Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Reactie op de kadernota en de jaarrekening van Werkendam

De jaarrekening laat zien dat Werkendam een solide financiële positie heeft. De reserves zijn gunstiger dan gemiddeld en de schuldenpositie is relatief laag. “Enige” minpuntje is dat de lokale lasten voor de inwoners ruim boven het gemiddelde liggen.

Het meerjarenperspectief in de kadernota laat echter zien dat de financiële positie van Werkendam de komende vier jaar aanzienlijk minder rooskleurig wordt. De reserves waaruit de investeringen betaald worden lopen in de jaren 2014 t/m 2018 terug van 10,7 naar 2,1miljoen. En ook op de reserves intergas en financieel economische reserve wordt stevig ingeteerd.

Op zich logisch. We zitten immers landelijk in een economische dip, maar willen ondertussen wel onze voorzieningen op peil houden en investeren in nieuwe zaken. Dat kost geld. Progressief Altena vindt echter dat het college van B&W daarin doorslaat. Beleid wat uitgestippeld wordt, lijkt niet meer op zorgvuldig afwegen, maar op mooie sier maken met spaartegoeden uit het verleden.

Hoewel het met het verstrijken van de tijd steeds lastiger wordt blijven wij pleiten voor meer spreiding van de bouw van mfa’s. Daarnaast vindt PA het aanleggen van kunstgras in Werkendam, Hank en Dussen een luxe die wij ons op dit moment niet moeten permitteren en is het vragen om 3 ton voor externe inhuur tegenover een bezuiniging van 4 ton op de organisatie een signaal van bedenkelijk personeelsbeleid.

Tegelijkertijd vindt Progressief Altena het met een eigen vermogen van 35,7 miljoen euro en met 4,3 miljoen aan plannen voor buitensportaccommodaties volstrekt onbegrijpelijk om organisaties en groepen mensen in onze gemeente met 20 tot 75 duizend euro per jaar te korten. Genoemde bedragen zijn voor belanghebbenden aanzienlijk, maar vallen volkomen in het niet bij het eigen vermogen en de grootse plannen die er zijn in Werkendam. Maar er is meer. Behalve om geld gaat het ook om visie, om wat je belangrijk vindt.

In de commissievergadering gaf het CDA, bij monde van Jennie Assink,  aan dat zij de heftige bezuinigingen kon verdedigen omdat de drie decentralisaties bovenaan blijven staan. PA vindt echter dat dat geenszins het geval is. En in de krant geeft LokaalBelang aan zorgvuldige uitvoering van de nieuwe rijksverplichtingen het belangrijkste te vinden. Dat blijkt echter niet uit de bezuinigingen die uw eigen college voorstelt.

We staan aan de vooravond van een grote cultuuromslag. Met de drie decentralisaties moeten mensen het op het gebied van zorg, jeugd en werk meer en meer zelf gaan doen. Maatwerk moet plaatsruimen voor algemene voorzieningen of beter nog voor oplossen met eigen kracht. Om dat te realiseren komt minder geld beschikbaar dan voorheen. PA vindt dan ook dan je niet op voorhand – als bezuiniging – bestaande voorzieningen al uit dit krappe budget moet gaan betalen. Daarnaast zal ook Trema als partner keihard nodig zijn om de transitie awbz/wmo en de transitie jeugd optimaal gestalte te geven. Maar ook de voorgestelde bezuinigingen op onderwijsbegeleiding, op leerlingenvervoer en op sportsubsidies raken aan de decentralisaties. Ofwel als het college, de raad, als cda en Lokaalbelang het goed gestalte geven van de decentralisaties daadwerkelijk belangrijk, of het belangrijkste vinden, dan wordt er met deze bezuinigingen een volstrekt verkeerd signaal gegeven.

Dan cultuur. We liepen er al niet mee vooraan, maar het relatief kleine beetje cultuurbeleid dat Werkendam heeft lijkt er nu ook aan te moeten geloven. PA snapt dat niet alles in de lucht te houden valt en is het met u eens dat er geschrapt kan worden in de combinatiefuncties. Echter wat ons betreft niet op het gedeelte cultuur, maar flink op het gedeelte sport. Als beijveraars van het PGB voor muziek zouden we dit natuurlijk graag behouden, maar we kunnen ermee leven als het in ieder geval overeind blijft voor mensen met een kleinere portemonnee. En monumentenbeleid, met de molens voorop, moeten we niet verkwanselen. Door de reserve monumentenfonds te blijven voeden moet dit beleid toch voortgezet kunnen worden?

Samenvattend tekent Progressief Altena voor amendementen met de volgende strekking:

 1. Niet onderbrengen van bestaande kosten in het nieuwe budget voor de decentralisaties.
 2. Voorgestelde bezuiniging onderwijsbegeleiding langzamer afbouwen tot nul.
 3. Geen extra bezuiniging op Trema van 70.000 euro, maar nader overleg tussen gemeente en Trema over haalbaarheid en wenselijkheid van de bezuinigingen waarbij concrete invulling van de oude en de eventuele nieuwe bezuiniging eerst wordt voorgelegd aan de raad.
 4. Monumentenbeleid in voortzetten.
 5. Geen eigen bijdrage invoeren voor leerlingenvervoer.
 6. Geen bezuiniging op sportsubsidies.
 7. Geen wijzigingen mbt de deeltaxi
 8. Betere beheersing van kosten op het ROB

De zojuist genoemde 8 amendementen worden samen met de ChristenUnie ingediend. Daarnaast heeft Progressief Altena drie amendementen met de volgende strekking:

 1. Geen cultuururen schrappen bij de combinatiefunctie, maar deze onderbrengen bij de biep zodat de voorgestelde bezuiniging van 11.000 euro aldaar kan komen te vervallen. Daarentegen wel 1 fte op sport schrappen bij de combinatiefuncties.
 2. PGB muziekonderwijs onderbrengen in het activiteitenfonds
 3. Realisatie van een atletiekbaan in de tijd naar voren halen

Met dit totaal aan amendementen schrapt PA naar schatting 3,5 ton euro aan bezuinigingen. Het meerjarenperspectief lijkt daar een deel van op te kunnen vangen en het resterende bedrag is op te brengen door geen 3 ton extra uit te trekken voor externe inhuur, kunstgras alleen aan te leggen waar dat echt nodig is en de kosten ROB beter te beheersen.

Tot slot nog weer even terug naar de jaarstukken. Hoewel het pas echt samenbalde zo rond de verkiezingen speelde de zaak Potters en de knellende bestuursopdracht P&O  ook al in 2013. Het zijn twee kwesties waar eerst de PvdA en nu Progressief Altena erg zwaar aan tilt. Het gesprek over de zaak Potters met de burgemeester lijkt maar niet van de grond te komen omdat er een gedrocht van geheimhoudingsverklaring onderligt die geen recht doet aan de afgesproken en in het openbaar beleden intenties. En over P&O wordt weliswaar morgen gesproken, maar dit is in besloten kring en zal zich waarschijnlijk beperken tot de beëindiging van de samenwerking in Altena. Die gestopte samenwerking op P&O is voor PA echter slechts een symptoom van de wijze waarop P&O in het algemeen op het gemeentehuis in Werkendam wordt ingevuld. PA roept daarom zowel het college als de raad op beide kwesties echt in de ogen te kijken en samen op weg te gaan naar verbetering. Dit gaat niet alleen over een betrouwbare overheid, maar ook over de beeldvorming van ons mooie Werkendam.

Deel dit artikel op: