Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Woningbouw is maatwerk!

De omgevingswet wordt -als deze tenminste niet weer wordt uitgesteld- op 1 juli 2022 van kracht.
Een belangrijk verschil met de huidige manier van werken in de ruimtelijke ordening is de voorwaardenscheppende manier bij het stellen van regels… de zogenoemde uitnodigingsplanologie.

Geschreven door

In de begroting van onze gemeente wordt onder het kopje Omgevingswet bij de resultaten (p. 59) trots gemeld dat een belangrijke mijlpaal is bereikt door het instellen van een “intake- en Omgevingstafel”. Aan deze tafel is het mogelijk om je bouwinitiatief (of het nu gaat om een extra woning op een grote kavel, een tijdelijke mantelzorg-unit of een woning op ‘anders bestemde grond’) te bespreken.

Maatwerk dus en daar is Progressief Altena ontzettend blij mee!

Theorie en praktijk

Maar… deze “mijlpaal” moet natuurlijk geen papieren werkelijkheid zijn en vooral praktisch nut hebben. Om ècht dit zo gewenste maatwerk in de praktijk te kunnen brengen is het belangrijk dat er sprake is van een dialoog tussen de initiatiefnemer en de gemeente.

In de (technische) vragenronde heb ik dus de vraag gesteld hoe dat in Altena precies gaat.. Het antwoord was helder: ‘Aan de omgevingstafel wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten en wordt ruimte geboden aan initiatiefnemers om hierin mee te denken’.

Het zoeken naar geschikte ruimte voor woningbouw verloopt echter moeizaam. Ook willen we daarbij eerst en vooral de inwoners van Altena faciliteren. Juist dit blijkt in de praktijk ont-zet-tend lastig.
Nog los van de grondkosten, is het bouwen op eigen grond voor veel particuliere initiatiefnemers de enige mogelijkheid om een woning voor ouders of kind te realiseren.
Pijnlijk is het dan ook om te constateren dat de praktijk toch vele malen weerbarstiger is dan de theorie (zoals verwoord in de beantwoording op onze vraag over dit punt in de begroting).

In de afgelopen (raads)periode ben ik veelvuldig benaderd door inwoners die teleurgesteld aangaven dat van deze noodzakelijke dialoog geen enkele sprake was. Zij kregen te horen: ‘De afwijzing is helder, verdere gesprekken hebben geen zin, het antwoord is en blijft: nee!’. En daar moeten ze het dan maar mee doen!

Creatieve mogelijkmakers

In de daaropvolgende opiniërende vergadering hebben we dit probleem aan de orde gesteld. De reactie van de wethouder was even pijnlijk als duidelijk. ‘Tsja, er zitten daar juristen en planologen aan tafel en die toetsen de plannen aan het beleid’. Dat is iets heel anders dan meezoeken naar oplossingen voor knelpunten.

Omdat dit precies aangeeft waar het aan schort, heb ik -met de ChristenUnie- geprobeerd om hier verandering in aan te brengen. We hebben voorgesteld om deze leemte in de organisatie te vullen met ‘creatieve mogelijkmakers’ (lees: stedebouwkundigen). Zij kunnen, in tegenstelling tot plantoetsers en juristen, de kwaliteit leidend maken boven de kaders. Op deze manier kun je op een passende manier invulling geven aan de behoefte aan extra woningen.

Helaas lukte het ons niet om een meerderheid te vinden voor deze motie. Uiteindelijk stemden alleen AltenaLokaal en PvdT ermee in en verloren we met met 14 stemmen voor en 15 tegen. Winst is wel dat de discussie over de wijze waarop de omgevingstafel zou moeten functioneren goed is gevoerd en dat ook de verantwoordelijk wethouder verzuchtte ‘dit graag (in de toekomst) op deze manier te willen vormgeven’. Uiteindelijk is het ook de Omgevingsvisie die ons hierin van dienst kan zijn… en deze komt nog (veelvuldig) op de raadsagenda. Dus: wordt vervolgd!

Christian Alderliesten
Raadslid en lijsttrekker

Gerelateerd nieuws