Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Het kan anders

Publieksversie Programma Progressief Altena 2022-2026

Snel naar:
Logo Progressief Altena PA met partijen

Wij kiezen voor een Altena met aandacht en zorg voor de omgeving. Een Altena waar je met plezier woont, waar iedereen ertoe doet en zich kan ontplooien. Als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, kan iedereen meedoen. Samen staan we sterk vanuit drie kernwaarden: duurzaamheid, ontplooiing en solidariteit. Deze begrippen zijn de leidraad in ons programma.

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ons verkiezingsprogramma. Je leest nu de publieksversie. Hier brengen we acht thema’s voor jou beknopt en concreet tot leven: vijf thema’s spelen in de campagne van álle partijen een rol, al wordt er natuurlijk anders over gedacht.

Met de laatste drie thema’s onderscheidt Progressief Altena zich juist omdat veel andere partijen daar weinig of geen aandacht voor hebben. Als je meer wilt weten of het hele programma wilt lezen dan vind je daarvoor in het slotwoord mogelijkheden.

We vertellen wat we concreet hebben bereikt en wat we willen. We hopen dat je net als wij zult ervaren dat het anders kan. Veel leesplezier!

cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Wonen

Progressief Altena wil niet alleen maar méér bouwen, maar ook voor de toekomst bouwen. Woningbouw die past in de kernen, betaalbaar en duurzaam voor de lokale woningbehoefte in Altena. Het lijkt op gespannen voet te staan, maar dit hoeft echt niet zo te zijn. Neem bouwplan Op ’t Loev in Woudrichem. Daar is járen over gesteggeld, maar de Raad van State gaf ons wèl gelijk. Als je aan de toekomst denkt, dan stem je voor:

 • Realiseren van maatwerk woonvormen zoals een Knarrenhof, familiehuizen, tijdelijke woonvormen of ‘tiny houses’: kleine, goedkope koopwoningen.
 • Klimaatneutraal bouwen
 • Meer betaalbaar wonen
 • Natuur-inclusief bouwen (ruimte voor groen, water en bomen)
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Mobiliteit

We willen zorgen dat iedereen veilig op elke plek in de gemeente kan komen. Daarom zetten we ons in voor:

 • Goede en veilige schoolroutes en fietsstallingen o.a. bij bushaltes, scholen en winkelcentra.
 • Snelheid omlaag in – en vrachtverkeer uit – de kernen
 • Distributiepunten voor pakketservice
 • Verbeteren openbaar vervoer en snelle (tram)verbinding met de steden Breda, Utrecht en Den Bosch
 • Overlast van auto’s in de vesting Woudrichem verminderen
 • Stimuleren gebruik deelauto
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Klimaat

Met een zorgvuldige, betaalbare energietransitie kunnen we zo veel mogelijk onafhankelijk van fossiele energie worden. We moeten ons ook voorbereiden op heftige regenbuien. Dat kan met een actieve gemeente die zich inzet voor de volgende maatregelen:

 • Een evenwichtige, haalbare strategie met onder meer een regionaal windmolenpark waaraan iedereen kan meedoen.
 • Ondersteunen van mensen bij het isoleren van hun huizen
 • Een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s en de fiets
 • Sluiten van de Amercentrale
 • Recycling van grondstoffen en (afval)materialen
 • Benutten van daken van bedrijven voor zonnepanelen
 • Groene dorpskernen
 • Collectief opwekken van zon-, wind- en waterenergie stimuleren (wokkelmolens)
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Landschap

In ons open en biodivers polderlandschap zijn landbouw en natuur één. De economie moeten en kunnen we goed inpassen. Bij ontwikkeling en behoud kijken we naar de belangen en brengen we balans.

Door onze inzet worden er de komende jaren bijvoorbeeld wielen uitgebaggerd. Dat is erg goed voor de waterkwaliteit die voor mens en natuur belangrijk is. Wat willen wij nog meer?

 • Rond alle kernen meer natuur en wandelpaden
 • Ruimte tussen de woonkernen behouden
 • Ruimte voor (lokale) bedrijven die de kracht van Altena versterken
 • Aanleg van bloemrijke graslanden, bermen, hagen en natuurvriendelijke oevers
 • Bevordering van circulaire en natuurinclusieve landbouw
 • Behoud en aanleg van bosgebiedjes, natte buffers en ecologische verbindingszones
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Gezond

Het is belangrijk dat iedereen kan kiezen om te bewegen, sporten, en gezond te eten en drinken. Vanuit onze initiatieven is er een Atletiekbaan en Paardensport gerealiseerd in Sleeuwijk, zijn de volkstuinen in Rijswijk behouden en kan ieder kind op zwemles. Een stem op Progressief Altena betekent méér aandacht voor:

