Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Motie PA krijgt vorm
Online platform ‘Aan de slag!’ wordt uitgebreid!

Participatie is in de gemeente Altena geen lege belofte meer: bij allerhande voorstellen en ook bij de nieuwe omgevingswet behoort participatie inmiddels tot het standaard repertoire. Toch vond Progressief Altena dit nog onvoldoende. Daarom dienden we op 2 juli 2019 (samen met de ChristenUnie) een motie in om een online portaal in te richten. Die motie is met brede steun aangenomen: alleen CDA en SGP stemden tegen. Vervolgens is het door het college uitgewerkt onder de naam ‘Aan de slag’. Het platform gaat nu – na een succesvolle proefperiode – uitgebreid worden met de mogelijkheid voor inwoners om zelf onderwerpen aan te dragen en op de agenda te zetten.

Geschreven door

Deze interactie draagt bij aan een duurzame verbinding met de samenleving; een belangrijke wens van de gemeente én van ons. Met dit platform ziet Progressief Altena dat de lokale democratie wordt versterkt en toegankelijker wordt gemaakt. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken in mogelijkheden en om verantwoordelijkheden samen te beleggen waar dat het meest effectief is voor alle betrokkenen. Digitale participatie biedt nieuwe kansen om inwoners op een grotere schaal te bereiken en actiever te betrekken: een portal voor vragen, advies, suggesties en contact. Zo zorgen we ervoor dat de lijnen tussen bevolking en bestuur kort blijven, juist na de fusie. 

Testperiode platform

In de proefperiode van het platform ‘Aan de slag!’ zijn ideeën opgehaald uit de dorpen én zijn discussies gefaciliteerd over onderwerpen die vooraf door de gemeente waren gekozen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe inzichten en draagvlak bij de betrokken inwoners. Er zijn specifieke groepen inwoners bereikt. Daarnaast zien we ook mogelijkheden om inwoners zo meer bij de lokale politiek te betrekken. 

Schermafbeelding van platform 'Aan de slag'
Schermafbeelding van website Aan de slag

Ons uitgangspunt daarbij is dat het platform een aanvulling is op de bestaande participatiemethoden. Niet voor iedereen is de digitale wereld toegankelijk. Denk daarbij aan inwoners die in een kwetsbare positie verkeren, bijvoorbeeld vanwege hun afhankelijkheid van de overheid, hogere leeftijd, lagere opleiding en/of beperkte digitale vaardigheden. Het moet duidelijk en transparant zijn hoe er met de data wordt omgegaan. Om als een eerlijke brug tussen inwoners en overheid te kunnen dienen, moeten de online verhoudingen van het begin af aan op een democratische wijze geprogrammeerd en ontwikkeld worden.

De wens van een (online) platform stond in ons verkiezingsprogramma en hebben wij meegenomen bij de vorming van een coalitie. Zo is het in het collegeakkoord terecht gekomen. Het resultaat: van een wens in een programma naar de realisatie binnen drie jaar. Iets om trots op te zijn! De eerste proefperiode ligt nu achter ons en het smaakt naar meer. Het is hoog tijd voor de tweede stap: samen met de inwoners kijken en ervaren hoe het platform ook kan werken bij onderwerpen die uit de samenleving worden aangedragen. Ik kijk ernaar uit en nodig iedereen uit: Aan de slag!

Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena