Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Wateroverlast

Na de wateroverlast van 28 juli 2014 was er er op 31 augustus 2015 opnieuw sprake van extreme wateroverlast op vele plaatsen in de gemeente Werkendam. Dit heeft bij ons geleid tot een hele serie vragen aan het college van B&W die u hieronder integraal aantreft:

Dertien maanden na de wateroverlast van 28 juli 2014 was het weer raak en zijn veel dezelfde mensen wederom in hoge mate gedupeerd. “Wat heeft de gemeente in de tussentijd gedaan? Was dat voldoende? Hoe bestaat het dat de gemeente communiceert dat het probleem opgelost zou zijn? Waarom krijgen we niet te horen waarom het nu weer mis is gegaan?” Allemaal vragen die Progressief Altena vandaag gekregen heeft en waarop ook wij een groot deel van het antwoord schuldig moesten blijven. Met dit als vertrekpunt de volgende vragen in het kader van artikel 35:

 

 1. PA neemt aan dan er vandaag herhaaldelijk contact geweest is met het Waterschap. Wat zijn waterschap en gemeente samen van mening dat de oorzaken – los van de enorme hoeveelheid regen – zijn van de extreme wateroverlast in o.a. Nieuwendijk;
 2. Aannemende dat men de vinger op de zere plek kan leggen, waarom is dat dan niet gecommuniceerd met de inwoners? Nu speculeren mensen, wijzen mensen de boosdoener aan, denken zelf de oplossing te weten, enz. Ofwel PA doet een dringend beroep op u om in dergelijke situaties zo snel mogelijk informatie te verstrekken en wij vragen ons af waarom dat niet gelijk gebeurd is.
 3. In de communicatie nav de wateroverlast een jaar geleden gaf het college aan dat dergelijke extreme buien calamiteiten waren die maar eens in de heel-veel jaar voor zouden komen. Is het college met ons van mening dat hier ofwel een verkeerde inschatting is gemaakt ofwel dat de communicatie erg ongelukkig geweest is?
 4. Vorig jaar sprak de gemeente dus nog van een calamiteit. PA is van mening dat je dat dertien maanden later niet nogeens als zodanig kunt benoemen. Betekent dit dat de gemeente ook aansprakelijk te stellen is voor de wateroverlast die nu heeft plaatsgevonden?
 5. Menigeen denkt dat de extreme wateroverlast voorkomen had kunnen worden als het waterpeil in de sloten en watergangen op voorhand omlaag was gebracht. Is dat een juiste gedachtegang? En zo ja, waarom is dat dan niet gebeurd?
 6. Zijn de beschikbare financiële middelen leidend geweest voor de maatregelen die getroffen zijn sinds 28 juli 2014? Ofwel zouden er meerdere maatregelen wenselijk geweest zijn als er meer financiële middelen geweest waren?
 7. Is het college van mening dat het rioolstelsel overal op orde is?
 8. De rioolbelasting wordt met 25 euro verlaagd. Het college heeft aangegeven dat er bij verlaging meer dan voldoende geld overblijft om de wateroverlast bij hevige regenval aan te pakken. Nu het er op lijkt dat door klimaatverandering dit soort buien eerder jaarlijks dan eens in de honderd jaar plaats vinden mag er wel wat meer vaart met  de benodigde maatregelen gemaakt worden. Wanneer kunnen we een plan van aanpak voorzien van een financiële onderbouwing tegemoet zien?
 9. In de laatste raadsvergadering heeft PA met CU gepleit eerst het gemeentelijk rioolstelsel op orde te brengen, alvorens gelden over te hevelen naar de algemene middelen. Hoe kijkt het college terug op het wegstemmen van dit amendement, nu veel burgers en ondernemers wederom de dupe zijn van een ontoereikend gemeentelijk riool?
 10. Is het college met PA van mening dat de gemeentelijke organisatie er eerst en vooral is ten dienste van de burger?

 

 

Dan hebben wij nog een aantal vragen die ingaan op een aantal heel concrete situaties, namelijk:

 

 1. In Nieuwendijk ligt op de Irenelaan, de Bernhardlaan, de Beatrixlaan , enz de bestrating hoger dan de drempels van de woningen. Is dat bekend bij het college? Is bekend waarom dit ooit zo is gemaakt? Is het een oplossing om de bestrating te laten zakken en zo ja wat zijn daarvan de kosten?
 2. Vroeger lag er in Nieuwendijk tussen de Rijksweg en de Julianaweg een sloot. Is het een oplossing deze weer te graven? Zo ja wat zijn daarvan de kosten?
 3. Waarom heeft het college, ondanks herhaaldelijke verzoeken geen maatregelen genomen om de wateroverlast nabij o.a. logeerhuis De Plataan en fietsenhandel Bas Oostveen bij herhaling te voorkomen?
 4. Waarom staat het water in Nieuwendijk in de Singel en rondom de volkstuinen op maandagmiddag 31/8 om 16.00 uur nog onveranderd hoog?
 5. Mensen hebben in de nacht van 30 op 31 augustus het water in de Singel zienderogen zien stijgen. Was dit te voorkomen geweest? Hoe en door wie?
 6. Wat is er de oorzaak van dat de bewoners in Nieuwendijk wederom water in hun toilet en douche naar boven hebben gekregen? Was dit te voorkomen geweest? Hoe en door wie?
 7. Onduidelijk is of de verzekering dertien maanden na de eerste keer opnieuw zal uitkeren voor opgelopen waterschade. Indien dat niet het geval is, kunnen zij dan een beroep doen op de gemeente?

 

Conform artikel 35 vertrouwen wij op een spoedige schriftelijke beantwoording van onze vragen. Maar meer nog hopen wij op een zeer snelle en eerlijke communicatie richting onze inwoners mbt de wateroverlast van vandaag.