. Ik herinner me echter ook het moment dat dit vertrouwen ineens door ongelovige mensen kapot gemaakt werd. Mensen die er vooral op uit waren om anderen hun waarheid op te leggen. Toch blijf ik er van overtuigd dat alles goed zal komen. Ik weet, als inwoner en voorzitter van Progressief Altena, wat ik wil en waar ik in geloof. De beste kwaliteit voor onze inwoners en dat kan het beste in 1 Altena.