Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Vragen over vervuiling Postweg en Hooge Maasdijk

Gepubliceerd: 17 juni 2019

De gemeente Altena heeft duurzaamheid en het tegengaan van vervuiling en verontreiniging zeer hoog in het vaandel staan. Hierbij zetten we de gemeente op de kaart als ‘de groen-blauwe oase van Brabant’, waarbij het eiland Altena een voortrekkersrol wil vervullen. In het bestuursakkoord is zelfs een actiepunt opgenomen dat we “als gemeente het goede voorbeeld geven door zo duurzaam mogelijk te handelen en ons vastgoed verder te verduurzamen”.

Geschreven door

Christian Alderliesten
Christian Alderliesten

Zo wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de energietransitie, wordt het zwerfafval waar mogelijk tegengegaan en door vele vrijwilligers structureel opgeruimd, ook maken we actief werk van biodiversiteit en de natuur-inclusieve, circulaire samenleving.

Helaas zijn er in de gemeente nog voldoende plekken te vinden die aan ons oog ontsnappen bij het versterken en verbeteren van de situatie voor natuur en milieu. Natuurlijk is het lastig wanneer deze plekken verscholen liggen, of zich bevinden op afgelegen locaties in het buitengebied.
Twee locaties waar de fractie van Progressief Altena onderstaande artikel 53 vragen specifiek op richt, liggen echter op een van de meest prominente locaties van ons eiland; in het schootsveld van de vesting Woudrichem!

Zoals velen wel weten maakt ook de vesting onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die voorgedragen is als UNESCO Werelderfgoed. De instandhouding en beleving van dergelijke potentiële monumenten, zijn uiteindelijk sterk bepalend voor het uiteindelijk binnenhalen van deze felbegeerde status. Het bestuursakkoord heeft hier dan ook een speerpunt voor geformuleerd: “Samen met de Stichting Vestingdriehoek en de deelnemers in het Pact van Loevestein maken we de vesting Woudrichem (vestingagenda) en de forten van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘beleefbaar’.”

De (potentiële) gevaarzetting en milieurisico’s die nu gepaard gaan met de situatie op beide locaties, alsmede de verloedering die daar plaatsvindt, heeft ons doen besluiten onderstaande vragen bij het college in te dienen:

1. Is het college op de hoogte van de situatie op de voormalige gemeentelijke kwekerij aan de
Postweg in Woudrichem, waar een lintafzetting de burger waarschuwt voor de aanwezige
asbestvervuiling?

2. Is het college het met Progressief Altena eens dat asbestvervuiling zoveel als mogelijk dient
te worden voorkomen en dit, wanneer het op gemeentelijke gronden voorkomt, dit zo
spoedig als mogelijk dient te worden opgeruimd?

3. Is het college op de hoogte van de situatie op het terrein van de voormalige Fort-bouw aan
de Hoge Maasdijk, waar zich tot op heden de verbrande resten van de opstallen aanwezig
zijn en bij iedere regenbui de vervuiling van grond- en oppervlakte water toeneemt?

4. Is het college bereid om de situatie op de voormalige kwekerij aan de Postweg zo spoedig als
mogelijk veilig te maken zodat mens en natuur niet langer het gevaar loopt voor asbestvergiftiging of anderszins schade loopt vanwege de daar ter plaatste aanwezige vervuiling.

5. Is het college bereid om de eigenaren van de locatie aan de Hoge Maasdijk te sommeren de
verbrande resten die nu nog op het terrein aanwezig zijn, te laten afvoeren zodat verdere
schade aan het milieu wordt voorkomen?

Namens de fractie van Progressief Altena,

Christian Alderliesten

Afzetlint met waarschuwing voor asbest bij Postweg en Hooge Maasdijk Woudrichem

Deel dit artikel op: