Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Overzicht houden in schijnbaar woelige tijd!

Waar is de boze witte man, waar iedereen het ineens over heeft?
Je kan lang zoeken. Hij is er niet. Ook de boze witte vrouw is er niet.

Mensen zijn niet zomaar in hokjes te plaatsen.

Hoe zit het met de tweedeling in de samenleving? Ook die is er niet.
De samenleving is daarvoor veel te complex en te dynamisch.

Mensen nemen op verschillende onderwerpen ook verschillende standpunten in.
Scheidslijnen lopen tussen allerlei groepen en individuen in.
Ik zie dat mensen de laatste jaren steeds angstiger lijken te worden. Dat is geheel ten onrechte.
Ze laten zich leiden door berichten op de (sociale) media. Ze schrikken zich rot over de gebeurtenissen die gemeld worden. Berichten over immigratie, ongelukken, zakkenrollerij, overvallen, pedofilie, Zwarte Piet, terrorisme, rampen en oorlogen zijn heel indringend. Er gebeuren ook ernstige dingen. Maar omdat er wordt ingezoomd op lokale situaties, die eindeloos worden doorgegeven en herhaald maken ze een overweldigende indruk. Omdat gebeurtenissen vaak uitvergroot worden, zonder de positieve berichten ernaast te zetten of in een historisch perspectief te plaatsen lijken ze allesoverheersend en benemen het zicht op het geheel. Daardoor lijkt het, dat het hier en nu, helemaal totaal fout gaat.
Als je de geschiedenis van de laatste tientallen jaren bekijkt, zie je wereldwijd een opvallende vooruitgang.
Helaas zien we ook verontrustende dingen zoal;s uitputting van grondstoffen, vervuiling en opwarming en terugloop van biodiversiteit. Maar er is vooral ook een grote vooruitgang duidelijk waar te nemen. Op zaterdag 26 november stond in Volkskrant-bijlage ‘Sir Edmund’ een verhaal over de Zweedse historicus Johan Nordberg. Hij heeft in zijn boek ‘Vooruitgang’ overtuigend aangetoond, dat het sinds enkele tientallen jaren, juist steeds beter gaat met de wereld.
De extreme armoede is afgenomen van 40 naar 13%.
De levensverwachting is gestegen van 50 naar 72 jaar.
De geletterdheid is gestegen van 16 nar 83%
De politieke vrijheid is gestegen van 33 naar 44%

De politieke onvrijheid is gedaald van 33 naar 26%
We weten ook dat in Nederland het aantal verkeersslachtoffers is afgenomen.

Wat mij verontrust is, dat mensen angst ontwikkelen. Als collectant merk ik dat steeds meer mensen na zonsondergang niet meer open doen. Velen lijken een machteloos gevoel te ontwikkelen. Een toenemend aantal mensen denkt: “De hoge heren regelen het wel”. ‘Wij gewone mensen hebben geen invloed op beslissingen’. Zo kwamen opvallend weinig mensen naar de bijeenkomsten op de gemeentehuizen, waar het ‘herindelingsontwerp’ toegelicht kon worden. Opvallend is het, dat wanneer er een hoorzitting is over een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum, de zal uitpuilt. De mensen zijn zeer selectief in hun belangstelling voor de omgeving. Daar staat tegenover dat er juist wel weer heel veel mensen zich ingespannen hebben om in visiegroepen denkbeelden aan te dragen voor de nieuwe gemeente. Ook waren er meer dan 800 mensen die een naam voorgesteld hebben voor de nieuwe gemeente.

Het is nog verontrustender, dat leiders die ‘het wel eens even goed kunnen vertellen’, worden toegejuicht. Zo zie je de populariteit toenemen van populistische en opportunistische leiders als Trump, le Pen, Farage en Wilders. Steeds meer mensen laten zich door hen meevoeren. Ze stemmen op hen en werken mee aan ontwrichtende referenda. Maar komen deze leiders ook met constructieve oplossingen van de problemen van vandaag?

Blijkbaar zijn er steeds meer mensen die zich niet gezien en niet gehoord worden. Hoe paradoxaal is het, dat diezelfde mensen steeds minder gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Deelname aan democratische processen is veel constructiever, dan roepen vanaf de kant.

Het is typerend, dat steeds meer mensen zwevende kiezer worden of in het geheel niet meer gaan stemmen. Ze weten niet meer bij welke politieke groepering zij zich kunnen thuis voelen. Ik kan hen uit de droom helpen. Er is niet 1 politieke partij waarin een mens zich totaal kan vinden. Ik durf te stellen, dat binnen menig politieke partij de voorzitter en de politiek leider zich ook niet 100% bij het beleid thuis voelt. Want er komen altijd standpunten naar voren, waarbij overeenstemming gezocht moet worden tussen verschillend denkende mensen.

De verschillen zitten niet alleen tussen de partijen. Binnen de boezem van elke partij zijn er afwijkende ideeën. Want heeft zijn eigen geschiedenis, gevoelens en gedachten. Daar is niets mis mee. De kunst is het, om in dialoog te komen tot opvattingen en besluiten die het beste verwoorden, wat de meerderheid op het oog heeft. Daarbij moet door iedere deelnemer concessies gedaan worden en bij neerleggen.

Dat wordt in dit land blijkbaar steeds moeilijker. Iedereen wil het eigen gelijk halen. Daarom zijn er steeds meer partijen en wordt het steeds moeilijker om coalities te sluiten, meerderheden te vinden en geregeerd te worden.

Ik pleit ervoor, dat mensen weer om zich heen kijken, denkbeelden vormen en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ik daag je uit, om lid te worden van de partij die het dichtste staat bij je opvattingen. Ga binnen die partij het gesprek aan. Lid worden van een partij zorgt voor toename van kennis, ervaring, doorzicht en invloed.

Nu kom ik terecht bij Progressief Altena.
Hier hebben partijen de ruimdenkendheid opgebracht om buiten hun grenzen te kijken naar de gemeenschappelijke uitgangspunten en de vooruitgang van de samenleving centraal te stellen. Er wordt gekeken buiten de eigen moederpartijen en buiten de oude gemeentegrenzen. Er wordt uitgegaan van het grote geheel, waarbinnen de woonkernen hun specifieke karakter mogen blijven koesteren en ontwikkelen.

Al meerdere malen heb ik dit ten voorbeeld gesteld van de landelijke politiek. Ook daar zou het veel beter zijn, dat PvdA, SP, Groen-Links, Christen Unie, Mens & Spirit en de Partij van de Dieren zouden samen gaan. Ik zie ook wel de verschillen. Maar ik zie vooral de overeenkomsten. Lokaal zien we helaas geen kans om SP en diverse andere partijen erbij te betrekken. Ze hebben hier geen afdelingen. Maar we zagen kans om lokaal zelfs D66 erbij te betrekken. Dat is fantastisch. Daar kan landelijk veel van geleerd worden. Landelijk zien zelfs de PVV en PvdA hun fractieleden in de Tweede Kamer niet eens binnenboord te houden.

Het lijkt het me duidelijk dat voortgebouwd moet worden aan veiligheid en welzijn. We dienen wereldwijd, Europees, landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk voort te bouwen aan realisering van de millenium-doelen, fairtrade, welzijn, duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, en samenlevingsontwikkeling.
Kortom, … een krachtige oproep aan mensen: Sta op, sluit je aan, denk en beslis mee.
Jos Korthout,  best. lid PvdA-Altena en Progressief Altena