Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Worden afspraken nagekomen?

Gaandeweg een raadsperiode worden er moties/amendementen aangenomen en door het College van B&W toezeggingen gedaan. Doorgaans worden resultaten hiervan teruggekoppeld en is daarmee de kwestie afgerond. Bij o.a. het maken van het jaarverslag stuitte Progressief Altena op een aantal “open eindjes”. Deze heeft de Werkendamse fractie nu als schriftelijke vragen voorgelegd aan het College.

Geschreven door

Progressief Altena wil weten wat er gedaan is met de beloofde inspectie van leegstand en onderhoud van gemeentemonumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten en hoe ver het staat met een dekkend en vindbaar AED-netwerk. Tevens checkt de fractie of alle belanghebbenden tijdig geïnformeerd zijn over het Kindpakket en over de aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid. Tot slot informeert Progressief Altena naar het toegezegde overleg met het bestuur van Xinix over mogelijke financiële steun.