 • Sport en bewegen
 • Veerkracht, eigen regie en een betekenisvol leven
 • Preventie van alcohol & drugs
 • Gezamenlijk mooie initiatieven nemen en deze omarmen
 • Het voorkómen van ziekte
 • We willen onze parken toegankelijk inrichten en gebruiksgroen zoals pluk-, volks- en beweegtuinen (zoals het Hankse bos) bij de kernen realiseren.
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Kunst en cultuur

De vorige thema’s vindt iedereen belangrijk. Maar dat geldt niet voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur is niet de kers op de taart, maar de bodem ervan.

Daar staan wij voor: cultuureducatie was er al, nu is er ook een doorlopende lijn muziekeducatie op lagere scholen en een echt talentenprogramma komt eraan. Ontwikkeling van kwaliteit, identiteit en samenwerking binnen Altena is de investering meer dan waard. Een stem op Progressief Altena betekent uw steun aan:

 • Meer ruimte voor jongeren in dorpshuizen, jeugdhonken en uitgaansgelegenheden
 • Realiseren van culturele broedplaats in bestaande locatie(s)
 • Erfgoed in stand houden, gebruik ervan waarderen en stimuleren
 • Een bibliotheek die laaggeletterdheid vermindert en lezen bevordert. Ruimere openingstijden van de bibliotheek in de kernen. Want goed lezen en schrijven is belangrijk.
 • Resterende schuld van Xinix overnemen en hun ambities als hèt poppodium in Altena steunen
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Meedoen

Iedereen – jong en oud – kan meedenken, -praten en -doen bij veranderingen in de eigen buurt. Door onze vasthoudendheid wordt de gemeentelijke website in de komende jaren toegankelijker gemaakt. En ieder jaar doen we mee aan de Landelijke opschoondag in maart en de World Cleanup Day in september.

Zo maken we het samen waar! Heb jij ook een goed idee voor beter wonen of een betere omgeving? Dan gaan we je idee steunen. En bij ons kun je rekenen op onze inzet voor:

 • Spreekuur van de gemeente in alle kernen
 • Aandacht aan eenzaamheid en zorg voor elkaar in iedere kern
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen maatwerk om hun talenten te ontwikkelen.
 • Leesbare en begrijpelijke taal in en vanuit het gemeentehuis
 • Een lesprogramma burgerschap voor groep 7/8
 • Een digitaal platform waarmee (burger) initiatief makkelijker wordt
 • Burger Beraad
cropped WebsiteLogo Progressief Altena PA

Als het even tegenzit

Soms krijg je te maken met tegenslag, zoals te weinig of geen inkomen, lichamelijke of geestelijke problemen, waar je zelf geen oplossing voor kan vinden. Wij geven solidariteit handen en voeten door te luisteren en samen te zoeken naar een toekomstgerichte oplossing waarbij niet de regels maar de mens voorop staat.

“Samenredzaam Altena” bouwen we verder uit zodat talenten en kwaliteiten tot bloei kunnen komen. Iedereen heeft behoefte aan bestaanszekerheid en een rechtvaardige samenleving. Wij willen dat de gemeente verantwoordelijk, open en eerlijk omgaat met de belangen van al onze inwoners.

 • Vertrouwen in de overheid herstellen door mensen serieus te nemen.
 • De gemeente neemt de regie op terreinen waar het marktdenken faalt.
 • Geen keiharde afstraffing als mensen in contact met de gemeente kleine fouten maken.
 • Bestaanszekerheid als uitgangspunt voor mensen in problemen.
 • Samenleven = oog hebben voor elkaar = samenredzaam.
 • Iedereen is voor ons waardevol ook als het even tegen zit.
Waterberging Rijswijk 2
Foto WCD Veen bij Verkeersbord 2

Meer weten?

Heb je een eerste beeld gekregen van onze daden en idealen en wil je meer weten? De themakoppen in dit document bevatten actieve links naar ons programma met onze visie. Misschien heb je ook belangstelling voor onze inzet op andere thema’s.

Neem bijvoorbeeld veiligheid. Door onze inzet zijn er twee Boa’s met aandacht voor het buitengebied aangetrokken. We willen dat iedereen beter weet hoe ze veilig kunnen leven. En zo zijn er nog andere onderwerpen waarvoor wij ons zullen inzetten. Lees dat in ons volledige programma.

En je kunt natuurlijk altijd contact leggen met één van onze huidige of kandidaat raadsleden.