Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Reactie op jaarrekening 2015 en kadernota 2017 van Werkendam

Gepubliceerd: 7 juli 2016

Als reactie op de jaarrekening 2015 en de kadernota 2017 wil Progressief Altena u meenemen in een zestal thema;’s, te weten jongerenwerk, het sociaal domein, wateroverlast, zwembaden, bezuinigingen en de fusie:

Met de sloop van de Kwinter en van ’t Honk is een basis weggeslagen onder het jongerenwerk. Door jongeren en vanuit het gemeentehuis is afgelopen jaar naarstig gezocht naar een alternatieve locatie voor de jeugd. Tot een uur geleden: tevergeefs. Er was altijd wel ergens een beer op de weg.
Maar als, ALS we hier met elkaar ECHT vinden dat onze jeugd ergens een dak moet krijgen, dan laten we ons niet tegenhouden door geld, buurt of bestemmingsplan. En als het dan nog niet lukt om een accommodatie te realiseren die tevens door anderen gebruikt wordt, dan zetten we de volgende stap en realiseren we een onderkomen specifiek voor onze jeugd.
Voor Progressief Altena is het helder. De jeugd in Sleeuwijk en in Werkendam moet een plek hebben. De wethouder kan wat ons betreft op pad met geld vanuit het accommodatiebeleid en vanuit de reserve WMO. En Progressief Altena geeft de wethouder ook gelijk twee locaties mee om zijn opdracht mee te beginnen, namelijk de ijsbaan in Werkendam omdat contacten daar totnogtoe positief waren en er van een buurt geen sprake is en de BabyDump in Sleeuwijk met als beoogd doel deze voor minimaal drie jaar vast te leggen. Het begin is gemaakt met het zojuist genomen besluit onder 6i.

Het sociaal domein: Zoals verwacht blijft er met name op de WMO een flinke som geld over. Hoewel de klanttevredenheid over de WMO goed is, blijft PA twijfels houden over de uitvoering van de WMO. Die twijfels zitten met name in de hoogte van de eigen bijdrage die mensen blijkt te weerhouden van het afnemen van zorg. We verwachten dan ook nog vóór de begrotingsbehandeling hierover een discussienotitie van het college.
Als gemeente willen we het sociaal domein meer en meer als één geheel beschouwen: jeugd, zorg en werk meer en meer met elkaar verbinden, grenzen wegnemen. Met dit voor ogen is het vreemd dat we WMO-geld angstvallig voor de zorgkant van de WMO houden, terwijl er voor de jeugd – neem nu de jeugdaccommodatie – nog wensen zijn en binnen de Participatiewet financiële armslag meer dan welkom is om de grote instroom aan uitkeringsgerechtigden op weg te helpen naar werk. Progressief Altena is er dan ook een voorstander van om op voorhand een deel van het WMO-budget in te zetten op de P-wet.
Geld wat ontvangen wordt voor het sociaal domein, moet ook besteed worden aan het sociaal domein. Daarom vindt PA het niet juist dat een deel van het resultaat over 2015 toegevoegd wordt aan de reserve grond. Immers, het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van onderbesteding op de WMO. Bovendien gaan we vanuit diezelfde WMO-gelden ook al een bijdrage van rond de €.150.000 doen in de bouw van een woon/zorgvoorziening in Sleeuwijk. Nu nogeens €.265.000 aan WMO-gelden gebruiken om het gat Oude Es/Nieuwe S te dichten is ons een brug te ver. Het amendement dat CU op de bestemming van het resultaat indient, is mede ondertekend door PA..
Geld wat ontvangen wordt voor het sociaal domein, moet ook besteed worden aan het sociaal domein. Daarom wil PA nog steeds geen maximum stellen aan de hoogte van de reserve sociaal domein. Om terug te komen op het begin van dit betoog: we weten nog niet wat een verschuiving van de eigen bijdrage gaat betekenen en ook algemene voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. Daarnaast heeft PA zojuist de wens weggelegd om meer geld te steken in de P-wet. Wat dit alles bij elkaar financieel voor de toekomst gaat betekenen is onzeker, PA zal daarom ook een amendement indienen op het nog niet maximeren van de reserve sociaal domein. Samen met de CU

