Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

PA Werkendam over de begroting 2018

“Vanavond passeert de allerlaatste begroting van de gemeente Werkendam. Een memorabel moment. Steeds meer onderwerpen worden behandeld met de focus op de ene gemeente Altena in 2019. We zouden daarom nu, voor 2018, in het laatste jaar Werkendam alles kunnen laten zoals het is en mee kunnen bewegen met de voorstellen die er liggen. Dat is toch niet zoals Progressief Altena het wil en zal doen. Wij willen kritisch blijven en mee blijven denken en ook voor Werkendam een laatste kans pakken om dingen voor het voetlicht te halen en zo mogelijk te realiseren.

We willen beginnen met een puur financieel verhaal, namelijk de afwaardering van de gronden van de tweede fase van het regionale bedrijventerrein. In de brief aan de provincie hierover geeft het college aan deze zaak vóór de fusie af te willen hechten. De provincie wordt gevraagd om 2,5 miljoen euro over te maken. Volgens de tweede kwartaalrapportage gaat het bij de afwaardering echter om 3,8 miljoen. Er blijft dus 1,3 miljoen over, waarvan 6,5 ton voor Werkendam. De afwaardering moet in 2018 plaatsvinden en is dus van invloed op de voorliggende begroting. Wanneer komt het college met een concreet voorstel en wat is de motivatie geweest om bij de geïnventariseerde risico’s 2 ton op te in plaats van de genoemde 6,5 ton.

Verder met een aantal inhoudelijke thema’s. Te beginnen met die in de sociale hoek:

In januari 2017 kwamen de Klijnsma gelden vrij. Pas rond de zomer werd duidelijk hoe de gemeente Werkendam deze gelden in zou zetten. Voor ieder kind in armoede zou 400 euro beschikbaar zijn voor schoolspullen, kleding en schoeisel. Gezinnen in de uitkering kregen daarover persoonlijk bericht, andere gezinnen moesten hun informatie halen uit kranten en van sociale media. Progressief Altena vindt dat u hierin tekort geschoten bent. Er zijn vanuit de bestanden van het Activiteitenfonds, de bijzondere bijstand, het kwijtscheldingsbeleid, enz. veel meer gezinnen bekend die het niet breed hebben. Met een algemene brief zou u hen persoonlijk over het kindpakket kunnen informeren. De ontvanger van de brief kan dan zelf concluderen of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Vervolgens is het aan u om deze te beoordelen. Progressief Altena heeft hiervoor een motie gemaakt.

Over de steunpunten voor senioren zullen we hier kort zijn. Het verdient geen schoonheidsprijs dat wethouder Bakker een jaar na de opdracht en toezegging nog steeds niet in overleg is geweest met betrokkenen bij de steunpunten. Het maakt echter veel goed dat hij daarom de voor 2018 de beoogde halvering van het budget voor de steunpunten omzet in een PM-post.

Van de sociale hoek naar de sport.

In het late najaar van 2016 is er behoorlijk gesteggeld over het aanleggen van een atletiekbaan. In het voorjaar van 2017 kwam het tot de opdracht een businesscase uit te voeren. Nu is het alweer najaar 2017 en we zijn nog geen streep verder. De rapportage komt pas in december… Op deze manier wordt het vanzelf pas ná de fusie voor er een besluit valt. En de bevlogen atletiekvereniging maar wachten…..

Tijdens behandeling van de kadernota werd met een amendement de beweegtuin voor Sleeuwijk van tafel gehaald. Behoefte daaraan was immers niet aangetoond. Inmiddels ligt er een petitie met 1.200 handtekeningen. Realisatie van een beweegtuin in Sleeuwijk ligt nu toch in de lijn. Die beweegtuin lijkt deels een alternatief voor de verdwenen skatebaan. Betrokkenheid van jongeren bij de aanleg en het beheer lijkt ons mede daarom van groot belang. Maar ook betrokkenheid van buurtbewoners en andere belanghebbenden is voor ons voorwaarde voor realisatie. U vindt dit terug in het amendement dat hierop ingediend is.

Duurzaamheid

Er wordt momenteel grote inzet gepleegd op het beteugelen van wateroverlast. Door hemelwater af te koppelen en de verharding in tuinen te minimaliseren kunnen ook inwoners hieraan bijdragen. Mensen moeten zich hier bewust van worden. Daar wordt door de gemeenten in Altena ook op ingezet. Progressief Altena zou het een goede zaak vinden als inwoners ook bij onze ambtenaren terecht kunnen voor een persoonlijk advies zonder dat daar kosten tegenover staan. Wij horen graag of er op dit vlak mogelijkheden zijn.

Dat Werkendam de opgave op het gebied van duurzaamheid absoluut niet zal halen, is een zekerheid. Met windmolens in de streek zou een grote slag gemaakt kunnen worden. Als binnenkort de Regionale Energietransitie besproken wordt zal Progressief Altena hier dan ook zeker op terugkomen.

Vervoer

Al jarenlang maakt Werkendam bij vervoerders wensen kenbaar voor andere routes en uitbreiding van diensten. Steeds tevergeefs. Hoe mooi is het dan dat er een initiatief ontstaan is voor het opzetten van een belbus, gereden door vrijwilligers. Deze belbus zou aanvullende routes moeten rijden, waaronder naar het Biesbosch museum. Maar de belbus zou ook moeten rijden op tijden dat o.a. de buurtbus niet meer in bedrijf is. Dus in de avonden en de weekenden. Progressief Altena weet dat de belbus gemeentelijk al steun toegezegd heeft gekregen voor wat betreft het gebruik van communicatiekanalen en meedenken over de opzet. Zolang er echter geen busjes zijn kan de belbus niet van start. Inzet van de buurtbusjes voor dit doel zou een oplossing kunnen zijn. Progressief Altena vraagt het college om hier bij Arriva op aan te dringen. Een andere optie is wellicht de inzet van de busjes die gebruikt worden voor het vervoer van leerlingen. Voor de goede orde: het project belbus mag wat betreft Progressief Altena best wat kosten.

Progressief Altena hecht grote waarde aan de veerverbindingen én aan duurzaamheid. Dat wij gaan voor het verduurzamen van de drie veerverbindingen aan de noordzijde van onze gemeente zal u dan ook niet verbazen. Ofwel wat betreft Progressief Altena worden de veren Werkendam-Hardinxveld, Werkendam-Gorinchem en Sleeuwijk-Gorinchem alle drie in stand gehouden. Het door Lokaalbelang en CDA opgestelde amendement dienen we dan ook van harte mee in.
Voor het onderwerp jeugd en jeugdoverlast heeft Progressief Altena in de commissie al vrij veel aandacht gevraagd. Voorzien van de cijfers mbt de overlastmeldingen en straks de rapportage over de realisatie van jeugdhonken is dit wat ons betreft in december pas weer opnieuw aan de orde. Wel wil Progressief Altena hier aandacht vragen voor poppodium Xinix. Xinix is één van de weinige ontmoetingsplaatsen voor jongeren die in Altena resteren en het is bovendien één van de weinige grote cultuuruitingen in onze gemeente Daarnaast draait het podium voor 100% op vrijwilligers. Waar Werkendam structureel geld steekt in cultuuruitingen, in jeugdhonken en in organisaties die draaien op vrijwilligers gebeurt dat niet voor Xinix. Dat is buitengewoon vreemd. Progressief Altena zou hier kunnen pleiten voor structurele steun aan Xinix, maar op dit moment kiezen we voor het verzoek om de lening die Xinix bij de gemeente heeft kwijt te schelden. Xinix heeft op dit moment moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, overal waar mogelijk heeft men bezuinigd en dankzij goodwill van derden is men nog niet kopje onder. Progressief Altena vindt het hoog tijd worden dat ook de gemeente een gebaar maakt naar dit unieke poppodium. Een pareltje in de streek. Progressief Altena dient een amendement in dat beoogt de schuld van Xinix kwijt te schelden. De tekst daarvan is gaandeweg de voorbereiding deels gekaapt voor de motie van Lokaalbelang en CDA.
Tot slot hebben wij twee zaken mbt de belastingvoorstellen.
Wij horen graag van het college of er bezwaren zijn tegen het afschaffen van de leges voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart. Afhankelijk van de beantwoording zal Progressief Altena hier dan op terugkomen in de fusieraad bij de harmonisatie van de belastingvoorstellen.

In de kwijtscheldingsverordening is opgenomen dat het maximaal kwijt te schelden bedrag bij aanslagen afvalstoffenheffing €.131,40 is. Dat bedrag is gebaseerd op 12 aanbiedingen van een grote grijze container. Met het halveren van het aantal ophaalrondes grijs, betekent dit dus dat de grijze container iedere, IEDERE ophaalronde aangeboden kan worden. Progressief Altena wil voorop stellen heel blij te zijn met het kwijtscheldingsbeleid. Rekeningen voor het legen van de container zijn vaak lastig te voldoen voor mensen met een kleine portemonnee. Maar waar het gemiddeld aantal aanbiedingen van een grijze container in Werkendam nog geen 6 per jaar is, zijn we met een kwijtscheldingsbeleid voor 12 aanbiedingen wel wat doorgeschoten. De prikkel tot afvalscheiding zit er voor mensen met een laag inkomen niet meer in. Ons hele afvalbeleid hangt van bewustwording aan elkaar, maar door het royale kwijtscheldingsbeleid schiet dit voor minima zijn doel voorbij. Progressief Altena vindt dan ook dat de kwijtschelding afvalstoffenheffing omlaag moet. Wat ons betreft kan deze naar 6 aanbiedingen per jaar, maar als u dat te scherp vindt, dan is 8 aanbiedingen wat ons betreft een goed alternatief. Wij dienen hiervoor een amendement in.”

Van onze inbreng werd het volgende gerealiseerd:
– Bredere groep wordt geïnfomeerd over het Kindpakket
– Bezuiniging Steunpunten geheel van tafel
– Realisatie beweegtuin in Sleeuwijk met belanghebbenden
– Gemeente steunt inwoners bij voorkomen wateroverlast
– Belbus is positief in beeld
– Verduurzaming en behoud van de drie veerverbindingen
– Deur voor financiële steun van Xinix staat eindelijk op een kier
– Kwijtscheldingsbeleid bevat nu prikkel tot afvalscheiding