Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Redactiestatuut

Spelregels voor de nieuwsbrief van Progressief Altena

Datum: 19 december 2019
Status: definitief

Doel

Het doel van de Nieuwsbrief is opinies, (fractie)activiteiten en voor de vereniging relevante ontwikkelingen onder de aandacht te brengen van leden en overige geïnteresseerden. Dit document beoogt hierbij spelregels aan te reiken. Om het leesbaar te houden hebben we er voor gekozen er geen juridisch document van te maken, maar maximaal twee A4-tjes met de essentiële zaken, compact verwoord.

Status

Dit is een definitief maar dynamisch document. Als de spelregels niet goed werken, passen we deze aan, worden de wijzigingen besproken in het bestuur en ter vaststelling voorgelegd tijdens een ALV.

De Nieuwsbrief

De nieuwsbrief kent voortaan vier rubrieken:

  1. Aankondigingen (agenda)
  2. Informatie vanuit het bestuur
  3. Informatie uit de fractie of wethouder
  4. En een rubriek opinie.

Deze spelregels gaan met name de rubriek opinie aan.

Rollen

Er zijn in dit verband drie rollen:

1. De auteur

Iedereen kan een opiniestuk inbrengen. Denk aan nieuws, analyse, achtergrondinformatie, commentaar, ontspanning. Hij of zij is verantwoordelijk voor de inhoud van een bericht. Om het gesprek tussen de auteur en de redacteur een kader te geven, maken we onderscheid tussen feiten, meningen, mogelijkheden en humor/fantasieen. Deze komen altijd voor rekening van de auteur. Humor en ironie hebben voorrang op cynisme en er wordt altijd respectvol over anderen gesproken. Binnen deze kaders is er veel ruimte.

De redactie, noch de vereniging is verantwoordelijk voor de opvatting van een auteur. Dit wordt onderstreept door deze tekst in de rubriek opinie op te nemen: “De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena.” Deze zin staat standaard in de nieuwsbrief.

2. (eind)Redacteur

De redacteur kan in overleg met de auteur teksten weigeren of aanpassen. De redactie heeft het recht en de plicht om de (eind)beslissing te nemen.

De redactie bevordert openheid, gaat zorgvuldig om met controversiële onderwerpen, ‘geheimen’ en ‘gevoeligheden’, zonder daarbij belangrijke zaken voor lezers te verzwijgen.

De redactie heeft het recht om opiniestukken te weigeren op grond van gebrekkige relevantie voor de vereniging Progressief Altena.

Er is in onze nieuwsbrief geen ruimte voor zowel commerciële als niet-commerciële advertenties.

3. Bestuur

Het bestuur stelt de eindredacteur aan. Organiseert de informatieverstrekking over verenigingsaangelegenheden aan de redacteur. Voert minimaal eenmaal per jaar een gesprek met de redacteur over reilen en zeilen, verbetermogelijkheden. Het bestuur is klankbord voor de redacteur(s). Het bestuur brengt eenmaal per jaar verslag uit in de ALV over het functioneren van de redactie.

Geschillen en crises

Als er een geschil is tussen de redacteur en een auteur over het redactiebeleid dan kan de auteur zich tot het bestuur wenden. Zo nodig organiseert het bestuur een gesprek. Als er een (redactionele) crisis is dan stelt het bestuur een ALV commissie samen om de crisis op te lossen.