Wateroverlast was sinds de zomer van 2014 één van de speerpunten van Progressief Altena. Het stemt positief dat de probleemgebieden inmiddels, door gemeente en waterschap samen, aangepakt worden. Maar daarmee zijn we er niet. Alle kernen in Altena moeten een gelijkwaardig beschermingsniveau krijgen. Voor Werkendam betekent dit een grote inhaalslag in het gemeentelijk rioolstelsel. Het beschermingsniveau bij ons is namelijk significant lager dan dat van Aalburg en Woudrichem. Voor de maatregelen tot 2019 lijkt het budget toereikend (we hopen het met u), maar ook na 2019 zal Werkendam nog druk zijn met het klimaatbestendiger maken van haar waterhuishouding. Rioolrechten zullen dan weer moeten stijgen. Ofwel voor de burgers gaan die lasten omhoog. Onze inwoners zullen dan wellicht denken dat de fusie daar debet aan is en dat zal een aantal mensen hier aan tafel niet verkeerd uitkomen……. PA roept echter op het eerlijke verhaal te vertellen.

In november j.l. diende PA een amendement in om in 2019 geen bezuiniging op te nemen van 250.000 euro op de zwembaden. De belangrijkste overweging daarbij was dat een dergelijke bezuiniging zou leiden tot sluiting van minimaal één van onze beide openluchtbaden. Wij wilden en willen, als het enigszins mogelijk is, in beide kernen een zwembad behouden. Inmiddels is het rapport zwembadvisie voltooid en ligt wat ons betreft de vraag voor hoe hard die bezuiniging van 2,5 ton nog is. PA hoort partijen die hier indertijd toe besloten in de wandelgangen nu roepen dat beide baden open moeten blijven. Betekent dit dus dat u bereid bent die bezuiniging geheel of gedeeltelijk terug te draaien?

Nav de meicirculaire komt u met een aangepast meerjarenperspectief voor de kadernota 2017. De financiële gevolgen ten gevolge van de wijzigingen in het BBV stelt u daar op nul. In de eigenlijke kadernota stond hiervoor nog een PM post. Ondertussen vernemen wij uit de media dat de gemeente Aalburg een tegenvaller inboekt van 225.000 euro op rente grondexploitatie tgv de wijzigingen in het BBV. Een dergelijke inschatting moet toch in onze gemeente ook te maken zijn. Graag en reactie hierop.
Ook na verwerking van de meicirculaire blijkt de gemeente Werkendam de komende jaren geld tekort te komen. Inkomensverhogingen OF nieuwe bezuinigingen zijn noodzakelijk. Het college doet daarvoor in de kadernota geen voorstellen, maar wil samen met de raad een integrale afweging maken. Blijkbaar weet het college niet meer hoe ze eea moet oplossen en wil ze de complete raad verantwoordelijk maken voor het door haar gevoerde beleid. Beleid dat op een aantal punten echt niet het beleid van Progressief Altena was. U stelt voor met een discussiememo te komen die moet leiden tot keuzes in beleid. Eén van de voorstellen heeft wethouder Bakker al verklapt, nl om te knijpen in de participatiewet, dus te bezuinigen over de hoofden van mensen die noodgedwongen een beroep doen op een uitkering. Hier wil Progressief Altena niet verantwoordelijk voor gemaakt worden. Maar natuurlijk gaan wij meedenken over het beleid, maar alleen in een openbare setting en in de voltallige raad.

PA wil eindigen met de weg die is ingezet naar een fusie tussen Aalburg, Woudrichem en Werkendam in 2019. We zijn blij met de gemaakte keuze en met de goede sfeer tijdens gezamenlijke vergaderingen, maar nog blijer met het enthousiasme en de synergie tijdens de tussenpresentatie door de visiegroepen. Wat een berg werk was er verzet en wat werd er vol vuur gesproken over de toekomstvisies op die ene gemeente die er in 2019 in Altena zal zijn. Visies die bol stonden van duurzaamheid, sociale cohesie, identiteit van de kernen en korte lijnen. Thema’s die Progressief Altena na aan het hart liggen. De korte lijnen vertaalden wij o.a. naar een gemeente zonder gemeentehuis. (We kwamen het idee zelfs tegen tijdens de tussenpresentatie!) Duurzaamheid proberen we steeds opnieuw op de kaart te zetten mede omdat we het beoogde doel niet gaan halen. En heb je het over sociale cohesie dan hoeven we alleen ons pleidooi voor het bestaansrecht van SOJO Hank maar in herinnering te brengen. Over het behoud van de identiteit van de kernen, tot slot, maken wij ons geen zorgen. Die identiteit maken mensen met elkaar. Zolang er zoveel maatschappelijk kapitaal in alle kernen zit, zit het wel goed. Het is aan ons om dat te koesteren.

Deel dit artikel op: