Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Reactie op begroting 2017 Aalburg

Algemene Beschouwingen bij de begroting 2017 – 2020 van de gemeente Aalburg

[elementor-template id=”4835″]

Inleiding

Het college presenteert deze begroting met een klein positief saldo. Dat klinkt mooi, maar het is slechts schone schijn. In werkelijkheid komt u ruim 250.000 euro tekort. Dat tekort dekt u door 278.000 euro uit de vrijgevallen bestemmingsreserve wegen rechtstreeks naar het resultaat over te boeken. De vreugde over een sluitende begroting krijgt op die manier een wrange bijsmaak.

Bestuur

Samen Doen staat nog steeds hoog op de agenda van het college. Op zich is dat terecht want de verhouding tussen overheid en de samenleving is ontegenzeggelijk aan het veranderen. Mede ingegeven door bezuinigingen wordt de samenleving gestimuleerd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Die samenleving moet daarbij echter wel kunnen rekenen op een consistente houding van de overheid. Vertrouwen is de belangrijkste pijler voor samenwerking.
Anderhalf jaar geleden werd bij de start van BuBeClu in het voormalige EFS gebouw dit project geroemd als een lichtend voorbeeld van Samen Doen. Een jaar later wordt voorgesteld om het gebouw te verkopen terwijl er inmiddels een groeiend aantal activiteiten in plaats vindt.
Dat is geen participeren, dat is dicteren. Is er inmiddels meer duidelijkheid?

Veiligheid

De noodzaak voor buurtbemiddeling is groot omdat er steeds meer tijd wordt besteed aan conflicten tussen buren, zo lezen wij. Maar anderzijds is het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. Ook hier een tegenstelling: De terugtredende overheid die signaleert dat met dat terugtreden het probleem niet is opgelost en vervolgens een extern bureau inhuurt om alsnog het werk te doen.

Verkeer en openbare ruimte

Uit de vrij gevallen bestemmingsreserve wegen wordt 330.000 euro besteed aan “Kwaliteitsverbeteringen”. Vallen deze kwaliteitsverbeteringen onder de nieuwe regels m.b.t. de investeringen met een maatschappelijk nut?

De bezuinigingen op het groenbeheer verlopen moeizaam. Eerst waren aanvullende bezuinigingen nodig om de doelstelling te halen. Vervolgens staat de belangrijkste aanvullende bezuiniging, die werd gezocht in  het minder maaien van bermen in het buitengebied, op losse schroeven.

Ten aanzien van het groenbeheer en de groenomvorming zien wij graag een nadere analyse tegemoet waarin niet alleen de financiële aspecten worden belicht, maar waarin ook de sociale gevolgen en de maatschappelijke beleving worden geëvalueerd.

Het sociale aspect speelt ook een rol bij de aanbesteding van de inzameling van kleding. Op dit moment gebeurt dit lokaal/regionaal waarbij mogelijkheden ontstaan voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij een grootschalige aanbesteding zou deze vorm van “social return”wellicht verdwijnen.

Hoe waardeert u deze gevolgen?

Lokale economie

Onze bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant moet worden verhoogd, met name om de ambities waar te maken op het gebied van Logistiek, Maintenance en Biobased economy. Ongetwijfeld belangrijke doelstellingen, maar wat zien wij in Aalburg concreet terug voor onze bijdrage van ong. € 100.000?

Cultuur, recreatie en sport

Een accommodatie voor de Altena Road Runners zou, vooruitlopend op de nieuwe gemeente, een simpel gezamenlijk project moeten zijn. Deze vereniging van 300 leden vraagt al 20 jaar terecht om daadkracht van de 3 gemeenten. Helaas blijkt Aalburg ook hier een afwijkend standpunt te hebben waardoor het proces opnieuw gefrustreerd dreigt te raken.

Ten aanzien van de bibliotheek zijn wij blij dat de bezuinigingen, althans voor een deel, niet doorgaan. Ons amendement van vorig jaar, dat toen verder door geen enkele partij werd gesteund, wordt daarmee alsnog gehonoreerd. De vraag is echter wat de realiteit is. De teksten uit de beleids- en beheersbegroting zijn met elkaar in tegenspraak. Graag duidelijkheid; met name voor het jaar 2017!

Sociaal domein

Mooi dat de eigen bijdrage voor de WMO omlaag kan, maar zorg gaat niet alleen om geld. Voor sommige cliënten is het misschien belangrijker om méér zorg te krijgen dan om een lagere bijdrage te betalen. Wordt die mogelijkheid ook geboden?

Wat betekent “ondersteunen van cliënten door opgeleide vrijwillige cliëntenondersteuners” in de praktijk?  Wordt hiervoor een beroep gedaan op toch al overbelaste mantelzorgers?

De regering en de VNG hebben een convenant afgesloten over de besteding van de € 100 miljoen extra voor de bestrijding van kinderarmoede. Hoe denkt u alle kinderen (0 – 18) in Aalburg die in aanmerking komen voor deze aanvullende hulp te bereiken en hoe gaat u die kinderen en hun ouders betrekken bij de uitvoering van deze extra inzet?

Bouwen en ruimte

Er wordt steeds meer beslag gelegd op “het goud van onze streek”, ofwel de open ruimte. Meer en steeds grotere agrarische bedrijven vervangen de bestaande bedrijven in de polders. Die oude bedrijfsgebouwen blijven vaak staan waarna er vervolgens een nieuwe bedrijfs- of maatschappelijke bestemming voor wordt gezocht. Welke visie hebben de drie gemeenten gezamenlijk op deze ontwikkeling?

Bij de huisvesting van vergunninghouders wordt met name gesproken over de kosten van de gemeentelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om het huisvesten van 25% van de vergunninghouders. Hoe denkt u, los van de kosten, deze huisvesting te realiseren?

Voor het toezicht op de stabilisering en de handhaving van bewoning en bebouwing op de Veense Put gaat u uit van bijna € 200.000 voor 2017 en 2018. De vraag is wat er daarna nog komt. Dit is voor Progressief Altena absoluut niet acceptabel.  Het stabiliseren duurt nog 10 jaar en gebeurt op basis van een contract tussen de Veense Put en de aannemer. Moeten wij daar elk jaar 300 uur aan besteden? Voor wat betreft handhaving van bebouwing en bewoning worden al grote concessies gedaan in het beoogde bestemmingsplan. Moeten daar bovenop nog tonnen aan handhaving worden besteed? Voor ons het bewijs dat dit een heilloze weg is.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De post “Onvoorzien” wordt aanzienlijk verhoogd en verspreid over de programma’s.
Waaraan deze middelen worden besteed blijkt op deze manier pas achteraf in de jaarrekening. Dit is wat ons betreft niet transparant. Besteding van de post onvoorzien kan wat ons betreft alleen op basis van duidelijke criteria (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar) en in combinatie met een actuele rapportage aan de raad.

Is het college bereid die rapportage, waar mogelijk vóóraf, te verstrekken?

Namens Progressief Altena,

Kees de Waal.

Deel dit artikel op: